poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kurs pedagogiczny – jeszcze wolne miejsca!

Od 7 maja br rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
 • 25 godzin psychologii
 • 25 godzin pedagogiki
 • 20 godzin metodyki
 • 10 godzin praktyk metodycznych
 • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca!

piątek, 26 kwietnia 2013

Poręczenia kredytów i pożyczek w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych od maja 2013 bez prowizji

Począwszy od miesiąca maja 2013 r. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Fundusz) uruchamia korzystną, preferencyjną linię poręczeniową dla kredytów i pożyczek obrotowych celowych (np. na zakup materiałów do produkcji, towarów itp) i inwestycyjnych – poręczenia na rozwój za 0% - udzielaną przez wybraną grupę banków na rzecz mikro, małych i średnich firm z terenu województwa opolskiego. Fundusz nie będzie pobierał żadnych opłat od poręczeń udzielanych w ramach tej linii. Zastosowanie powyższego rozwiązania jest możliwe dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz zgody Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest ono oczekiwaną przez przedsiębiorców z województwa opolskiego formą wsparcia dla przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Poręczenia udzielane są w ramach wsparcia firm oferowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach wsparcia udzielanego dla instrumentów inżynierii finansowej. Oferta poręczeń w formule 0 % będzie dostępna w sieciach banków, które wcześniej podpisały umowę o współpracy z Funduszem.

Poręczenia będą udzielane ze środków dotacji RPO WO na lata 2007-2013 w ramach limitu pomocy de minimis. Dużym ułatwieniem zarówno dla naszych przedsiębiorców jest fakt, że dokumentację w zakresie pomocy de minimis Fundusz, mający kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie, przygotowuje razem z przedsiębiorcą. Ponadto istnieje możliwość wsparcia w zakresie wypełnienia dokumentacji w ramach nieodpłatnego systemu informacji realizowanego przez Regionalny Punkt Krajowego Systemu Usług PARP przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Informacje o tej korzystnej ofercie przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpośrednio w Funduszu, na jego stronie internetowej www.orfpk.opole.pl, za pomocą poczty elektronicznej biuro@orfpk.opole.pl oraz w bankach współpracujących, Opolskiej Izbie Gospodarczej www.oig.opole.pl oraz Punktach Informacyjnych Krajowego Systemu Usług PARP przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu www.opolskie.ksu.parp.gov.pl.

Aktualizacja wniosków

W dniu dzisiejszym zaktualizowane zostały wnioski o dopuszczenie do egzaminu oraz o wydanie duplikatu. Aktualna wersje można pobrać klikając na poniższe odnośniki.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (wersja 1.1, 26.04.2013)
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego (wersja 1.1, 26.04.2013)
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (wersja 1.1, 26.04.2013)
Wniosek o wydanie duplikatu (wersja 1.1, 26.04.2013)

czwartek, 25 kwietnia 2013

Szkolenia dla uczniów III klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
 • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
 • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
 • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach z wykładowcami. 

Organizujemy:
 • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
 • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
 • dwudniowe – 55,00 PLN
 • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2013 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55,       tel. 0/77/453-79-71 wew. 22.

Projekt pn. „Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego”

Opolska Izba Gospodarcza w partnerstwie z Biurem Doradczym Dobry Projekt, w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizuje projekt pn. „Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego”
Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w w w/w powiatach poprzez zapewnienie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym. Planowana liczba uczestników to 60 osób, w tym 24 kobiety. Planowana liczba osób, które otrzymają dotacje to 30. Ponadto 30 osób będzie mogło otrzymać podstawowe a 15 przedłużone wsparcie pomostowe w wymiarze 1000,00 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje o projekcie będą publikowane na stronie www.oig.opole.pl.
Ponadto do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Biura Projektu:
nr tel. 774417668/9 

Kursy i szkolenia bhp

Izba Rzemieślnicza zaprasza na szkolenia bhp dla:

1. Pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).
Całe szkolenie trwa
16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie ukończenia kursu.

2. Pracowników robotniczych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

3. Pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul.Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy kontaktować się z
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

piątek, 19 kwietnia 2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w dniu 24.04.2013r.

Punkt Konsultacyjny KSU w Izbie Rzemieślniczej w Opolu we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Opolu zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego na bezpłatne spotkanie informacyjne , które odbędzie się w dniu 24.04.2013r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Celem spotkania jest przybliżenie przedsiębiorcom możliwości uzyskania wsparcia w ramach:
 • bezpłatnych usług informacyjnych oraz usług doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne KSU działające w woj. Opolskim,
 • nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,
 • poręczeń kredytowych oferowanych przez Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zaplanowanych w najbliższych czasie naborów wniosków o dotację.

  PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO:

  08.45-09.00 Rejestracja uczestników

  09.00-09.40 Pomoc informacyjno-doradcza w zakresie opieki dla przedsiębiorców w początkowej fazie ich funkcjonowania na rynku (Rafał Koszyk - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)

  09.40-10.20 Przedstawienie oferty Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu w formie pożyczek dla przedsiębiorców udzielanych w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) ( przedstawiciel Fundacji)

  10.20-10.45 Przedstawienie oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (ORFPK) w formie poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007-2013 ( przedstawiciel ORFPK)

  10.45-11.45 Przedstawienie zakresu działań sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w regionie jak też możliwości aplikowania przedsiębiorców o dotacje w ramach aktualnie uruchamianych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Przedstawiciel GPIFE)

  11.45 Dyskusja, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji 


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Punktem Konsultacyjnym KSU pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź e-mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

   


wtorek, 16 kwietnia 2013

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 7 maja br rozpocznie się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:

 • 25 godzin psychologii
 • 25 godzin pedagogiki
 • 20 godzin metodyki
 • 10 godzin praktyk metodycznych
 • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45. Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca!

środa, 10 kwietnia 2013

Konkurs na festiwalowe ciastko pn. "Z nutką słodyczy" został rozstrzygnięty. Jak przystało na ciastko, degustacja była słodka i aromatyczna.


Z okazji jubileuszu 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej miasto Opole zorganizowało konkurs kulinarny, skierowany do cukierników z Opola., na wyrób cukierniczy (ciastko) nawiązujące do opolskich festiwali.  Izba Rzemieślnicza w Opolu objęła patronatem ten konkurs a patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radio Opole. Patronem medialnym była Nowa Trybuna Opolska. Degustacja wyrobów odbyła się w dniu 9 kwietnia 2013 r. w opolskim Ratuszu. Spośród trzech propozycji przedstawionych przez cukierników, komisja wybrała ciastko Cukierni Malik, które swoim wyglądem nawiązywało do festiwalowego mikrofonu i jednocześnie spełniało wymogi estetyczno - smakowe. Składnikami ciastka jest m.in. biszkopt przełożony masą maślano - czekoladową. Dodatkowo ciastko zostanie udekorowane logotypem festiwalowym i muzycznymi elementami z masy cukrowej.

Lekkość ciastka i patyczek pozwolą na jego dystrybucję również w plenerze i podczas imprez masowych.

czwartek, 4 kwietnia 2013

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) we współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu (COIE w OCRG), Regionalnym Punktem Konsultacyjnym Krajowego Systemu Usług (PK KSU) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu i Opolskim Oddziałem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprasza przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego na
bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania wsparcia w ramach:
 • Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń,
 • usług świadczonych przez COIE w OCRG dot. możliwości inwestycyjnych dla MŚP
  w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa opolskiego oraz wsparcia eksportowego dla MŚP,

 • usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez PK KSU,
 • oferty BGK w formie gwarancji de minimis dla przedsiębiorców.
Spotkanie będzie miało miejsce 16 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali A Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.

Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania zarówno bezzwrotnego, jak i zwrotnego wsparcia na rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem ww. działań/świadczeniem ww. usług.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.

Ankieta dotycząca kontroli działalności gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej zwaną ustawą SDG). Na podstawie oceny jej wpływu na sferę przedsiębiorczości Ministerstwo podejmuje inicjatywy zmierzające do dostosowywania przepisów do sytuacji rynkowej, w tym do równoważenia oczekiwań przedsiębiorców oraz potrzeb organów administracji. Zmiana przepisów powinna prowadzić do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej. 
Obecnie, w oparciu o dane ankietowe, zbiera informacje nt. doświadczeń przedsiębiorców z przeprowadzonych w ich firmach kontrolach.   Celem ankiety ma być dokonanie oceny stopnia uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców. Uzyskane informacje od przedsiębiorców pozwolą na określenie potrzeby i zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie kontroli. 
Ankieta jest anonimowa a pozyskane informacje posłużą do zbiorczego opracowania statystycznego. 
 
Badanie realizuje Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa  Gospodarki.

Ankieta dotyczy kontroli przeprowadzonych w latach 2010-2012.
 
Ankieta będzie aktywna do 19 kwietnia 2013 r.  http://www.mg.gov.pl/node/17872

środa, 3 kwietnia 2013

Konkurs o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR ( Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

RPK KSU w Opolu informuje iż Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem konkursu w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełna dokumentacja konkursowa została opublikowana na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.
W razie pytań prosimy o kontakt:
mailowy: csr@parp.gov.pl
osobisty w siedzibie  RPK KSU przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu