piątek, 29 października 2010

Czy jesteś firmą dobrze widzianą?

5 listopada 2010r. o godzinie 12:00, w Hotelu Mercure w Opolu odbędzie się bezpłatne seminarium pn. " Czy jesteś firmą mile widzianą?". Spotkanie organizuje Loża Opolska BCC, a dedykowane jest głównie właścicielom firm i prezesom.

Tematem spotkania jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), zasady oraz problematyka wdrażania tej idei. Omówione zostaną korzyści z bycia odpowiedzialną firmą czyli taką, która dba o środowisko, człowieka, jest bezpieczna, gwarantuje miejsca pracy, szanuje pracowników, inwestorów i klientów, dzięki czemu buduje zaufanie, konkurencyjność, pozyskuje i utrzymuje przy sobie najlepszych specjalistów.

Rusza nabór na dofinansowanie elektronicznego biznesu


Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ogłosiła konkurs projektów. Wnioski można składać w terminie: od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.

wtorek, 12 października 2010

SOLVIT


Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Polski przedsiębiorca próbujący prowadzić działalność na terytorium innych państw UE, czy to wprowadzając na nowe rynki swoje towary, czy też tymczasowo świadcząc usługi albo zakładając oddział swojej spółki korzysta z uprawnień wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Są to zarówno przepisy traktatowe dotyczące m.in. tzw. czterech swobód – tj. swobody przepływu osób, swobody przepływu towarów, usług i kapitału – jak i przepisy tzw. prawa wtórnego, czyli przede wszystkim licznych dyrektyw składające się na przepisy rynku wewnętrznego UE.

Teoretycznie przedsiębiorca z UE ma „ułatwione zadanie” właśnie z uwagi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Niemniej jednak może spotkać się z nieuzasadnionymi utrudnieniami ze strony administracji innych państw członkowskich polegającymi na wadliwym stosowaniu przepisów prawa wspólnotowego. Dlatego też Komisja Europejska powołała w 2002 roku nieformalny mechanizm SOLVIT.

SOLVIT

SOLVIT jest instrumentem służącym rozwiązywaniu problemów obywateli lub przedsiębiorców z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein) wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej innych państw członkowskich. Wszystkie państwa EOG utworzyły centra SOLVIT działające przede wszystkim w ramach ministerstw spraw zagranicznych lub ministerstw gospodarki. Centra te współpracują ze sobą za pośrednictwem bazy danych on-line, w celu szybkiego i praktycznego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców.

W SOLVIT mogą być rozwiązywane jedynie transgraniczne, rzeczywiście istniejące problemy związane ze stosowaniem prawa wspólnotowego pomiędzy obywatelem lub przedsiębiorcą z jednego państwa członkowskiego EOG, a organem administracji innego państwa członkowskiego. W ramach systemu nie mogą być prowadzone sprawy dotyczące relacji przedsiębiorca- przedsiębiorca, konsument – przedsiębiorca oraz sprawy z zakresu stosunków pracowniczych.

Czas przewidziany na znalezienie rozwiązania danej sprawy wynosi 10 tygodni, w wyjątkowych przypadkach 14 tygodni.

Zadaniem SOLVIT jest rozwiązywanie konkretnych problemów a nie udzielanie informacji i porad.

Czego dotyczą sprawy SOLVIT?

Z systemu korzystają przede wszystkim obywatele państw członkowskich mający problemy np. z uzyskaniem różnego rodzaju zasiłków albo ich transferem do Polski oraz z uznaniem ich kwalifikacji zawodowych. Centrum SOLVIT Polska prowadzi sporo spraw związanych z kartami pobytu (EEA1 i EEA2) w Wielkiej Brytanii.

Sprawy zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczą najczęściej kwestii podatkowych, dostępu do rynku usług, dostępu produktów do rynku, należności celnych i kontroli granicznych.

Zbyt mało spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców

Z każdym rokiem liczba spraw kierowanych do SOLVIT wzrasta. W 2008 r. o kolejne 22%. Wskaźnik skuteczności utrzymał się na poziomie 83% rozwiązanych spraw.

Wzrost liczby spraw spowodowany jest przede wszystkim większą liczbą obywateli zgłaszających się do SOLVIT. Liczba spraw przedsiębiorców pozostała w wartości bezwzględnej niezmienna, zatem w stosunku do całkowitej liczby spraw zmniejszyła się z 31% w 2006 r. do 14% w 2008 r.

W opinii Centrów SOLVIT nie oznacza to, że przedsiębiorcy napotykają na rynku wewnętrznym na mniej problemów niż obywatele, lecz że mniej chętnie wnoszą skargi do SOLVIT. Wydaje się, że przedsiębiorcy zazwyczaj szukają płatnej porady prawnej, szczególnie jeżeli sprawa dotyczy znacznej kwoty. Ponadto mogą mieć do dyspozycji także inne tradycyjne kanały pomocy, takie jak izby handlowe. Według niektórych Centrów SOLVIT, przedsiębiorcy często niechętnie wnoszą skargi przeciwko organom krajowym, gdyż obawiają się, że będzie to miało wpływ na ich relacje z tymi organami. Z tego powodu niektórzy przedsiębiorcy godzą się na dodatkowe wymogi (takie jak kolejne testy produktów, niepotrzebne testy językowe dla pracowników itp.), nawet jeśli nie są one zgodne z prawem wspólnotowym.

Sukcesy SOLVIT w rozwiązaniu spraw zgłoszonych przez przedsiębiorców

Zachęcamy zatem polskich przedsiębiorców do korzystania z systemu SOLVIT podając przykłady spraw zakończonych sukcesem:

Polski przedsiębiorca działający na terenie Hiszpanii złożył wniosek o zwrot podatku VAT. Minęło 7 miesięcy i organ hiszpański nie wydał żadnej decyzji dotyczącej złożonego wniosku naruszając w ten sposób reguły wspólnotowe, zgodnie z którymi władze krajowe mają 6-cio miesięczny termin na wydanie decyzji w tego typu sprawach. Na skutek interwencji SOLVIT polski przedsiębiorca otrzymał nie tylko zwrot podatku ale również odsetki za zwłokę urzędu hiszpańskiego.

Podobna sprawa portugalskiego przedsiębiorstwa działającego w Polsce została rozwiązana przez Centrum SOLVIT Polska w ciągu 8 dni.

Polski obywatel, który kupił na terenie Austrii samochód, próbował go zarejestrować w polskim urzędzie. Z austriackiego urzędu zamiast dowodu rejestracyjnego otrzymał jedynie tzw. „Typenschein”, na podstawie którego zarejestrowanie samochodu w innym państwie członkowskim nie jest możliwe. Wnioskodawca bezskutecznie zwracał się do urzędu austriackiego z prośbą o informację. Dzięki interwencji SOLVIT, nie tylko jego problem został rozwiązany. Władze austriackie zmieniły swoje krajowe procedury, ułatwiając wydawanie odpowiednich dokumentów.

Kontakt:

Centrum SOLVIT Polska
Ministerstwo Gospodarki
Departament Spraw Europejskich
Plac 3 Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
www.solvit.gov.pl
solvit@mg.gov.pl

Twoje opinie

W celu podniesienia jakości oferowanych przez nas usług zapraszamy do wypełnienia niniejszej ankiety.

Kojarzenie firm

Zważywszy na fakt, iż zagraniczne firmy poszukują w Polsce kooperantów, producentów, usługodawców, licząc głównie na korzystne dla siebie ceny, zaś Polskie firmy, zwłaszcza z sektora MŚP rozglądają się za zagranicznymi partnerami z myślą o zdobyciu atrakcyjnych rynków zbytu, Izba Rzemieślnicza w Opolu służy radą i pomocą w poszukiwaniu kontaktów zagranicznych.

Aby zasięgnąć więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Regulacje prawne w MśP

Każdy mały i średni przedsiębiorca ma na co dzień do czynienia z przepisami prawnymi. Nie każdy ma jednak czas spędzać długie godziny w internecie w poszukiwaniu informacji o zmieniających się regulacjach prawnych lub czytać ustawy, które zawierają ogrom informacji.

Z naszych licznych doświadczeń wiemy, że przedsiębiorcy potrzebują informacji „w pigułce” – konkretnych i rzetelnych. Takich informacji dostarcza Wydział Promocji i Współpracy Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Targi i wystawy

Wydział Promocji i Współpracy Izby Rzemieślniczej w Opolu wspiera i promuje rzemiosło, małą i średnią przedsiębiorczość między innymi poprzez współudział w organizacji targów i jarmarków. Rok rocznie nasi rzemieślnicy wystawiają się na Jarmarku Franciszkańskim organizowanym we wrześniu w Opolu oraz na Targach Rzemiosł Artystycznych w Aachen.

Do naszej organizacji dociera mnóstwo informacji o imprezach targowo - wystawienniczych w kraju jak też zagranicą, które publikowane są tutaj.

Kredyty i pożyczki dla MśP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać na terenie Opolszczyzny z pozabankowych produktów finansowych takich jak:

Fundusze pożyczkowe

Fundusz pożyczkowy to instytucja która nie jest bankiem a swą działalność opiera na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcą pożyczek na cele bezpośrednio związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Zawierając umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się na rzecz osoby będącej odbiorca (przedsiębiorcą) przenieść określoną ilość pieniędzy, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty określonej kwoty pożyczki wraz odsetkami, które przybierają formę oprocentowania. Rezultatem tego jest fakt, że fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca (przedsiębiorca) uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów.

Adresy Funduszy pożyczkowych w Opolu:
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych,
Regionalny Fundusz Pożyczkowy

ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole.
tel. (077) 454 62 63
fax. (077) 454 56 10
WWW: www.fundacja.opole.pl
e-mail : rfp@fundacja.opole.pl

Fundusz MIKRO w Opolu
ul. Katowicka 54
45-061 Opole
tel/fax..: (+48) 077 456 74 38
www: http://www.funduszmikro.com.pl

Fundusz poręczeniowy
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych działa od 3 lipca 2001 r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Opolszczyzny poprzez ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego.

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem że spełniają choć jeden z wymienionych warunków:
- prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego,
- są zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.

Podmioty korzystające z poręczeń powinny ponadto spełniać warunki określone w art. 103 do 110 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. poz. 1807) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Kredyty lub pożyczki mogą być zaciągane w sieci placówek banków komercyjnych i spółdzielczych lub placówkach organizacji para bankowych działających przy stowarzyszeniach, fundacjach, agencjach i starostwach powiatowych na terenie woj. Opolskiego

Więcej informacji:
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu.
ul. Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole
Tel: (+48) 077 441 56 20
Fax: (+48) 077 441 56 21
www: http://www.orfpk.opole.pl
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Datacje na rozwój firmy

W nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020 otwierają się przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw nowe możliwości finansowania własnej działalności ze środków unijnych. Wsparcie przedsiębiorczości, w tym głównie na inwestycje w przedsiębiorstwach oferuje 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowanego i zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w okresie programowania 2014-2020, Izba Rzemieślnicza w Opolu udziela bezpłatnych porad związanych z tematyką unijnych środków wsparcia.

Biuro Doradztwa i usługi informacyjne


Izba Rzemieślnicza w Opolu w na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Punkt Konsultacyjny KSU w ramach którego świadczone są usługi doradcze - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Usługa doradcza w zależności od problemu jest usługą odpłatna lub częściowo odpłatną. Za każdym razem przy udzielaniu informacji konsultant poprosi państwa o dane teleadresowe, celem przyszłej informacji o aktualizacjach zagadnień związanych ze świadczoną usługą. Usługa doradcza świadczona podczas wizyty w biurze Izby Rzemieślniczej w Opolu po wcześniejszym umówieniu.

Usługa świadczona jest zgodnie z określonym standardem usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej:
Zakres usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
1 Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:
1.1 Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta (zwany dalej również „Etap I”)
1.2 Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na
Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania,
2 Czas realizacji Etapów jest indywidualnie dla każdego Etapu i dla każdego klienta.
3.3 Podstawę rozliczenia usługi stanowi przeprowadzenie I i II Etapu DAP.
4. Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
4.1 Szczegółowy zakres Etapu I obejmuje:
4.1.1 Analizę potrzeb rozwojowych klienta, która powinna zawierać minimum
następujące elementy:
4.1.1.1 Dane i charakterystyka klienta,
4.1.1.2 Identyfikacja i analiza potrzeb lub problemów – zgłoszonych przez
klienta, zdiagnozowanych przez Konsultanta lub Konsultantów,
o których mowa w pkt 8 niniejszego Standardu (w oparciu o wywiad
z klientem lub analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej) w jednym lub kilku obszarach:
4.1.1.2.1 administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania, prowadzenia
i zawieszania lub zamykania działalności gospodarczej,
4.1.1.2.2 marketing przedsiębiorstwa,
4.1.1.2.3 polityka finansowa przedsiębiorstwa,
4.1.1.2.4 aspekty podatkowe,
4.1.1.2.5 rachunkowość,
4.1.1.2.6 zatrudnianie pracowników,
4.1.1.2.7 świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
4.1.1.2.8 prawo ochrony konkurencji,
4.1.1.2.9 społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
4.1.1.2.10 ochronę własności intelektualnej,
4.1.1.2.11 systemy jakości ISO 9001 i HACCP oraz inne określone
w diagnozie systemy jakości,
4.1.1.2.12 rozwój zasobów ludzkich,
4.1.1.2.13 wykorzystywanie technologii informacyjnych,
4.1.1.2.14 ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie
BIK, baz ZBP, baza UOKiK),
4.1.1.2.15 możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych
źródeł,
4.1.1.2.16 wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
4.1.1.2.17 prawo zamówień publicznych,
4.1.1.2.18 zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP,
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
4.1.1.2.19 inne, stwierdzone w trakcie analizy.

 Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie
I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowani
5.2 Szczegółowy zakres Etapu II obejmuje:
5.2.1 doradztwo w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach tematycznych spośród
następujących modułów:
5.2.1.1 moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podstawowych
dokumentów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące
wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków
przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu
skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji,
pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),
5.2.1.2 moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie
przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania
marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług,
analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję
strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami,
wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony
www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych);
5.2.1.3 moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy
przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział
obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki
prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie
działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP,
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania
przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy
wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe);
5.2.1.4 moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie
optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu
kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania;
pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami
poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz
controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez
wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań,
zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych
korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio
i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł
pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie,
factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty
bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od
inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych
dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi
instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe
przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty
płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności
od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem
umowy kredytowej przez bank);
5.2.1.5 moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu
zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku
o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty
składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące
do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające
z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).
5.3 Produktami Etapu II w odniesieniu do modułów wskazanych w pkt 5.2 niniejszego
Standardu mogą być:
5.3.1 wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
5.3.2 wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń,
opinii, itp. (zgodnie z listą procedur określoną przez Ministerstwo Gospodarki
w ramach programu UEPA upraszczanie i elektronizacja procedur
administracyjnych),
5.3.3 przygotowane wzory umów związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
5.3.4 wypełnione formularze w bazie CEIDG,
5.3.5 potwierdzenie skorzystania z e-usług dostępnych na ePUAP, profilu zaufanego
ePUAP,
5.3.6 wypełnione wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
5.3.7 wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych,
5.3.8 opracowany plan marketingowy lub plan promocji,
5.3.9 zalecenia z przeprowadzonego audytu marketingowego,
5.3.10 zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności
gospodarczej,
5.3.11 opracowana lista potencjalnych klientów,
5.3.12 lista najlepszych kanałów dystrybucji,
5.3.13 lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
5.3.14 opisy oferowanych produktów i usług,
5.3.15 zredagowane materiały promocyjne,
5.3.16 przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza
rynkiem lokalnym,
5.3.17 opracowana strategia rozwoju firmy,
5.3.18 opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie,
5.3.19 opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis
stanowisk pracy,
5.3.20 opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
5.3.21 opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
5.3.22 opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych
osobowych np. polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
5.3.23 przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
5.3.24 wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności,
5.3.25 wypełniona dokumentacja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności
gospodarczej,
5.3.26 opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła
finansowania,
5.3.27 opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np.
w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow,
5.3.28 raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod
względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki
i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing,
inne, z zastrzeżeniem pkt. 3.4 niniejszego Standardu) i wybór najkorzystniejszej
formy finansowania wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na
rynku w zakresie wybranej formy finansowania,
5.3.29 przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
5.3.30 przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym,
5.3.31 inne zidentyfikowane jako potrzebne do podjęcia działań,

Izba Rzemieślnicza jest ośrodkiem  Krajowego Systemu Usług w ramach, którego udziela wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad (tzw. usługa informacyjna) z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy.
Usługę informacyjną  stanowi bezpłatna informacja udzielana drogą telefoniczną oraz podczas wizyty w biurze Izby Rzemieślniczej w Opolu.Za każdym razem przy udzielaniu informacji konsultant poprosi państwa o dane teleadresowe firmy, celem przyszłej informacji o aktualizacjach zagadnień związanych ze świadczoną usługą.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

sobota, 2 października 2010

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:
Zaświadczenie ukończenia nauki
Podanie o skrócenie, przedłużenie nauki zawodu
Zaświadczenie ukończenia nauki

Statut Izby Rzemieślniczej w Opolu 4 czerwca 2020.pdf 

UMOWA O PRACĘ z Młodocianym WZÓR zaktualizowany - załącznik do uchwały
UMOWA O PRACĘ z Młodocianym WZÓR zaktualizowany - załącznik do uchwały  

 Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego 2020.doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego 2020.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.doc

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 II pracodawca rzem. i zawód nierzemieślniczy.doc

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 II pracodawca rzem. i zawód nierzemieślniczy.pdf

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 III pracodawca nierzem. i zawód nierzemieślniczy.pdf

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 III pracodawca nie rzemieślnik.doc

Upoważnienie do odbioru dokumentu.odt

wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla dorosłych i młodocianych pracowników niebędących uczniami branżowej szkoły I stopnia.doc

wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla dorosłych i młodocianych pracowników niebędących uczniami branżowej szkoły I stopnia.pdf

klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego.pdf

klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego.doc

wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego uczniów branżowej szkoły I stopnia.doc

wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego uczniów branżowej szkoły I stopnia.pdf

zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.doc

zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.pdf

wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego.pdf

 wniosek o egz. poprawkowy.doc

wniosek o egz. poprawkowy.pdf

 zał.do uchwały nr 31 wzór umowy ze zm. 2023r.pdf

piątek, 1 października 2010

Nauka zawodu

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:
* ukończył 16 rok życia,
* ukończył gimnazjum
* posiada odpowiedni stan zdrowia

1. Okres nauki zawodu
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się w formie nauki zawodu i trwa od 24 do 36 m-cy.
W wyjątkowych przypadkach Izba Rzemieślnicza na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić:
- skrócenie czasu trwania nauki nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w szkole zasadniczej,
- przedłużenie nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesiecy,
Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w pierwszym wyznaczonym terminie.

2. Wynagrodzenie ucznia
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
- I rok nauki niemniej niż 4%
- II rok nauki niemniej niż 5%
- III rok nauki nie mniej niż 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłaszanego przez GUS)

3. Zawarcie umowy
Umowa o pracę w celu nauki zawodu jest sporządzona w cechu i podpisują ją pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń – pracownik młodociany, a jeżeli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

4. Uprawnienia do szkolenia uczniów
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądź wyznaczony prze niego pracownik. Osoba szkoląca musi posiadać, co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz ukończy kurs pedagogiczny.

5. Obowiązujące akty prawne
* Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz. .U. Nr.24, poz.141 ze zmianami ) Dział IX “Zatrudnianie młodocianych”, (tekst ujednolicony po zmianie z 14.11.2003r – Dz.U. nr 213 z 15.12.2003r poz.2081 stan prawny na 1.01.2004r.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym ( Dz.U. 127 poz. 1091 z dn.10 sierpnia 2002r)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. Nr. 60 poz. 278)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. ( Dz. U. Nr. 197 poz. 1663)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr. 113. poz. 988)
* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. 192 poz. 1875)
* Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.( tekst jednolity Dz.U. z 1996 nr 67 poz.329. zmiany Dz.U. nr106 poz.496)
* Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r ( tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr.112, poz .979 )
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej i Sportu z dn.18 kwietnia 2002r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U.Nr.63 poz. 571 z dn. 23 maja 29002r.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U.Nr. 222 poz.1868)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 05 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum ( Dz.U.Nr. 214 poz.1808 )
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 marca 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.Nr.35 poz. 173 rozdz.5) zmiany w 2000r Dz.U.Nr 14 poz. 176 art.27 c)
* Ustawa z dn. 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.(Dz.U.Nr.6 poz. 65 z 2003r.)
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 maja 2003r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( Dz.U. Nr. 100. poz.931)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.03 lutego 2003r. w sprawie przygotowania standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. 49 poz.411 z dn. 24 marca 2003r.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.05 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum.

