środa, 29 maja 2013

Szkolenia dla uczniów III klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
 • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
 • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
 • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach z wykładowcami. 
Organizujemy:
 • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
 • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu
Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.
Koszt szkolenia:
 • dwudniowe – 55,00 PLN
 • jednodniowe – 40,00 PLN
Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 15.06.2013 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55,       tel. 0/77/453-79-71 wew. 22.

Zapraszamy na dyżury konsultantów Punktu Konsultacyjnego KSU

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy na dyżury naszych konsultantów Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług w miesiącu czerwcu. Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne.
Najbliższe dyżury:
03 czerwca 2013r. -  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie, ul. Armii Krajowej 26
04 czerwca 2013r. - Cech Rzemiosł Różnych w Grodkowie, ul. Elsnera 8 

w godzinach 10.00-14.00

wtorek, 28 maja 2013

Informacja na temat umów o refundację

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów rok 2013 jest ostatnim rokiem zawierania umów o refundację, ponieważ OHP może zawierać, umowy o refundację tylko do 31 grudnia 2013r
11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 77, poz. 518, ze zm.); w kolejnych latach będzie jedynie istniała możliwość realizowania zawartych już umów.

Umowa o refundację może być zawarta z pracodawcą na okres od dnia,  w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia
przygotowania zawodowego zgodnie z programem, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 r.,
ponieważ wypłaty w ramach zawartych umów o refundację muszą być dokonane do 31 lipca 2016r.

OWK OHP uprzejmie informuje, że współpracujące z nią Cechy Rzemiosł oraz Pracodawcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności dołożenia wszelkich starań, by składane wnioski o zawarcie umowy o refundację były kompletne i nie wymagały uzupełnień. Wszelkie korekty wniosków spowodują wydłużenie procedury zawierania umów o refundację, natomiast 31 grudnia 2013r. jest terminem nieprzekraczalnym i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie będzie możliwości zawarcia umowy o refundację po tej dacie.

poniedziałek, 27 maja 2013

Zapraszamy beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" do skorzystania z pomocy w przygotowaniu wniosku o uzyskanie wsparcia pomostowego

Punkt Konsultacyjny Izby Rzemieślniczej w Opolu zaprasza beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie bezpłatnego przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu.
Najbliższy nabór wniosków: 27 maja - 07 czerwca br.

Osoby chcące skorzystać z ww. wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 453 64 31 w celu umówienia się na spotkanie.

piątek, 24 maja 2013

31 maja rusza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
• limit dostępnych środków: 830 723 zł
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD –
8 pkt, tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

II. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi”
• limit dostępnych środków: 1 192 370,92 zł
• minimalne wymagania do wyboru operacji: 8 pkt, tj. 34,78% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji

Termin składania wniosków: 31.05.2013 r. – 14.06.2013 r

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr. 77 461 12 28

Więcej szczegółów także na : http://www.krainadinozaurow.pl/


wtorek, 21 maja 2013

Trwa nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu

Punkt Konsultacyjny KSU informuje, że w terminie od 20-go do 28-go maja 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. Kwota dotacji to 20 tys. zł

W prowadzonym naborze zostanie udzielonych łącznie 50 dotacji.

Punkt Konsultacyjny KSU działający w Izbie Rzemieślniczej w Opolu informuje o możliwości bezpłatnego skonsultowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej bądź też skorzystania z odpłatnego doradztwa związanego z przygotowaniem wniosku.

Regulamin udzielania dotacji, wniosek i druki dla żyrantów dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania dla bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej lub w siedzibie CAZ w pok. nr 6 lub 1.

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem pomocy w Punkcie Konsultacyjnym proszone są o kontakt pod numerem tel. 77 453 79 71 w. 24 w celu ustalenia daty i godziny spotkania z konsultantem.

piątek, 17 maja 2013

Finał Konkursu BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych

W dniu 15.05.2023r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych "Bezpiecznie od startu".

Jak co roku konkurs adresowany jest do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. A jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Zwyciężyła reprezentantka Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Reprezentanci Izby Rzemieślniczej w Opolu, uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym zajęli następujące lokaty:  Piotr Popiołek - III, Sebastian Prochota - IV, a drużynowo I miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

wtorek, 14 maja 2013

Już jutro W Pałacu Chodkiewiczów odbędzie się Finał Konkursu BHP

W środę 15 maja w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu wiedzy z zakresu bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Do zmagań o miano najlepszego znawcy przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przystępują zwycięzcy etapów regionalnych, za które odpowiadały Izby Rzemieślnicze. Ten etap zakończył się 15 marca.

