czwartek, 2 września 2010

Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła

Izba Rzemieślnicza w Opolu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska rzemieślników i przedsiębiorców, a także pracowników młodocianych i osób bezrobotnych powołała Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła, który to wpisany został 31 grudnia 1993 r. przez Kuratora Oświaty do ewidencji niepublicznych placówek prowadzących działalność oświatową w formach pozaszkolnych pod nr WKZ 4503134/93.

Zadaniem Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła jest organizowanie i prowadzenie:

a) kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami środowiska rzemieślniczego w formie następujących kursów i szkoleń:
- kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminem przed komisjami powołanymi przez Izbę
- kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących kończące się egzaminem przed komisją państwową przez Kuratorium Oswiaty
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska, marketingu, przepisów podatkowych, celnych, systemów zarzadzania jakością, zamówień publicznych i innych
- szkolenia z zakresu księgowosci
- kursy BHP kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu
- szkolenia z zakresu minimum sanitarnego
- inne, w tym specjalistyczne – zgodnie z zapotrzebowaniem

b) kursów i szkoleń:
- bezrobotnych,
- rozpoczynających działalność gospodarczą
- chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dla pracowników administracyjno-biurowych
- dla pracowników fizycznych
- dla kadry zarządzającej firm i instytucji

c) kursów specjalistycznych z zakresu:
- obsługi wózków widłowych
- konserwacji wózków widłowych


Szczegółowych informacji udzielają:
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – informacje na temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Tel. 077 454 31 73 w. 21
Fax: 077 454 31 73 w. 32

Agata Nowicka – informacje na temat pozostałych szkoleń i kursów

e-mail:agata.nowicka@izbarzem.opole.pl
Tel. 077 454-31-73 w. 22
Fax: 077 454-31-73 w. 32

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła

Tel. 077 454-31-73 w. 20
e-mail: grazyna.debicka@izbarzem.opole.pl