piątek, 16 września 2011

Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy, że od dnia 26 września 2011 roku do dnia 7 października 2011r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Pomoc ta jest adresowana do osób lub podmiotów gospodarczych, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których  roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Co ważne, do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko mikroprzedsiębiorstwa, które chcą działać lub już działają na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Trzeba pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS. 
Pomoc w ramach działania polega na:
  • refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym kosztów :
    - budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonywania budynków mieszkalnych .
    Przedsiębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.
    - zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenia
  • częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji
Wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielane na projekty, po realizacji których zostaną utworzone nowe miejsc pracy. W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy - 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej - 300 tys. zł.  Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę operacji. Ważne jest, że nowoutworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez dwa lata liczone od momentu dokonania przez ARiMR płatności. 
Wniosek o pomoc należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji, można też wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy. 
Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Internetowej: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html 

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa