piątek, 1 października 2010

Egzaminy kwalifikacyjne

Izba Rzemieślnicza w Opolu przeprowadza egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w następujących zawodach:
- Betoniarz
- Betoniarz-zbrojarz
- Blacharz samochodowy
- Blacharz izolacji przemysłowych
- Brukarz
- Cieśla
- Cholewkarz
- Cukiernik
- Elektromechanik
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Elektryk
- Florysta
- Fryzjer
- Kamieniarz
- Kominiarz
- Kosmetyczka
- Krawiec
- Kucharz
- Lakiernik
- Malarz-tapeciarz
- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Monter-elektronik
- Monter instalacji gazowych
- Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter izolacji przemysłowych
- Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Murarz
- Murarz-tynkarz
- Obuwnik
- Obuwnik ortopedyczny
- Piekarz
- Posadzkarz
- Rzeźnik-wędliniarz
- Wędliniarz
- Wizażystka/Stylistka
- Stolarz
- Tapicer
- Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- Złotnik-jubiler
- Dekarz
- Ślusarz

Egzaminy czeladnicze

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA CZELADNIKA

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany jeśli spełni jeden z następujących warunków:
- ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub formach pozaszkolnych;
- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;
- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
- posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa komplet dokumentów zawierający:

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
- zaświadczenie ukończenia nauki wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)
- dokumenty potwierdzające odbycie praktycznej nauki zawodu  -  umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
- w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie świadectwa pracy
- dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu - świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum
-  jedną, czytelnie podpisaną, kolorową  fotografię o wymiarach 35mm x 45mm
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w kwocie 761 zł (opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Izby w pok. 2.11 lub wpłacić na konto:
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa wyżej wymieniony komplet dokumentów nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.

UWAGA!
Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.


STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

ZAKRES EGZAMINU:

I ETAP PRAKTYCZNY:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

II ETAP TEORETYCZNY:

Część pisemna
zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, bhp, ochrony przeciwpożarowej, podstaw ochrony środowiska, podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna
polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Kandydat zdał egzamin jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.

Ocena niedostateczna niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.Egzaminy mistrzowskie

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA MISTRZA

Egzamin na tytuł mistrza jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego.

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
– posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu przed komisjami Izby Rzemieślniczej w Opolu składa:
- wniosek o dopuszczenie
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej – jedną fotografie
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej – opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Izby lub wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

UWAGA!
Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

I ETAP PRAKTYCZNY:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

II ETAP TEORETYCZNY:

Część pisemna zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, bhp, ochrony przeciwpożarowej, podstaw ochrony środowiska, podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii i pedagogiki, metodyka nauczania.

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Osoby posiadające uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu są zwolnione ze zdawania egzaminu z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania. Kandydat zdał egzamin jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające. Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

EUROPASS - Suplement
Suplement do Świadectwa Czeladniczego/Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego
Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.