piątek, 15 czerwca 2012

Zapraszamy do składania ofert o w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej i lokalnej województwa opolskiego

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do przedłożenia oferty na Publikacja ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej i lokalnej, emisji audycji eksperckich w rozgłośniach regionalnych".
  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- przygotowanie i publikacja 40 komunikatów prasowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym.
Publikacje będą zawierać znaki graficzne przekazane przez zamawiającego. Komunikaty prasowe – prasa regionalna – 8 ogłoszeń, komunikaty prasowe - prasa lokalna – 17 ogłoszeń,,artykuły eksperckie- prasa regionalna – 7 ogłoszeń, oraz artykuły eksperckie – prasa lokalna – 8 ogłoszeń, Maksymalna cena ogólna na komunikaty prasowe oraz artykuły sponsorowane 36.279,00 zł brutto.
- 6 pakietów audycji eksperckich w rozgłośniach regionalnych i ich produkcja (każdy pakiet to przynajmniej 10 emisji). Audycje powinny być emitowane od poniedziałku do piątku w różnych porach dnia, w godzinach: 6.00 - 18.00. Maksymalna cena 1 pakietu emisji to 2000,00 zł brutto.
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec