środa, 8 maja 2013

Informacja dotycząca wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bhp przy zatrudnianiu młodocianych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje do wiadomości informację w sprawie wyników kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bhp przy zatrudnianiu młodocianych pracowników.
Według wyników przeprowadzonych kontroli najczęstsze przewinienia pracodawców pojawiające się w tym obszarze polegają m.in.:
a) na braku ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego ( 30% skontrolowanych pracodawców)
b) na dopuszczaniu młodocianych pracowników do pracy bez wstępnych badań profilaktycznych i bez wstępnego szkolenia w zakresie BHP ( 30% )
c) na zatrudnianiu młodocianych bez świadectwa lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu ( 25% skontrolowanych pracodawców)
d) na zatrudnianiu młodocianych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych ( niewielki odsetek )

Główny Inspektor Pracy podkreśla skuteczność działań prewencyjnych i promocyjnych przejawiającą się w spadku liczby przewinień związanych z niewypłacaniem wynagrodzenia młodocianym oraz spadku ilości uchybień dotyczących udzielania młodocianym pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Za główną przyczynę uchybień Inspektorat Pracy wskazuje niewiedzę przedsiębiorców i prowadzenie spraw pracowniczych przez osoby do tego nieprzygotowane
Efektem kontroli jest wystawienie przez inspektorów pracy 651 mandatów (od roku 2009) na łączną kwotę ponad 750 000 zł. z tytułu naruszania praw związanych z zatrudnianiem młodocianych.

Bardzo prosimy podejść do sprawy poważnie i przemyśleć wskazane obszary kontroli pod kątem swoich zakładów rzemieślniczych. Zachęcamy do stałej współpracy poprzez spotkania informacyjne oraz przede wszystkim przez szkolenia w zakresie BHP organizowane prze Izbę Rzemieślniczą w Opolu. Informujemy także, że jest możliwość nawiązania stałego nadzoru pod względem bhp w zakładach rzemieślniczych.
 
W załączniku podajemy dane dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w latach 2009 – 2012.