niedziela, 13 czerwca 2010

Przebieg egzaminów

Przebieg egzaminu mistrzowskiego
Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
- dokumentacja działalności gospodarczej,
- rysunek zawodowy,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- podstawowe zasady ochrony środowiska,
- podstawowe przepisy prawa pracy,
- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
- podstawy psychologii i pedagogiki,
- metodyka nauczania.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
- technologia,
- maszynoznawstwo,
- materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów indywidualnych kandydatów i protokołu zbiorczego egzaminu wszyscy uczestnicy egzaminu składają podpisy na protokołach.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom mistrzowski.

Osoby, które nie zdały egzaminu otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wymienione zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego, oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

Przebieg egzaminu czeladniczego
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu albo w innych jednostkach egzaminacyjnych podczas sesji wyjazdowych. Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
- rachunkowość zawodowa,
- dokumentacja działalności gospodarczej,
- rysunek zawodowy,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- podstawowe zasady ochrony środowiska,
- podstawowe przepisy prawa pracy,
- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
- technologia,
- maszynoznawstwo,
- materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu wszyscy uczestnicy składają podpisy.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wymienione zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

Przebieg egzaminu sprawdzającego
Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje pocztą zaświadczenie o złożeniu w/w egzaminu.

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz.1304 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP – www.zrp.pl). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie. Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz,U, Nr.0, poz.1117) – tekst rozporządzenia dostępny na portalu MEN – www.men.waw.pl). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Wydawanie „Zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
- jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;
- władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.


Procedura legalizacji/uwierzytelnienia podzielona jest na dwa etapy:
 I etap - ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
odpowiedzialny: Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.
Adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa Tel. 48 22 50 44 200
W ZRP, upoważnione osoby, dokonują legalizacji/uwierzytelnienia następujących dokumentów:
Świadectwo czeladnicze
Dyplom Mistrzowski
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego
(wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty).
Legalizację/uwierzytelnienie dokumentów w ZRP można dokonać: osobiście lub
korespondencyjnie:
1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do ZRP
(opłata dokonywana jest w kasie ZRP)
2. „Korespondencyjnie” - przesłanie pocztą dokumentu na adres ZRP (wyklucza się przesłanie skanów lub innego rodzaju kopii)). W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników:
2.1. wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie (dostępny na www.zrp.pl)
2.2. koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki;
2.3. kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.)
2.3.1. Płatność dokonywana w Polsce
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
2.3.2.    Płatność dokonywana z zagranicy:
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A. UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001 Kod Swift: BREXPLPWWA1

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę. Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pełna informacja:
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

II etap - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:
Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa
Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Legalizację/uwierzytelnienie (uzyskanie APOSTILE) dokumentów w MSZ można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:
1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do MSZ
Wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji lub nadanie klauzuli apostille należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6))
Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłaty skarbowej jest realizowany przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Nadal możliwe jest jednak dokonanie opłaty w kasie urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub na poczcie.
 Obecnie nie ma możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio w kasie na miejscu, tzn.
w Referacie na ul. Kruczej.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy: Centrum Obsługi Podatnika:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE.

2. „Korespondencyjnie” - przesłanie pocztą dokumentu na adres Referatu ds. Legalizacji - adres korespondencyjny urzędu:
Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa
Referat ds. Legalizacji MSZ nada APOSTILLE zgodnie z informacją zawartą w przesłanym wniosku oraz wniesioną opłatą, a następnie odeśle dokument na wskazany adres (także za granicę).
Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:
• wniosek o poświadczenie dokumentów klauzulą APOSTILLE (do pobrania na stronie),
• adres zwrotny i dane kontaktowe,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej – potwierdzenie przelewu bankowego.
Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dla płatności z zagranicy:
• SWIFT CODE: CITIPLPX,
• IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE.
Pełna informacja:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomy-mistrzowskie-i-swiadectwa-rzemieslnicze-apostille