piątek, 1 października 2010

Zakres działalności

Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Izba w Opolu współpracuje także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Reprezentuje interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Izba Rzemieślnicza posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych


Aktualnie Izba zrzesza 15 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze. Do zadań statutowych Izby należy:
- rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej rzemiosła,
- udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom,
- reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,
- wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
- tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji,
- działania na rzecz ochrony rzemiosła.

Izba realizuje swoje działania poprzez:
- świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, celnego, bhp,
- organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
- pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych,
- informacje o możliwościach produkcyjnych i usługowych zakładów rzemieślniczych z terenu woj. opolskiego,
- organizowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy konkretnych zakładów rzemieślniczych z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w formie spotkań kooperacyjnych,
- organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach,
- organizowanie kursów: pedagogicznych, bhp, komputerowych, kwalifikacyjnych, doskonalących w zawodzie, szkoleń i seminariów,
- przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i mistrza w 37 rzemiosłach.