Szkolenia dla uczniów III klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
 • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
 • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
 • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach z wykładowcami. 
Organizujemy:
 • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
 • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu
Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.
Koszt szkolenia:
 • dwudniowe – 55,00 PLN
 • jednodniowe – 40,00 PLN
Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2013 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55,       tel. 0/77/453-79-71 wew. 22.

piątek, 10 maja 2013

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz wieloletni pracownik Jerzy Zacharko. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 maja 2013 o godzinie 9:30 na cmentarzy komunalnym Opolu Półwieś.

środa, 8 maja 2013

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 16 i 17 maja w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania na programie NORMA PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów ofertowych. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Rozpoczęccie realizacji projektu pn: „Wsparcie kompetencji na starcie"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu pn:  „Wsparcie kompetencji na starcie".

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób niezatrudnionych  w wieku 15 – 30 lat zamieszkałych w woj. opolskim poprzez udział w szkoleniach zawodowych z modułem języka niemieckiego oraz stażach u pracodawców.

Opolskie Regionalne Targi Pracy 2013 - 6 czerwca 2013r. Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wraz z Opolską Wojewódzką Komendą OHP oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w dniu 6 czerwca 2013r. organizują Opolskie Regionalne Targi Pracy 2013.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Opolskich Regionalnych Targach Pracy poprzez udostępnienie aktualnych ofert pracy, a także udzielenie informacji osobom zainteresowanym.

Organizator zapewnia bezpłatnie wydzieloną powierzchnię targową w postaci stolika i dwóch krzeseł.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie mailem na adres: m.warowa@wup.opole.pl lub faxem na numer 77 44 17 177 do dnia 24 maja br.

Uwaga! Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona.

Szczegółowe informacje nt. targów udzielane są pod numerem telefonów: 77 4416 712 lub 77 4417 523.

Informacja dotycząca wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bhp przy zatrudnianiu młodocianych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje do wiadomości informację w sprawie wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bhp przy zatrudnianiu młodocianych pracowników.
Według wyników przeprowadzonych kontroli najczęstsze przewinienia pracodawców pojawiające się w tym obszarze polegają m.in.:
a) na braku ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego ( 30% skontrolowanych pracodawców)
b) na dopuszczaniu młodocianych pracowników do pracy bez wstępnych badań profilaktycznych i bez wstępnego szkolenia w zakresie BHP ( 30% )
c) na zatrudnianiu młodocianych bez świadectwa lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu ( 25% skontrolowanych pracodawców)
d) na zatrudnianiu młodocianych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych ( niewielki odsetek )

Główny Inspektor Pracy podkreśla skuteczność działań prewencyjnych i promocyjnych przejawiającą się w spadku liczby przewinień związanych z niewypłacaniem wynagrodzenia młodocianym oraz spadku ilości uchybień dotyczących udzielania młodocianym pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Za główną przyczynę uchybień Inspektorat Pracy wskazuje niewiedzę przedsiębiorców i prowadzenie spraw pracowniczych przez osoby do tego nieprzygotowane
Efektem kontroli jest wystawienie przez inspektorów pracy 651 mandatów (od roku 2009) na łączną kwotę ponad 750 000 zł. z tytułu naruszania praw związanych z zatrudnianiem młodocianych.

Bardzo prosimy podejść do sprawy poważnie i przemyśleć wskazane obszary kontroli pod kątem swoich zakładów rzemieślniczych. Zachęcamy do stałej współpracy poprzez spotkania informacyjne oraz przede wszystkim przez szkolenia w zakresie BHP organizowane prze Izbę Rzemieślniczą w Opolu. Informujemy także, że jest możliwość nawiązania stałego nadzoru pod względem bhp w zakładach rzemieślniczych.
 
W załączniku podajemy dane dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w latach 2009 – 2012.

poniedziałek, 6 maja 2013

Kursy i szkolenia bhp w maju

Izba Rzemieślnicza zaprasza na szkolenia okresowe bhp dla:

1. Pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).
Całe szkolenie trwa
16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie ukończenia kursu.

2. Pracowników robotniczych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

3. Pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Terminy szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul.Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy kontaktować się z
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Z dniem 1.05.2013 r. ruszyły preferencyjne poręczenia dla firm z opłatą 0 %, udzielane ze środków RPO WO 2007-2013.

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje, że w dniu 01.05.2013 r. uruchomił preferencyjne poręczenia dla firm z opłatą 0 %. Preferencyjny i korzystny dla firm pragnących skorzystać z kredytów lub pożyczek inwestycyjnych i obrotowych celowych program jest realizowany dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej RPO WO na lata 2007-2013. To dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa uruchomiona została linia Poręczenie na rozwój firmy 0 %, dająca bardzo duże korzyści mikro- małym i średnim przedsiębiorcom z terenu województwa opolskiego. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w siedzibie Funduszu, na stronie www.orfpk.opole.pl oraz u doradców Funduszu tel. 77/ 44-15-621.