poniedziałek, 30 grudnia 2013

BHP osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Pracodawca, zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) – dalej k.p., ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi o osoby wykonujące pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego, jak umowa o dzieło, umowa zlecenia lub agencyjna oraz o studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe.
W odniesieniu do tych osób ustawodawca nałożył na pracodawcę taki sam obowiązek jak wobec pracowników, czyli obowiązek zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Oznacza to, że np. w przypadku powierzenia elektrykowi (niebędącemu pracownikiem zakładu) wykonywania prac na terenie zakładu pracy, pracodawca musiałby się m.in. upewnić, czy posiada on do wykonania tych prac wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz czy pozwala mu na to stan jego zdrowia.
Obowiązek, o którym mowa w art. 304 § 1 k.p. – zgodnie z art. 207 § 2 k.p. – powinien być realizowany m.in. przez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp i wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie.
Według art. 3041 i art. 211 k.p. podstawowym obowiązkiem osób fizycznych, wykonujących pracę u danego pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, jest przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp. W szczególności osoby te, podobnie jak wszyscy pracownicy, są obowiązane m.in. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Natomiast określone w art. 207 § 2 k.p. obowiązki pracodawcy mającego chronić życie i zdrowie osób dla niego pracujących (pracowników i innych) poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim zastosowaniu osiągnięć nauki i techniki, mają raczej charakter techniczno-organizacyjny i wiążą się z zapewnieniem w jego zakładzie takich warunków pracy, w jakich jej wykonywanie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu pracujących.
Dlatego też pracodawca, występujący w roli zleceniodawcy nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania osób niebędących pracownikami na badania lekarskie czy też szkolenia bhp. Jeżeli jednak uzna, że jest to konieczne, np. ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i długość trwania umowy, może to uczynić, te zaś osoby, zgodnie z art. 211 pkt 1 i 5 k.p., nie mogą odmówić wykonania takiego polecenia.
Obowiązek ochrony zdrowia lub życia nie zależy od formy zatrudnienia, ale od samego faktu, że praca jest lub ma być świadczona. Obowiązek ten upoważnia pracodawcę do egzekwowania od tych osób wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

Data publikacji: 30 grudnia 2013 r.

wtorek, 17 grudnia 2013

Adaptacja zawodowa to rozszerzenie szkolenia wstępnego

Ocena ryzyka zawodowego i zapoznanie pracownika z instrukcjami to formy szkolenia z dziedziny bhp. Dotyczy to także adaptacji zawodowej, dzięki której zatrudniany poznaje zasady obowiązujące w zakładzie, stosowanie ich w praktyce, aby pracować bezpiecznie.
Adaptacja zawodowa jest jednym z warunków bezpiecznej pracy i należy traktować ją jako rozszerzenie szkolenia wstępnego. Terminem „adaptacja zawodowa” określa się dostosowanie człowieka do warunków fizycznych i społecznych środowiska, co oznacza przystosowanie się nowo przyjętych pracowników do pełnienia nowej roli zawodowej i społecznej.
Formą adaptacji zawodowej jest zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez nowych pracowników wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji z zakładem.
Natomiast z art. 94 Kodeksu pracy określającego zadania pracodawcy wynika, że jest on obowiązany w szczególności:
 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Natomiast zgodnie z art. 100 § 2 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Adaptacja zawodowa - korzyści dla obu stron umowy

Adaptacja zawodowa dotyczy przede wszystkim tych osób, które po raz pierwszy podejmują pracę zawodową, ale również tych, którzy zmieniają miejsce pracy lub charakter zajęcia. Formalne przyjęcie pracownika do pracy nie oznacza zakończenia procesu jego zatrudniania. W tym okresie powinna nastąpić konfrontacja oczekiwań pracodawcy i pracownika z możliwościami ich realizacji. Pracodawca oczekuje od nowego pracownika zaangażowania w wykonywaną pracę i rzeczywistego jej wykonywania, natomiast pracownik odczuwający pewne potrzeby szuka możliwości ich zaspokojenia w pracy. Zatem w okresie adaptacyjnym zarówno pracownik, jak i pracodawca zdobywają informacje o możliwościach zaspokojenia swoich oczekiwań.
Ponadto nastąpić powinno przystosowanie wykonywanych zadań do kwalifikacji i zainteresowań pracownika. Zadania odpowiadające umiejętnościom i zainteresowaniom pracownika pozwalają na szybsze przystosowanie do pracy i zwiększenie jej efektywności, ale także są warunkiem wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Jeżeli natomiast pracownik nie otrzymuje zadań odpowiadających jego przygotowaniu i nie ma sprzyjającego klimatu do realizacji swoich aspiracji zawodowych, następuje zwykle obniżenie zainteresowania wykonywaną pracą. Gdy nie zostanie to w porę dostrzeżone i zmienione, może doprowadzić do zmniejszenia jej efektywności, co w wielu sytuacjach jest równoznaczne z nienależytym wykonywaniem zadań, z pominięciem np. zasad i przepisów bhp.

Realizacja programu adaptacji zawodowej

Nowo zatrudniony pracownik, a przede wszystkim podejmujący pierwszą pracę zawodową, często stwierdza, że to, czego nauczył się wcześniej w zakresie bhp, odbiega od rzeczywistości. Styka się również z zachowaniami i sposobem wykonywania pracy przez tzw. starych pracowników łamiących zasady i przepisy bhp, najczęściej dla doraźnych korzyści (szybsze wykonanie zadania, przedłużenie przerwy itp.). Zetknąć się może nawet z presją współpracowników, aby pracę wykonywał w sposób podobny do nich.
Aby nowego pracownika nie zniechęcić do ścisłego przestrzegania zasad i przepisów bhp, żeby nie czuł się on wyobcowany z zespołu, powinien być pod opieką doświadczonego pracownika wykonującego pracę w sposób bezpieczny, osoby z nadzoru, jak również pracownika służby bhp, którzy powinni pomagać mu w rozwiązywaniu doraźnych problemów i utwierdzać w konieczności wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
To wszystko, czego nauczy się pracownik w pierwszym okresie pracy, będzie skutkować pozytywnie (albo negatywnie) na dalsze jego zachowanie w procesie pracy. Zasadą powinno być niekaranie pracownika za popełnione błędy, lecz znalezienie przyczyn ich popełniania i pomoc w postępowaniu w sposób bezpieczny.
Nowy pracownik nie może być pozostawiony samemu sobie i według własnego uznania rozwiązywać problemy, z którymi spotyka się w codziennej pracy. Nie może również bać się zapytać, jak postąpić w danej sytuacji, jak bezpiecznie wykonać pracę, a także dlaczego uczono go czego innego, a inaczej wygląda rzeczywistość? Powinien on również mieć możliwość zgłoszenia rozwiązań poprawiających warunki czy ergonomię pracy. Nowi pracownicy mają często bardzo rzeczowe i ostre spojrzenie na sposób wykonywania pracy i mogą wnieść wiele dobrych, bezpiecznych i ergonomicznych rozwiązań.
Podstawa prawna:
 • dział X ustawy z26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • § 2, § 3 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).


PromoFood 2014 w Poczdamie

Izba Przemysłowo – Handlowa Poczdam zaprasza po raz szósty przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym PromoFood 2014 w Poczdamie połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z Niemiec, Skandynawii, Węgier, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch), które odbędzie się w dniach 02 – 04.02.2014 w Poczdamie. Biuro Województwa Opolskiego wraz z Agencją Rynku Rolnego w Opolu zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi ze zgłoszeniem Państwa firmy do udziału w PromoFood 2014, zorganizowaniem przejazdu jak i noclegów oraz będzie Państwu towarzyszyć podczas wszystkich dni Państwa pobytu w Niemczech.

Szczegółowe informacje:
Miejsce imprezy: Industrie – und Handelskammer Potsdam ( Izba Przemysłowo – Handlowa Poczdam), Breite Strasse 2, 14467 Potsdam/ Niemcy
Termin: 03.02 – 04.02.2014
Termin zgłoszenia: 10.01.2014
Koszty: opłata za nocleg ok. 50 – 80 Euro za pokój jednoosobowy ( oczywiście pomożemy w znalezieniu i rezerwacji hotelu). Cena hotelu zależy od tego jak szybko zdecydują się Państwo na udział w spotkaniu. Wszystkie inne koszty ponosi organizator.
Organizator gwarantuje:
- usługi tłumaczy ( bez jakichkolwiek opłat),
- darmową publikację profilu Państwa firmy w katalogu,
- udział w giełdzie kooperacyjnej ( organizacja terminów spotkań),
- obiady w dniu 03.02 oraz 04.02.2014 r.
- bankiet wieczorny w dniu 03.02.2014 r.
- możliwość prezentacji Państwa wyrobów lub usług na darmowej powierzchni wystawienniczej (należy wcześniej zgłosić chęć takiej prezentacji),
- wizyty w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz instytutach badawczych.
Branże:
- produkcji rolniczej,
- produkcji ekologicznej ( zdrowa żywność, produkty regionalne, Bio),
- handlu & marketingu,
- przetwórstwa produktów spożywczych,
- logistyczna,
- badawcza z dziedziny technologii i rozwoju produktów rolno – spożywczych,
- opakowań & projektowa ( design)
oraz inne

Program:
02.02.2014
Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych ( indywidualnie lub zorganizowanym przez nas transportem)
Kolacja
03.02.2014
Giełda kooperacyjna połączona z wystawą (rozmowy bilateralne)
Obiad
Kontynuowanie rozmów
Bankiet wieczorny
04.02.2014
Wizyta w innowacyjnych przedsiębiorstwach:
Frucht Express – firma logistyczna (owoce)
Edeka – największa sieć handlowa w Niemczech
Terra Naturkost – hurtownia produktów ekologicznych (bio)
Obiad
Powrót do Opola

Zgłoszenie:
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w PromoFood 2014 proszę o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
Große Bleiche 60 – 62 ( Eingang Petersstr.)
55 116 Mainz

Internet:www.opolskie.de                                                                                                                                             
E-mail:p.lebzuch@opolskie.de                                                                                                                                       
Tel.:       (+49) (06131) 329 5737
Fax:       (+49) (06131) 329 5911

Dodatkowe informacje: http://www.promofood.de
http://www.polenpartner.de/PL/cms/index.php?cat=04_2013&page=61_21.11.2013:-nbsp~Zaproszenie-nbsp~na-nbsp~PromoFood-nbsp~2014-nbsp~do-nbsp~Poczdamu

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Od stycznia wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie może być bowiem niższy niż 2247,60 zł.
Sejm przyjął ustawę budżetową, która zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 3746 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 438,73 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 179,81 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 55,07 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 9365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co 3 miesiące. ale jest określona na cały rok.
Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2014 r. będzie wynosiło 1680 zł).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2013 r.

środa, 11 grudnia 2013

Zapraszamy do Kluczborka na dyżur konsultanta KSU

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza 14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 09.30-13.30.
Jednocześnie, ze względu na trwający obecnie nabór wniosków o dofinansowanie na założenie działalności gosp. prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w ramach projektu "POKLucz do biznesu2!" wszystkie osoby bezrobotne informujemy o możliwości bezpłatnych konsultacji wniosku o dotację w ww. terminie.

wtorek, 10 grudnia 2013

Inkubator Przedsiedsiębiorczości: oferta wynajmu powierzchni po atrakcyjnych cenach

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji jest 10 pomieszczeń mieszczących się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU do Prudnika

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul. Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 09:30-13:30!

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU w Krapkowicach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Krapkowic i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Krapkowicach (ul.Prudnicka 24). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Pracodawcy odpowiadają także za bezpieczeństwo osób postronnych

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o bezpieczeństwo osób postronnych. Bezpieczeństwo osób postronnych
Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).
Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:
 • osoba, która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a katastrofa ta zagraża życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
 • osoba, która powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
 • osoba, która wbrew swojemu szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny lub inny w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, albo dopuszcza do prowadzenia takiego lub innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź ruchu przez osobę w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego albo niemającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Podstawa prawna:
 • art. 207 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • art. 173, 174 i 179 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).

czwartek, 5 grudnia 2013

Prawo Pracy: W 2014 r. współczynnik ekwiwalentowy wyniesie 20,83 *

Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, a następnie otrzymany wynik, dzieli się przez 12.
W 2014 r. będzie to:
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w obliczeniu przyjęto, że są to soboty),
– 11 dni świątecznych przypadających w inne dni niż niedziela:
 • 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (poniedziałek)
 • 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
 • 1 maja - Święto Pracy (czwartek)
 • 3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),
 • dzień Bożego Ciała (19 czerwca – czwartek)
 • 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – (piątek)
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota)
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)
 • Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia - czwartek)
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)
dokonać należy następujących obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne + 11 dni świąt) : 12 = 365 - 115 = 250
250 : 12 = 20,83
– wartość współczynnika w 2014 r. wynosi więc 20,83.
*przy założeniu, że dniem wolnym od pracy jest sobota.

Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.

środa, 4 grudnia 2013

BHP i prawo pracy: Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona

Czas trwania i liczba kontroli PIP w firmie zależy od prowadzonej działalności i od wielkości firmy, a także od celu jej przeprowadzania. Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu, jeśli organy kontrolne przekraczają maksymalny czas trwania kontroli w danym roku kalendarzowym. Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona
Problematykę kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy regulują dwie ustawy uwzględniające zapisy ratyfikowanej przez RP Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997 r. nr 72, poz. 450), t.j.:
 • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.),
 • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – w szczególności zapisy Rozdziału 5.
Przepisy pierwszej ustawy nie przewidują możliwości odmowy przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP nawet w sytuacji, gdy taka już się odbyła w danym roku kalendarzowym i nie ograniczają czasu trwania kontroli. Bowiem nie ma ograniczeń ustawowych co do liczby i czasu trwania kontroli PIP przeprowadzanych w ciągu roku u danego pracodawcy, a zapis art. 16 Konwencji MOP nr 81 mówi wprost, że przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawnych.
Natomiast w sytuacji, gdy sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ale nieobjętych Konwencją MOP – czyli innych niż działalność przemysłowa i handlowa) liczba kontroli PIP jest ograniczona ustawowym rocznym limitem czasu kontroli u danego przedsiębiorcy.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u takiego przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 • 12 dni roboczych w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców,
 • 18 dni roboczych w odniesieniu do małych przedsiębiorców,
 • 24 dni roboczych w odniesieniu do średnich przedsiębiorców,
 • 48 dni roboczych w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu (art. 84c) wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontrolne czynności z naruszeniem przepisów ustawy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy organ przeprowadza kontrolę między innymi, kiedy:
 • jest prowadzona w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 • jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.
Podstawa prawna:
 • art. 83 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.),
 • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.).

Nowe środki dla bezrobotnych w ramach projektu "POKLucz do biznesu 2!"

Punkt Konsultacyjny Izby Rzemieślniczej w Opolu informuje, że z dniem 4 grudnia br. został uruchomiony przez Powiatowe Urzędy Pracy kolejny już, III nabór wniosków do projektu "POKLucz do biznesu 2!" skierowany do osób bezrobotnych chcących podjąć własną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonego naboru osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotację w max. kwocie 40 tys. zł. Termin naboru wniosków mija w dniu 13 grudnia 2013r. Niestety z bieżącego naboru wykluczone są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Opole. Szczegółowe informacje jak też regulamin rekrutacji oraz udzielenia środków finansowych na założenie działalności dostępne są na stronie projektu: http://www.poklucz.wup.opole.pl/

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane naborem informujemy o możliwościach skorzystania z bezpłatnych porad związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu na ul. Katowickiej 55, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Po więcej informacji zapraszamy także na dyżury naszych konsultantów, które będą mieć miejsce w najbliższym tygodniu w lokalizacjach:
Głubczyce - 9 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11 (w godz. 10.00-14.00),
Nysa - 10 grudnia- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26 (w godz. 10.00-14.00)
Prudnik - 10 grudnia - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1 (w godz. 09.30-13.30),
Grodków - 11 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8 (w godz. 10.00-14.00),
Krapkowice - 12 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Prudnicka 24 (w godz. 10.00-14.00,
Kluczbork - 13 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18 (w godz. 09.30-13.30)

wtorek, 3 grudnia 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 09 grudnia 2013r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!
W związku z faktem iż Urząd Pracy w Głubczycach pozyskał nowa pulę pieniędzy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej informujemy nt. możliwości bezpłatnych konsultacji wniosku oraz dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe na założenie działalności gosp.
Wszystkim zainteresowanym osobom konsultant akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
- sprawdzi pod względem merytorycznym przygotowany wniosek o dotację na założenie działalności gospodarczej,
- skonsultuje pomysł na biznes oraz możliwość jego realizacji,
- wskaże ewentualne słabe ogniwa przygotowanego wniosku.

Zapraszamy na nasz dyżur w ww. terminie.

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Szkolenia BHP w miesiącu grudniu

Informujemy, że w miesiącu grudniu organizujemy szkolenia w zakresie BHP dla:

-pracodawców,

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).

Całe szkolenie trwa
16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie ukończenia kursu.
-pracowników robotniczych,

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.
-pracowników administracyjno-biurowych,

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul.Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty izby rzemieślniczej
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

środa, 27 listopada 2013

Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

Informujemy, że w dniu 12.12.2013 br. o godzinie 10.00 w Auli Głównej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Ozimskiej 63 odbędzie się konferencja "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Pracodawców z zakładów rzemieślniczych zapraszamy do wzięcia udziału. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu objął honorowy patronat nad konferencją.
W trakcie konferencji zostaną omówione m.in.
 • zagrożenia biologiczne w środowisku pracy,
 • zapobieganie zawodowym chorobom skóry,
 • stres i przeciążenie psychiczne w pracy.
Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną pod adresem mailowym:rejestracja@konferencjabhp.info
Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej: www.konferencjabhp.info

wtorek, 26 listopada 2013

Zapraszamy na dyżury konsultantów KSU w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na najbliższe dyżury naszych konsultantów KSU, które odbędą się w dniach 29 listopada 2013r. (piątek) oraz 02 grudnia 2013r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne.
Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych czy nieaktywnych zawodowo z pow. nyskiego konsultanci KSU udzielają informacji nt. oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w regionie, szkoleń e-learningowych jak też informacji nt. projektów unijnych realizowanych na Opolszczyźnie oferujących wsparcie dla ww. grup.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

