piątek, 26 października 2012

Nabór Specjalistów do projektu „Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Partnerem z Niemiec, tj. Mittel- und Osteuropazentrum z terenu Nadrenii - Palatynatu, wspólnie realizują promocyjny projekt ponadnarodowy pod nazwą Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim.
Celem projektu jest zaadoptowanie dobrych praktyk realizowanych już z powodzeniem
na obszarze Niemiec na teren województwa opolskiego. Przedmiotowe inicjatywy
to rozwiązania dotyczące pośrednictwa w procesie kojarzenia i przejmowania firm
o ugruntowanej pozycji znajdującej się w fazie schyłkowej (m.in. ze względu na wiek przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do nowo powstałych i powstających przedsiębiorstw
o pokrewnym profilu, a także kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach realizacji projektu niezbędne jest wyselekcjonowanie 25 specjalistów z opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy będą uczestniczyli w adaptacji dobrej praktyki
oraz prowadzili spotkania informacyjne.

Zadania specjalisty:
 1. Uczestnictwo w dwóch pięciodniowych wizytach studyjnych do Nadrenii – Palatynatu oraz dwudniowych warsztatach w Opolu (16 godzin), podczas których grupa specjalistów zapozna się z dobrymi praktykami.
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie od 2 do 4 spotkań informacyjnych w gminach/miastach powiatowych województwa opolskiego,
  podczas których specjaliści zapoznają uczestników (osoby pozostające bez zatrudnienia) z funkcjonującymi na terenie Niemiec inicjatywami wspierającymi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i możliwości ich zaadoptowania na terenie województwa opolskiego.
Kto może zostać specjalistą?
Warunki koniecznie:
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w IOB,
 • prowadzenie szkoleń i/lub konsultacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • znajomość MS Office.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w charakterze specjalisty proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, życiorysu, oświadczenia o spełnieniu wymogów zawartych w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie OCRG lub pocztą na adres:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
45-716 Opole ul. Spychalskiego 1a
III piętro- sekretariat
z dopiskiem : „Centra Startowe – rekrutacja Specjalistów”

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 listopada 2012r.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów można znaleźć na stronie OCRG: www.ocrg.opolskie.pl na BIP/Ogłoszenia o Naborze.