Dokumenty do pobrania:
Zaświadczenie ukończenia nauki
Podanie o skrócenie, przedłużenie nauki zawodu

Odznaczenia honoroweKordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu

Dnia 30 czerwca 2006 roku podczas X Zjazdu Delegatów uchwałą nr 3/2006 ustanowiono nowe honorowe odznaczenie, które ma wzbudzić patriotyzm w środowisku rzemieślniczym i zachęcić do działania na rzecz rzemiosła.
Odznaczenie honorowe „Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu” za wybitne zasługi dla rzemiosła jest najwyższym odznaczeniem Izby , nadawanym przez Kapitułę. Kordzik jak podaje źródło wywodzi się ze średniowiecznej białej broni , rodzaju krótkiego mieczyka to obosieczna broń paradna w postaci sztyletu.

Odznaczenie nadawane jest:
Rzemieślnikom
– członkom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła, a w szczególności za:
- inicjatywę i zaangażowanie w pracę w organach statutowych organizacji rzemiosła
- propagowanie osiągnięć rzemiosła w kraju i za granicą
- umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza kształcenie uczniów
Wybitnym przedstawicielom życia społeczno-politycznego i gospodarczego z kraju i zagranicy za szczególne dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła.
Pracownikom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za wybitne zasługi na rzecz środowiska.

Odznaczenie może być nadane osobie, która została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla rzemiosła opolskiego”.
Odznaczenie wręcza się podczas Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu lub podczas innych ważnych uroczystości.

Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego

Odznakę “Zasłużony dla rzemiosła woj. opolskiego” przyznaje Prezydium Rady wraz z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Opolu. Odznaka jest przyznawana jednorazowo członkom i pracownikom organizacji rzemieślniczych woj. opolskiego, posiadającym co najmniej 10-letni staż pracy w organizacjach, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- wieloletnia i ofiarna działalność społeczno-samorządowa i kulturalno-oświatowa,
- osiągnięcia na polu wynalazczości, usprawniania oraz wdrażania racjonalizatorskich rozwiązań w sferze usług i produkcji rzemieślniczej,
- publikacja w prasie fachowej i terenowej zagadnień nurtujących środowisko rzemieślnicze,
- wyróżniająca się praca zawodowa, dbałość o zasady etyki zawodowej,
- inne zasługi dla dobra i rozwoju rzemiosła oraz organizacji m.in. za zasługi położone w rozwój współpracy i wymiany doświadczeń.

Odznaka może być również przyznana organizacjom rzemieślniczym, instytucjom i osobom współpracującym z tymi organizacjami, a także organizacjom i osobom reprezentującym rzemiosło zagraniczne z zachowaniem zasad wymienionych w ust. 1 za wyjątkiem stażu pracy.
Odznaka przyznawana jest z okazji jubileuszu organizacji rzemieślniczych, zjazdu lub innych uzasadnionych okoliczności.
Odznaka przyznawana jest na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej i organizacji rzemieślniczych.

Wzorowy zakład rzemieślniczy

Znak "Wzorowy zakład rzemieślniczy" przyznawany jest przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Opolu z własnej inicjatywy lub na wniosek cechu, spółdzielni. Znak ten został ustanowiony uchwałą nr 2/2005 z dnia 8 marca 2005 roku przez Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Znak przyznawany jest zakładom rzemieślniczym – członkom organizacji samorządu rzemiosła, które:
- Prowadzą działalność rzemieślniczą co najmniej 5 lat,
- Rzetelnie wykonują rzemiosło,
- Dbają o nowoczesny i estetyczny wygląd zakładu,
- Propagują rzemiosło w kraju i za granicą poprzez udział w targach, konkursach itp.,
- Prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa pracy i bhp oraz wymogami sanitarnymi i ochrony środowiska
- Prowadzą szkolenie uczniów,
- Tworzą nowe miejsca pracy poprzez inwestycje i modernizację zakładu,
- Czynnie uczestniczą w życiu samorządu rzemieślniczego.

Znak wręczany jest podczas dorocznych wojewódzkich Dni Rzemiosła lub podczas innych ważnych uroczystości środowiskowych.

Dokumenty do pobrania:
Kordzik - regulamin nadwania odznaczenia
Kordzik - wniosek o nadanie odznaczenia
Wzorowy Zakład Rzemieślniczy regulamin
Zasłużony dla Rzemiosła wj. Opolskiego - regulamin
Zasłużony dla Rzemiosła woj. Opolskiego - wniosek

Polityka jakości

MISJĄ naszą jest:
Wspieranie i rozwój, podnoszenie konkurencyjności Rzemiosła i MSP poprzez dostarczenie naszym klientom kompleksowej oferty usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej

Założenia powyższej MISJI realizowane są przez ustaloną dla ich spełnienia POLITYKĘ JAKOŚCI ukierunkowaną na:
- Doskonalenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością wg PN EN ISO 9001:2015,
- Dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych usług,
- Spełnienie wymagań stawianych podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług,
- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, pracowników.

WIZJA do jakiej dążymy realizując naszą POLITYKĘ JAKOŚCI to:
Globalny zasięg, najwyższe europejskie standardy, wielowiekowe tradycje, Rzemiosło i MSP jako wiodąca siła gospodarki narodowej

Kierownictwo Izby deklaruje swoje osobiste zaangażowanie w realizację zadań związanych ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnienie wszelkich niezbędnych środków dla skutecznego i efektywnego wdrożenia oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 polityka jakości.pdf

Zakres działalności

Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Izba w Opolu współpracuje także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Reprezentuje interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Izba Rzemieślnicza posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych


Aktualnie Izba zrzesza 15 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze. Do zadań statutowych Izby należy:
- rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej rzemiosła,
- udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom,
- reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,
- wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
- tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji,
- działania na rzecz ochrony rzemiosła.

Izba realizuje swoje działania poprzez:
- świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, celnego, bhp,
- organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
- pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych,
- informacje o możliwościach produkcyjnych i usługowych zakładów rzemieślniczych z terenu woj. opolskiego,
- organizowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy konkretnych zakładów rzemieślniczych z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w formie spotkań kooperacyjnych,
- organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach,
- organizowanie kursów: pedagogicznych, bhp, komputerowych, kwalifikacyjnych, doskonalących w zawodzie, szkoleń i seminariów,
- przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i mistrza w 37 rzemiosłach.

Władze IzbyTadeusz Staruch

Prezes Zarządu


Rajner Szic
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Staruch
Wiceprezes Zarządu
Józef Kamiński
Wiceprezes ZarząduWaldemar Drożdżol
Wiceprezes Zarządu
  
Zbigniew Lachowicz
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Tomków
Sekretarz ZarząduZarząd Izby
- Jan Dambon
- Jan Czarny
- Stanisław Mazur
- Stanisław Malak
- Ernest Wróbel
- Jan Zębala
- Alojzy Bardorz
- Ryszard Błaszczuk
- Marek Damboń
- Andrzej Korbasiewicz

Komisja Rewizyjna
- Krystyna Dzielska
- Norbert Psyk
- Michał Gawłowski
- Hubert Stanossek
- Grzegorz Walczakowski

Odwoławczy sąd rzemieślniczy
- Edmund Kania
- Franciszek Suhs
- Marek Malik
- Klaudiusz Jarosz
- Manfred Szropa

Członkowie Komisji Opiniodawczo -Doradczej:
- Edward Birecki
- Stanisław Stankowski
- Artur Kniejski

Z kart historii

Izba Rzemieślnicza w Opolu powstała w lipcu 1951 roku.

W tym czasie Izba zrzeszała 11 cechów i jej zadaniem było świadczenie pomocy i doradztwa organizacjom cechowym i rzemieślnikom oraz rozwijanie działalności samorządowej, socjalnej, oświatowej i kulturalnej.

6 maja 1957 roku rzemiosło Opolszczyzny dokonało pierwszego w powojennej historii wyboru Rady Izby, którą tworzyło 17 radców i 17 zastępców, a pierwszy z wyboru Zarząd Izby ukonstytuował się w lipcu tegoż roku. Kadencja władz ustalona została na 3 lata i tak kolejne wybory odbywały się w latach 1960, 1963 i 1966. Następne wybory to już rok 1973 i inne warunki działania organizacji rzemieślniczych, określone ustawą z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. 12 marca 1973 roku odbył się w Opolu I Wojewódzki Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, który powołał Izbę Rzemieślniczą jako Wojewódzki Związek Rzemiosła. Zjazd uchwalił statut Izby oraz program i kierunki rozwoju rzemiosła. W tym czasie Izba obejmowała swoim zasięgiem teren województwa opolskiego i zrzeszała 14 cechów i 14 spółdzielni rzemieślniczych. Do cechów należało 6499 zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały 12 412 pracowników, w tym 2626 uczniów. Stan ten uległ zmniejszeniu po wyłączeniu z województwa opolskiego, w wyniku reformy administracyjnej w 1975 r., powiatów raciborskiego i oleskiego.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to intensywny rozwój rzemiosła. W tym czasie wybudowano ze środków własnych domy rzemiosła w Głubczycach, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Uruchomiono własne sklepy firmowe pod nazwą “Rzemieślnik”. Również w tym okresie wybudowano i oddano do użytku bazę Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła w Opolu, pawilon handlowy w Kluczborku i Rzemieślniczy Dom Handlowo – Usługowy w Opolu. Powstało wiele nowych zakładów rzemieślniczych.

W roku 1988 Izba zrzeszała 13 cechów i 11 spółdzielni rzemieślniczych. Do cechów należało 9051 zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały 20319 pracowników.

Wejście w życie, w grudniu 1988 roku ustawy o działalności gospodarczej i w marcu 1989 ustawy o rzemiośle spowodowało przekształcenie Izby Rzemieślniczej w organizację społeczno – zawodową, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze.

W październiku 1989 r. odbył się Vi Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej zmieniający statut i przekształcający Izbę w organizację zrzeszającą na zasadzie dobrowolności organizacje terenowe. Izba utrzymała swoje członkostwo w Związku Rzemiosła Polskiego

Na koniec roku 2002 Izba zrzeszała 15 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze. We wrześniu 2001 r. Izba Rzemieślnicza obchodziła 50-Lecie swojej działalności.

Biuro / Kontakt

Zapraszamy do naszego biura
Izba Rzemieślnicza w Opolu

ul. Katowicka 55
45-061 Opole

tel. 77 453 79 71,  77 454 31 73,  795 587 915
fax. 77 454 31 73 w. 32
e-mail:info@izbarzem.opole.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 730 - 1530

Rachunek Bankowy -Santander Bank Polska
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
Wyświetl większą mapę


Organizacja wydziałów Izby Rzemieślniczej w Opolu


                                                           Dyrektor                                                                                    Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

                Dr inż. Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz


tel.: 77 453 79 71 w.21
fax: 77 454 31 73 w.32
email: info@izbarzem.opole.pl

Wydział Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP


Naczelnik Wydziału
mgr Katarzyna Wróbel-Szymanowska

Specjalista ds. Oświaty
mgr Agata Nowicka

Specjalista ds. Oświaty
mgr Anna Staniszewska-ZubaSpecjalista ds. obsługi wydziałów, młodszy referent ds Oświaty

mgr Honorata Jopa

Specjalista ds. Oświaty i obsługi wydziałów Izby Rzemieślniczej

mgr Agnieszka Adamowicz


tel.: 77 4537971 wew. 20, 22, 27 lub 604 953 261
        tel. do naczelnika wydziału: 74537971 wew. 29
email: anna.zuba@izbarzem.opole.pl
                                        email: agata.nowicka@izbarzem.opole.pl
                                        email: agnieszka.adamowicz@izbarzem.opole.pl

Wydział Finansowo - Administracyjny


Naczelnik Wydziału
mgr Mariola Boczar

Główna Księgowa
mgr Beata Konieczna

Specjalista ds finansowych
mgr inż. Iwona Kobalczyk

Konserwator
Hubert Dambiec

Pracownik utrzymania czystości pomieszczeń
Tatiana Moroz

tel.: 77 4537971 w.28, 77 4567436 w. 28, 608 381 740
tel.: 77 4537971 w. 26, 77 4567436 w. 26, 604 155 374
tel/fax: 77 4543173 w. 32
  
email: beata.konieczna@izbarzem.opole.pl
                                     email: iwona.kobalczyk@izbarzem.opole.pl
                                     emai: mariola.boczar@izbarzem.opole.pl

Wydział ds. Promocji i Współpracy

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
mgr Damian Ozorkiewicz


tel. 727 698 239
      email: damian.ozorkiewicz@gmail.com