BHP i prawo pracy: Posłowie przyjęli informację PIP o pracownikach młodocianych

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 21 listopada br. w siedzibie Sejmu przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnianiu i bezpieczeństwie pracy pracowników młodocianych. Przedstawiła ją Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. Podkreśliła, że PIP traktuje ocenę przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowników młodocianych jako jeden ze stałych elementów podejmowanych działań kontrolnych.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych u 884 pracodawców. Zatrudniali oni 3.892 młodocianych. Czynności kontrolne ujawniły liczne przypadki łamania prawa, co miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej przez młodocianych pracy. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należały: nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych, dopuszczanie młodocianych do pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców blisko 1000 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień oraz skierowali prawie 3100 wniosków o usunięcie nieprawidłowości. Efektem podjętych działań było poddanie pracowników młodocianych wstępnym i okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie wykazów prac wzbronionych, wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia. Anna Martuszewicz omówiła także działalność edukacyjno-prewencyjną PIP skierowaną do pracowników młodocianych, uczniów i innych młodych pracowników rozpoczynających karierę zawodową. Przybliżyła posłom m.in. program edukacyjny dla szkół „Kultura bezpieczeństwa”, konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” i kampanię społeczną adresowaną do uczniów i studentów „Bezpiecznie od startu”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Obowiązują już nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Choć o zasiłek opiekuńczy z powodu choroby niani rodzice mogli się ubiegać już od 13 lipca br., dopiero dziś wchodzą w życie przepisy, na podstawie których pracodawca może usprawiedliwić taką nieobecność pracownika w pracy.
W dniu dzisiejszym zmienia się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. poz. 1359), które wchodzi w życie 22 listopada br.
Od 22 listopada 2013 r. dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są dodatkowo:
1) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza (dotychczas taką okolicznością było tylko zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły),
2) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.
Zmiana uprawniająca rodziców do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy z powyższych przyczyn weszła w życie już w lipcu.
Od 13 lipca 2013 r. (na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) rodzice są bowiem uprawnieni do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego oraz w przypadku choroby dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem (dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).
Od 13 lipca 2013 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom również w przypadku choroby niani. Dotyczy to jednak tylko niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Dopiero dzisiaj jednak weszła w życie odpowiednia zmiana zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy.
 
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 22 listopada 2013 r.

piątek, 22 listopada 2013

Wyniki zapytań ofertowych dotyczących zakupu krzeseł oraz kserokopiarki i telefonów

W dniu 22.11.2013r. zebrała się komisja i oceniła przedłożone oferty w ramach zapytań ofertowych opublikowanych w dniu 14.11.2013r.
W ramach zapytania:
-  "Zakup 50 krzeseł biurowych"- realizatorem zamówienia będzie firma Flatiron Dominik Skop, ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole
- "Zakup kserokopiarki i telefonów" - realizatorem zamówienia będzie firma Curier Service Mariusz Podsiedlik, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

czwartek, 21 listopada 2013

Prawo Pracy: Od dziś można korzystać z rozwiązań drugiej ustawy antykryzysowej

Od 21 listopada br. obowiązuje nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Od tej daty pracodawcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe środki na szkolenia oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Nie dotyczy to jednak wszystkich pracodawców, a jedynie tych, którzy wykażą spadek obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy.
Z dobrodziejstw ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów łącznie nie mniejszy niż 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w roku.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, o które może ubiegać się pracodawca, może wynosić do 1,1 tys. zł. i będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie wsparcie może trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku przejściowych trudności pracodawca będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, nawet do połowy etatu, ale tylko przez maksymalnie 6 miesięcy. Pracownik, któremu obniżono wymiar czasu pracy, ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Aby wprowadzić te rozwiązania będzie trzeba podpisać układ zbiorowy lub porozumienie ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, z przedstawicielami pracowników.
Aby uzyskać pomoc, pracodawca powinien zgłosić się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Marszałek ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.
Podczas obowiązywania przestoju lub obniżonego wymiaru pracy pracodawca może również wystąpić do starosty o dofinansowanie szkolenia pracowników. Takie dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. kosztów szkolenia i do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11,3 tys. zł.
Aby uzyskać wsparcie pracodawca nie będzie miał obowiązku przedstawienia przez przedsiębiorcę programu naprawczego (jak było to pod rządami pierwszej ustawy antykryzysowej).
Od 21 listopada br. obowiązują również dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy, określające niezbędne wzory:
1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1348),
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349).

Źródło www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2013 r.

BHP: Na konferencji z okazji jubileuszu rzemiosła

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”, która odbyła się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Celem spotkania, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, było przedstawienie działań związku rzemiosła w kluczowych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego kraju.
W liście do prezesa ZRP Jerzego Bartnika przekazanym organizatorom Iwona Hickiewicz pogratulowała jubileuszu i podkreśliła, że Związek Rzemiosła Polskiego jest wysoko cenionym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach prewencyjnych na rzecz ograniczania zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Wyrazem tego są wspólnie organizowane szkolenia dla rzemieślników, programy i kampanie prewencyjne, a także sympozja i konferencje naukowe. Ugruntowaniem partnerskiego działania było podpisanie na początku br. uaktualnionego porozumienia o współpracy PIP i ZRP na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowania zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz skutecznej ochrony stosunku pracy. Podczas konferencji rzemieślnicy, przedstawiciele rządu oraz instytucji okołobiznesowych podpisali Manifest Rzemiosła Polskiego. Dokument jest apelem środowiska rzemiosła, w którym przedstawione są wyzwania, przed jakimi stroją rzemieślnicy oraz oczekiwania skierowane do partnerów społecznych. „Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimych przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych, jako gwarantów siły gospodarczej Polski i bezpiecznej przyszłości pokoleń.” – napisano w manifeście. Konferencję zorganizowali: ZRP i Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2013 r.

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU w Grodkowie

Wszystkie osoby zainteresowane podejmowaniem działalności gospodarczej jak też przedsiębiorców działających na terenie Grodkowa oraz powiatu brzeskiego zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 21 listopada br. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie przy ulicy Elsnera 8.
Konsultant dyżuruje w godzinach 10.00-14.00

Konsultacje mają charakter bezpłatny.

wtorek, 19 listopada 2013

4-12-2013 Seminarium „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości pragnie zaprosić dyrekcję szkoły, nauczycieli i nauczycielki, instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu, przedstawicieli przedsiębiorców, którzy kształcą w zawodach takich jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy, do udziału w spotkaniu regionalnym Projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”, które odbędzie się 04 grudnia 2013 r. w godzinach 11:00 –15:00 w Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia Projektu, w ramach którego nauczyciele i nauczycielki mogą wziąć udział w bezpłatnych praktykach, które odbywać się będą w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Spotkanie to będzie także okazją do skonsultowania założeń programów praktyk opracowanych przez ekspertów z nauczycielami przedmiotów zawodowych, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedstawicielami pracodawców oraz organizacji pozarządowych, kuratoriów, szkolnictwa zawodowego, samorządów, itp. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu: www.moto.mirip.org.pl. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy także do kontaktu pod adresem e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl oraz pod numerem telefonu (22) 838 32 17 wew. 143 i 160 lub pod numerem faxu (22) 838 35 53. Będziemy wdzięczni za kontakt i informacje z Państwa strony. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 21.11.2013 r.

 Małgorzata Stodulna
 Kierownik Projektu

BHP: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie na celowniku PIP

Branżę budowlaną cechują nadal szczególnie wysokie wskaźniki wypadkowości. Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy, zarówno w mijającym roku, jak i w zamierzeniach na rok 2014, prowadziła i prowadzić będzie intensywne działania kontrolne mające na celu ograniczanie zagrożeń na terenie budów. W ramach kontroli prac budowlanych, a także rozbiórkowych inspektorzy pracy szczególną uwagę będą zwracać na prawidłowości zamontowania i eksploatacji rusztowań. Ponadto kontynuowane będą kontrole bhp przy budowie i remontach dróg.
Pracodawcy lekceważący obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy muszą się liczyć z wielokrotnymi wizytami inspektorów pracy, którzy szczególną uwagę będą zwracać na zagadnienie przygotowania pracowników do pracy w małych firmach budowlanych oraz na kwestie dotyczące właściwego nadzoru. Kontynuowana będzie współpraca z organizacjami branżowymi, w szczególności w ramach inicjatywy “Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie”, skoncentrowana na poprawie warunków pracy u podwykonawców robót budowlanych. W ramach równolegle prowadzonej 3-letniej kampanii informacyjno-promocyjnej “Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” będą m.in. popularyzowane wzorcowe zachowania, wzmacniane poczucie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, a także upowszechniana wiedza o zabezpieczeniach zbiorowych oraz promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Adresaci programu to pracodawcy oraz przedsiębiorcy budowlani, osoby sprawujące nadzór, koordynatorzy ds. bhp, służba bhp, a także generalni wykonawcy i inwestorzy.
Jak wynika z inspektorów pracy, wśród przyczyn wypadków związanych z pracą blisko połowa to tzw. przyczyny ludzkie – w tym nieprawidłowe lub samowolne zachowanie pracowników, niewłaściwe posługiwanie się narzędziami, maszynami i materiałami (w inspekcyjnym slangu zwane “czynnikiem materialnym”) oraz nieużywanie wyposażenia ochronnego. Kampania kierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych.
Przypomnijmy, że w 2012 r. inspektorzy PIP skontrolowali ponad 2600 budów (niektóre kilkakrotnie). Kontrole dotyczyły w szczególności przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przy pracach na wysokości (na rusztowaniach i dachach) oraz przy pracach ziemnych i w wykopach. Z uwagi na skalę nieprawidłowości kontrolowano w pierwszej kolejności budowy średnie i małe oraz inwestycje realizowane przez wielu podwykonawców.
Powyższe kierunki kontroli będą kontynuowane w 2014 r., podobnie jak prowadzenie kontroli krótkotrwałych, nastawione na wychwytywanie nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Kontrole - zależnie od potrzeb – powtarzane będą u tego samego pracodawcy w następnych dniach lub tygodniach, aż do likwidacji zagrożeń. Najważniejszym celem działań kontrolno-prewencyjnych jest doprowadzenie do obniżenia o 25 % w ciągu 3 lat, zaplanowanego przed rokiem obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy.
Data publikacji: 18 listopada 2013 r.

piątek, 15 listopada 2013

Prawo Pracy: Od grudnia wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 grudnia nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 13 listopada 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło 3651,72 zł. Jest ono wyższe o 39,21 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r., które wynosiło 3612,51 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 grudnia 2013 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 146,07 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 182,59 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 219,10 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 14,26 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,49 zł (płatnik), 2,19 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,58 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 17,82 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 11,87 zł (płatnik), 2,74 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,47 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 21,38 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 14,24 zł (płatnik), 3,29 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,37 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2013 r.

czwartek, 14 listopada 2013

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do Niemiec

W imieniu Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Pana Arkadiusza Tkocza zwracam się do Państwa z serdecznym zaproszeniem do udziału w wyjeździe studyjnym do Niemiec w dniach 09-11.12.2013 r., połączonym z polsko – niemiecką ponadbranżową giełdą kooperacyjną.

Ponadbranżowa giełda kooperacyjna jest niepowtarzalną okazją do zaprezentowania potencjału inwestycyjnego regionu, profilu swojej firmy, nawiązania współpracy gospodarczej a także  bezpośrednich rozmów kooperacyjnych z przedstawicielami poszczególnych przedsiębiorstw z Nadrenii Palatynatu oraz instytucji zajmujących się procesem nawiązywania kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami niemal w całej Europie.

Ponadto udział w imprezie biznesowej ,,Blick nach Osten”, w której uczestniczyć będzie ok. 80 przedstawicieli z krajów Europy Środkowej i Wschodniej stanowić będzie doskonałą platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk a także możliwości wdrażania nowoczesnych technologii  w przedsiębiorstwach na terenie województwa opolskiego.

Przedsięwzięcie skierowane jest do instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego (pracowników tych instytucji bądź przedstawicieli członków izb gospodarczych i innych podmiotów otoczenia biznesu). Organizator zapewnia bezpłatny przejazd busem na trasie Opole – Moguncja – Opole oraz na trasach lokalnych w Niemczech wraz z ubezpieczeniem, 2 noclegi (z 9 na 10 oraz z 10 na 11 grudnia) oraz wyżywienie w podstawowym zakresie. W trakcie wizyty towarzyszyć będzie Państwu także bezpłatna opieka tłumacza. W gestii uczestników pozostaje prowadzenie rozmów obcojęzycznych w ramach giełdy kooperacyjnej.
Poniżej program wizyty. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: s.gordzielik@ocrg.opolskie.pl w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy.

Kontakt:
Sabina Gordzielik
Investor and Exporter Assistance Centre
Opolskie Centre for Economy Development
ul. Spychalskiego 1A, 45-716 Opole
tel. +48 77 403 36 45
fax. +48 77 403 36 09
e-mail: s.gordzielik@ocrg.opolskie.pl
invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.investinopolskie.pl

Ramowy Program Wyjazdu Studyjnego do Moguncji ( Nadrenia – Palatynat/ Niemcy)
09 – 11.12.2013 r.


09.12.2013 ( poniedziałek)
W godzinach porannych wyjazd z Opola do Moguncji (Mainz)
Ok. 18:00  Zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja

10.12.2013 ( wtorek)
Śniadanie w hotelu
Spotkanie w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Simmern (Regionalrat Wirtschaft Simmern)
Zwiedzanie firm
Obiad w Simmern       
Udział w ponadbranżowej giełdzie kooperacyjnej w Centrum Europy Środkowo – Wschodniej Nadrenii – Palatynatu ( MOEZ) z udziałem przedstawicieli kilku państw z Europy Środkowej i Wschodniej  w godz. 11.00 do 17.00
Ok. 18.00 impreza biznesowa ,,Blick nach Osten” w siedzibie Centrum Europy Środkowo – Wschodniej Nadrenii – Palatynatu ( MOEZ) z udziałem ok.80 przedstawicieli firm i instytucji okołobiznesowych.

11.12.2013 ( środa)

Śniadanie w hotelu
Udział w spotkaniach organizowanych we współpracy z Krajem Związkowym  Hesja:
- zwiedzanie przedsiębiorstw,
- wizyta w Izbie Przemysłowo – Handlowej  w Hesji ( IHK Hessen)
Obiad w Wiesbaden
Ok. godz. 14: 00 Wyjazd z Moguncji ( Mainz) do Opola)Zapytanie ofertowe - Zakup 50 krzeseł biurowychOpole, 14.11.2013
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup 50 krzeseł biurowych, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 39112000-0 Krzesła

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są krzesła biurowe w ilości 50 sztuk, o wymiarach:
 • szerokość siedziska – minimum 42 cm
 • głębokość siedziska – minimum 40 cm
 • wysokość siedziska – minimum 42 cm
Masa krzesełka – minimum 16 kg.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.

5. Termin wykonania zamówienia
do 29 listopada 2013 r.

6. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert będzie zaproponowana cena – 100%.
Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe - Zakup kserokopiarki i telefonówOpole, 14.11.2013
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup kserokopiarki i telefonów, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 32552110-1 Telefony bezprzewodowe; 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia:
  1.1 kserokopiarka – sztuk 1, o następujących parametrach:
  a) minimalny format wydruku – A4;
  b) szybkość kopiowania: co najmniej 43 strony / minutę;
  c) funkcja fax.
  1.2 Telefon bezprzewodowy – sztuk 5, o następujących parametrach:
  a) współpraca z linią telefoniczną analogową;
  b) identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP);
  c) wbudowana książka telefoniczna;
  d) wyświetlacz monochromatyczny LCD;
  e) podświetlenie klawiatury;
  f) podświetlenie wyświetlacza.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.

5. Termin wykonania zamówienia
do 29 listopada 2013 r.

6. Kryteria oceny ofert
Dla punktu 1.1:
 • zaproponowana cena – maksymalnie 85 punktów;
 • za każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 15 punktów).
Dla punktu 1.2:
 • zaproponowana cena – maksymalnie 70 punktów;
 • za każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 30 punktów).

Dla powyższych punktów (1.1, 1.2):
 • spełnienie parametru – 5 punktów,
 • niespełnienie parametru – 0 punktów.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

BHP: Na czym polega badanie typu WE?

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana bada i następnie zaświadcza, że zgłoszony do badania (przez producenta lub jego przedstawiciela, np. handlowego) model maszyny spełnia wymagania określone w tym rozporządzeniu.
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien sporządzić dla każdego typu dokumentację techniczną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) – dalej r.z.w.m., a następnie wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej przedłożyć dla każdego typu wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek powinien zawierać dane producenta, pisemną deklarację, że wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej oraz dokumentację techniczną. Ponadto wnioskodawca powinien przekazać do dyspozycji jednostki notyfikowanej próbkę typu (egzemplarz maszyny), jeżeli wymaga tego program badań.
Po otrzymaniu wniosku jednostka notyfikowana bada dokumentację techniczną, sprawdza, czy dany typ został wyprodukowany zgodnie z tą dokumentacją i ustala, które elementy zostały zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych oraz te elementy, których projekt nie opiera się na odpowiednich postanowieniach tych norm. Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich kontroli, pomiarów i badań w celu ustalenia, czy przyjęte rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania r.z.w.m. w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast normy zharmonizowane zostały zastosowane, przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich kontroli, pomiarów i badań w celu sprawdzenia, czy normy te zostały rzeczywiście zastosowane.
Jeżeli dany typ spełnia przepisy r.z.w.m., jednostka notyfikowana wydaje składającemu wniosek certyfikat badania typu WE. Certyfikat powinien zawierać nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, dane niezbędne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu, wnioski z badań i warunki, na jakich został wydany.
Producent i jednostka notyfikowana mają obowiązek przechowywać kopię tego certyfikatu, dokumentacji technicznej i wszystkich odpowiednich dokumentów przez 15 lat od daty wydania certyfikatu.
Jeżeli dany typ maszyny nie spełnia wymagań r.z.w.m., jednostka notyfikowana odmawia składającemu wniosek wydania certyfikatu badania typu WE, podając szczegółowe powody odmowy i równocześnie powiadamia o tym fakcie inne jednostki notyfikowane i ministra właściwego do spraw gospodarki. Jednostka notyfikowana powinna zapewnić procedurę odwoławczą.
Wnioskodawca ma obowiązek informowania jednostki notyfikowanej, która wydała certyfikat badania typu WE, o wszelkich zmianach wprowadzanych do zatwierdzonego typu. Jednostka notyfikowana bada te zmiany i albo potwierdza ważność istniejącego certyfikatu badania typu WE, albo wydaje nowy certyfikat, jeżeli zmiany mogą mieć wpływ na zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub z przewidywanymi warunkami użytkowania danego typu. Na jednostce notyfikowanej spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że certyfikat badania typu WE pozostaje ważny. Powiadamia ona producenta o wszelkich istotnych zmianach, które mogłyby mieć wpływ na ważność certyfikatu. Na producencie danej maszyny spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że maszyna ta jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
Co 5 lat producent powinien złożyć jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie przeglądu ważności certyfikatu badania typu WE. Jednostka notyfikowana odnawia certyfikat badania typu WE na kolejne 5 lat, jeżeli stwierdzi jego ważność, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej. Dokumenty i korespondencję odnoszące się do procedur badania typu WE sporządza się w języku polskim lub w innym oficjalnym języku Unii Europejskiej możliwym do zaakceptowania przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku, gdy ważność certyfikatu badania typu WE nie została odnowiona, producent powinien zaprzestać wprowadzania do obrotu maszyn danego typu.

Data publikacji: 13 listopada 2013 r.

środa, 13 listopada 2013

Prawo Pracy: Zmiana we wzorach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dnia 7 grudnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1298).
Mocą tej nowelizacji zmieniony zostanie wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium RP (określony w załączniku do tego rozporządzenia) oraz jego opis. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2013 r.

Prawo Pracy: "Tydzień Przedsiębiorcy" w ZUS

W dniach 18-22 listopada 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje "Tydzień Przedsiębiorcy".
W ramach spotkań Klienci Zakładu będą mogli zasięgnąć specjalistycznych porad z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz skorzystać z seminariów, jakie będą się odbywały w ramach "Tygodnia Przedsiębiorcy".
Szczegółowe informacje na temat "Tygodnia Przedsiębiorcy" znajdują się pod adresem www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy


Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 12 listopada 2013 r.

wtorek, 12 listopada 2013

Zapraszamy na dyżury konsultantów Punktu Konsultacyjnego KSU w miesiącu listopadzie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy na dyżury naszych konsultantów Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług w miesiącu listopadzie. Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne.


Najbliższe dyżury:

18 listopada - Cech Rzemiosł Różnych w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 11 w godz. 10.00-14.00
19 listopada - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, ul. Łukowa 1 w godz. 09.30-13.30
21 listopada - Cech Rzemiosł Różnych w Grodkowie, ul. Elsnera 8 w godz. 10.00-14.00
22 listopada - Cech Rzemiosł Różnych w Kluczborku, ul. Mickiewicza  18 w godz. 09.30-13.30
28 listopada - Cech Rzemiosł Różnych w Krapkowicach, ul. Prudnicka 24 w godz. 10.00-14.00
29 listopada - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie, ul. Armii Krajowej 26 w godz. 10.00-14.00

Zapraszamy!

czwartek, 7 listopada 2013

BHP: Pracownik pod wpływem narkotyków

Pracodawca ma prawo sprawdzić stan trzeźwości pracownika, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Niestety nie istnieją przepisy, które umożliwiałyby pracodawcy sprawdzenie obecności narkotyków w organizmie pracownika.
Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) – dalej u.w.t.p.a., kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Warto tu również przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2000 r., zgodnie z którym wydanie przez pracodawcę polecenia zaprzestania pracy pracownikowi, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie spożywania alkoholu w czasie pracy, nie wymaga ani zachowania szczególnej formy, ani obowiązku przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości (II UKN 401/99). Aby uniknąć możliwych nieporozumień na tym tle, pracodawca powinien zapewnić sobie odpowiednie środki techniczne, pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie faktu spożywania przez pracownika alkoholu w czasie pracy albo stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu. Najczęściej stosowanym jest oczywiście atestowany alkomat, który może być obsługiwany przez dowolną osobę wyznaczoną przez pracodawcę (przeważnie pracowników ochrony, osoby kierujące pracownikami itp.).
Istnieje także inna, prostsza metoda na sprawdzenie stanu trzeźwości pracownika, bowiem po nowelizacji u.w.t.p.a. z 2011 r., na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 17 ust. 3 u.w.t.p.a.). Takim organem może być policja lub straż miejska.
Jeszcze do niedawna, bo do lipca 2011 r., o ile nie zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie, pracodawcy byli zdani sami na siebie, a jeśli nie dysponowali przyrządami do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (właśnie odpowiednio atestowanymi alkomatami), nie byli w stanie przeprowadzić stosownego badania, które mogłoby być istotnym dowodem w razie sporu z pracownikiem.
Znowelizowany przepis zobowiązał powyższe służby do wsparcia pracodawców w zakresie sprawdzenia trzeźwości pracowników. Naturalnie, jego zapisy mają zastosowanie do sytuacji, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik znajduje się w stanie nietrzeźwości (zachowanie pracownika musi nasuwać poważne wątpliwości co do jego trzeźwości), a nie do rutynowych kontroli, jakie stale bądź okazjonalnie przeprowadzają niektórzy pracodawcy, np. w bazach transportowych.
Niestety, obowiązujące przepisy nie przewidują dopuszczalności przeprowadzania takich badań na obecność narkotyków w organizmie pracownika. Pomimo tego, że niektórzy prawnicy sugerują analogiczne stosowanie przepisów u.w.t.p.a. do przypadków podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem środków odurzających (narkotyków), to uważam, iż nie mają one tutaj zastosowania. Trzeba bowiem przypomnieć, że przepisem regulującym m.in. zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest odrębna ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124), w której nie występują żadne zapisy na ten temat.
W związku z powyższym pracodawca może wprowadzić np. do regulaminu pracy zapisy dotyczące przeprowadzania badań za pomocą narkotestów u pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków, jednakże w przypadku odmowy poddania się takiemu badaniu pracodawca nie będzie mógł zmusić do niego pracownika.
Istotną kwestią jest również to, że badanie na obecność narkotyków nie zawsze daje wiarygodne wyniki, gdyż niektóre substancje mogą być wykryte nawet po długim czasie od ich zażyciu (np. THC – organiczny związek chemiczny występujący m.in. w marihuanie – może utrzymywać się w ślinie nawet do 72 godzin, we krwi do 2 tygodni, a w moczu nawet do miesiąca).
Warto jednak zaznaczyć, że odmowa poddania się przez pracownika badaniu czy to alkomatem, czy narkotestem, może mieć dla niego negatywne skutki, gdyż tym samym pozbawia się on możliwości skutecznego zakwestionowania podejrzeń pracodawcy co do stanu trzeźwości, bądź obecności narkotyków w organizmie. Trzeźwy pracownik nie ma z reguły żadnego interesu w tym, aby odmówić poddania się badaniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1985 r., I PRN 39/85).
Naturalnie w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla siebie i/lub innych osób oraz wezwać policję, która jest uprawniona do przeprowadzenia stosownych badań.
Źródło: Serwis BHP, stan z dnia 7 listopada 2013 r.

środa, 6 listopada 2013

BHP: „Zdrowe miejsca pracy” według EU-OSHA

Znaczenie oceny ryzyka w miejscu pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, jest jednym z głównych problemów podejmowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która w ostatnich latach promuje praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem w miejscu pracy i ograniczania ryzyka.
Jednym z elementów kampanii EU-OSHA jest organizowanie konkursów dobrych praktyk. Konkurs dobrych praktyk honoruje firmy i organizacje, które znalazły innowacyjne sposoby ochrony bezpieczeństwa pracowników w Europie. Prowadzone są również europejskie badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER). Badanie to umożliwia wgląd w europejskie przedsiębiorstwa, w ich działania dotyczące przewidywania nowych rodzajów ryzyka związanych ze zmianą miejsc pracy oraz zarządzania nimi, a także wsparcie, którego mogą potrzebować w swoich działaniach.
W ciągu ostatnich dwóch lat, w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy” (2012-2013), czy “Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy” (2013) nagłaśniano znaczenie oceny ryzyka jako kluczowego elementu skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dzięki odpowiednim praktykom w zakresie oceny ryzyka można zapobiec wielu wypadkom (w UE mają one miejsce co 4,5 sekundy). Konieczne jest więc jak najszybsze uświadomienie pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom ds. bhp i innym decydentom, że prawidłowa ocena ryzyka jest kluczowym elementem skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Aby pomóc przedsiębiorstwom - w szczególności małym i średnim - w przeprowadzaniu w sposób systematyczny i dokładny oceny ryzyka zawodowego i określaniu środków, które muszą one podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, Agencja udostępnia nieodpłatnie szeroki zakres materiałów, w tym narzędzia on-line umożliwiające ocenę ryzyka, wraz z listami kontrolnymi i planami pomocnymi przy objaśnianiu procesu oceny ryzyka zawodowego. Narzędzia te stanowią wspólny projekt Agencji i jej unijnych partnerów społecznych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonych kampanii można znaleźć na stronie: www.osha.europa.eu/en/campaigns.

Data publikacji: 6 listopada 2013 r.

wtorek, 5 listopada 2013

BHP: Karta szkolenia wstępnego a oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami i zasadami bhp

Obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ma charakter bezwzględny i wynika wprost z obowiązujących przepisów prawnych (art. 2374 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.).
Jego konsekwencją jest wymóg formalnego potwierdzenia przez pracownika spełnienia powyższej powinności przez pracodawcę. W myśl bowiem art. 2374 § 3 k.p. pracownik obowiązany jest poświadczyć na piśmie fakt zapoznania się z przepisami i zasadami bhp.
W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), podpisanie przez pracownika karty szkolenia wstępnego stanowi nie tylko poświadczenie odbycia instruktażu w zakresie bhp, ale także potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanej pracy. Należy zatem uznać, iż odrębne oświadczenie pracownika potwierdzające okoliczność zapoznania się z przepisami i zasadami bhp nie jest wymagane, a wyrażona w treści art. 2374 § 3 k.p. powinność uzyskania stosownego poświadczenia pracownika zostaje zrealizowana w formie włączonej do akt osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego, podpisanej uprzednio przez przeszkolonego pracownika.

Data publikacji: 5 listopada 2013 r.

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Nauka dla Innowacji”

Przedsiębiorco!

Jeśli prowadzisz swoją działalność gospodarczą lub jesteś pracownikiem firmy z województwa opolskiego! – Zgłoś się na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Nauka dla Innowacji” i wyprzedź swoją konkurencję!
Ogłosiliśmy rekrutacje na wszystkie szkolenia:

Tematy szkoleń:
 1. Efektywność energetyczna przedsiębiorstw (40 godzin)
 2. Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw z ochrony środowiska (24 godzin)
 3. Komercjalizacja wyników badań patentowych (8 godzin)
 4. Zarządzanie innowacjami w procesie produkcji (8 godzin) – najbliższe szkolenie 31.10.2013 r. (nabór trwa)
 5. Zarządzanie innowacjami w logistyce (8 godzin)
 6. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska (8 godzin)
 7. Strategie rozwoju i plany marketingowe (8 godzin)
 8. Analiza ekonomiczno-finansowa (8 godzin)
 9. Skuteczny menadżer innowacji (8 godzin)
Szkolenie prowadzone są przez pracowników Politechniki Opolskiej. Zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń pod linkiem: http://www.ue-pokl-ndi.po.opole.pl/index.php/szkolenia/programy-szkolen.html

Szkolenia (w formie nieodpłatnej) adresowane są do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw z woj. opolskiego w rozumieniu przepisów UE.

Informacje nt. szkolenia i rekrutacji u Pani Beaty Kipigroch (pracownika PO) pod nr tel. 77 449 8173.

Pozdrawiam i zachęcam do zgłaszania się na szkolenie.