piątek, 28 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu przygotowane zostało badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców.
Celem projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości. W ankiecie przedsiębiorcy mogą wyrazić opinię na temat projektowanej ustawy.

Źródło: www.bcc.org.pl, www.parp.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

czwartek, 27 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Będą zmiany w OFE?

Ministerstwo Pracy oraz Finansów przygotowały przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Zdaniem Ministrów, głównym wnioskiem płynącym z przeglądu jest konieczność gruntownej reformy otwartych funduszy emerytalnych. W grę wchodzą trzy propozycje zmian: likwidacja obligacyjnej części OFE, dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.
W ramach przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego przeanalizowano skutki reformy dla bezpieczeństwa i wysokości przyszłych emerytur, a także jej wpływ na finanse publiczne, rynek kapitałowy i wzrost gospodarczy.
Zespół ekspertów MPiPS i MF przeanalizował 9 rekomendacji zmian, które rozwiązywałyby problemy zidentyfikowane w czasie przeglądu. Odrzucono następujące warianty: stopniowego wygaszania kapitałowej części systemu, całkowitej jej likwidacji, braku jakichkolwiek zmian, zawieszenia składki przekazywanej do OFE, powrotu do składki przekazywanej do OFE w wysokości 7,3%, programowanej wypłaty emerytur.
Ministrowie zarekomendowali przekazanie do konsultacji społecznych trzech propozycji zmian:
- likwidację obligacyjnej części OFE,
- dobrowolność udziału w OFE,
- dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.
Wyboru ostatecznego rozwiązania rząd dokona po zakończeniu konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej 30 dni.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

BHP i prawo pracy: Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracodawca powinien przeprowadzić przed oddaniem tego stanowiska do użytkowania. Następne oceny ryzyka przeprowadza się po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich obniżających ryzyko - dla sprawdzenia, czy przyniosły one zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz np. PN-N-18001 Systemy zarządzania bhp. Wymagania. i PN-N-18002 systemy zarządzania bhp. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego można sformułować następujące zalecenia:
Jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, bezwzględnie należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.
Następne oceny ryzyka przeprowadza się po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich obniżających ryzyko - dla sprawdzenia, czy przyniosły one zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku; przy tworzeniu nowych stanowisk pracy; po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych; w przypadku wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych oraz w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego.
Jeżeli na stanowisku pracy nie wystąpiła żadna z powyższych okoliczności, a pomiary NDS lub NDN, przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.), są mniejsze od 0,5 dopuszczalnej dawki, rozsądek i logika podpowiadają, że kolejna ocena powinna być wykonana dopiero po przeprowadzeniu ponownych pomiarów czynników środowiska pracy i stwierdzeniu, że wyniki pomiarów wskazują na pogorszenie się parametrów, bo jeżeli wyniki pomiarów NDS i NDN nie ulegają zmianie, to można przyjąć, że i poziom ryzyka jest taki sam.
Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.

środa, 26 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Każdy ma prawo - mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który zawiera informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie.
Internetowa mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego powstała jako wyszukiwarka pomocy prawnej i korzysta z zebranej dotychczas wiedzy o podmiotach udzielających takiej pomocy w Polsce. Mapa obejmuje ponad 5.000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej.
Wyszukiwać można zarówno wg lokalizacji, jak i rodzaju instytucji. Ujęto instytucje zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wyszukiwanie podmiotów możemy zawęzić na przykład tylko do granic województwa albo miasta. To jednak nie jedyna innowacja jaka została przewidziana w serwisie. Jej ważnym elementem jest też wyszukiwarka wg rodzaju problemu. Dzięki niej szybciej znajdziemy pomoc adekwatną do naszego przypadku.
Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom weryfikację zamieszczonych w niej treści oraz pozwala zgłosić nową instytucję do bazy.
Mapa opracowana została w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Adres strony: www.mapaporadnictwa.org
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

wtorek, 25 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Posłowie za zakazem stosowania weksli

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 czerwca br. w siedzibie parlamentu postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie wprowadzenia kodeksowego zakazu stosowania weksli in blanco w stosunkach pracy. Tym samym posłowie wsparli wysiłki głównego inspektora pracy, który dwukrotnie (we wrześniu ub.r. i w styczniu br.) bezskutecznie występował do ministra pracy z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.
Przedstawione wcześniej posłom na piśmie stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy omówiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Stwierdza się w nim, że kodeks pracy nie zawiera jednoznacznych regulacji wyłączających stosowanie weksli dla zabezpieczenia potencjalnych roszczeń pracodawcy. W praktyce dochodzi więc do sytuacji, w których pracodawcy żądają od pracowników wystawiania weksli in blanco albo uzależniają zawarcie umowy o pracę od wystawienia takiego zabezpieczenia. Dotyczy to przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie, zobowiązanych do jego zwrotu lub ścisłego rozliczenia się. Inspektorzy pracy rozpatrujący skargi dotyczące wymuszania przez pracodawców wystawiania takich weksli nie mają prawnych możliwości podjęcia skutecznych działań. Należałoby zatem rozważyć ustawowe uregulowanie kwestii zakazu stosowania weksli w stosunkach pracy w celu zapewnienia właściwej ochrony praw pracowniczych.
Jako współczesne niewolnictwo w zakresie zatrudnienia, niemoralny, koszmarnie upokarzający instrument określiła stosowanie przez pracodawców weksli in blanco poseł Julia Pitera.- Władza publiczna nie jest od ciągłych analiz, ma rozwiązywać problemy. A to jest realny problem. Posłowie nie mają wątpliwości, że powinien być rozwiązany – stwierdziła posłanka, informując, że projekt stosownej ustawy nowelizującej jest już gotowy. Komisja upoważniła ją do wniesienia tej propozycji.
Posłowie zapoznali się także z informacją Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przedstawił ją Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji

informujemy, że 18 czerwca Ministerstwo Gospodarki podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu systemowego: „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”
PARP utworzył własny Fundusz Pożyczkowy (FWPI), który będzie udzielać pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom realizującym innowacyjne przedsięwzięcia. FWPI stanowi uzupełnienie oferty pożyczkowej Funduszy działających w Polsce.
Pożyczka będzie mogła zostać udzielona na:
 
1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.
 
Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200.000 zł oraz wyższa niż 2.000.000 zł na jeden projekt. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 8 lat, a stałe oprocentowanie wynosi 6,5%. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz akt notarialny dotyczący poddania się egzekucji przez spółkę.
 
Jednym z warunków przyznania pożyczki będzie przedstawienie przez przedsiębiorcę umowy inwestycyjnej zawartej z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego przedsiębiorcę i jej utrzymanie do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.
Przedsiębiorca musi także posiadać biznesplan przedsięwzięcia, oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże jego przedsięwzięcia.
 
W przypadku realizacji inwestycji przedsiębiorca będzie musiał:
 
1. zobowiązać się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji oraz
2. zapewnić wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.
 
Na lipiec br. (od 2 do 31 lipca) zaplanowano pierwszy konkurs, w ramach którego będą przyjmowane wnioski pożyczkowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa została już zamieszczona na stronie internetowej PARP (http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396).

Wybór wykonawcy na „Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn.„Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” z dnia 07.06.2013w ramach projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., został rozstrzygnięty.
W wyniku oceny zadanie to zostało zlecone firmie :

Agencja Reklamowa - LEADER
Marek Brodowski
ul. Dwernickiego 4, 45-049 Opole
Gratulujemy!!!

BHP i prawo pracy: Przedsiębiorca otrzyma zasiłek chorobowy jak pracownik

W dniu 21 czerwca Sejm przyjął w drugim czytaniu ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z ustawą, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy będzie stanowiło wynagrodzenie, które osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.
Dotychczas tą podstawą była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.
Ustawa dostosowuje przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK rozpatrywał w 2009 r. pytanie prawne sąd rozpatrującego odwołanie przedsiębiorcy od decyzji naliczającej mu zasiłek chorobowy oraz macierzyński. Przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczenia w ZUS jako prowadzący działalność pozarolniczą w drugiej połowie marca 2009 r. Od kwietnia 2009 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim. ZUS przyznał mu zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński, jednak ustalił je, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru ustaloną proporcjonalnie do dni ubezpieczenia, tj. za okres, w którym mężczyzna podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w marcu 2009 r.
Trybunał orzekł, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, w tym zakresie, w jakim uniemożliwiają - w odniesieniu do przedsiębiorców - uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku do pełnego miesiąca kalendarzowego. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę, iż w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ma stanowić wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca 2013 r.

piątek, 21 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie za 2012 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.
Dnia 18 czerwca br. ze sprawozdaniem z działalności PIP w 2012 r. zapoznała się na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Podkreśliła, że zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Inspektorzy pracy przeprowadzili 89,9 tys. kontroli u ok. 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, zatrudniających łącznie 3,6 mln osób.
W związku z naruszeniami przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydali ponad 310 tys. decyzji. Do kontrolowanych pracodawców skierowali także blisko 61 tys. wystąpień zawierających łącznie ok. 311 tys. wniosków o usunięcie zastanych nieprawidłowości. Dominowały wnioski dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, przygotowania do pracy i wynagrodzenia.
Inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Na sprawców wykroczeń nałożyli 18,9 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów skierowali 3800 wniosków o ukaranie.
W sferze legalności zatrudnienia różnego rodzaju nieprawidłowości wystąpiły w co drugim spośród skontrolowanych podmiotów. Wzrosła skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę – inspektorzy pracy zakwestionowali 16 proc. z ponad 37 tys. zweryfikowanych pod kątem zgodności z przepisami umów cywilnoprawnych.
Kontrole warunków pracy w zakładach nowo powstałych, w większości mikroprzedsiębiorstwach działających od 2011 r. wykazały, że dla jednej trzeciej stanowisk nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego, nie poinformowano pracowników o zagrożeniach, zasadach ochrony przed zagrożeniami, sposobach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Ujawniono przypadki, w których żaden z pracowników w zakładzie nie odbył wstępnego szkolenia w zakresie bhp.
Pozytywne tendencje wystąpiły natomiast w wypadkowości. W porównaniu z rokiem poprzednim o jedną czwartą spadła liczba ofiar wypadków śmiertelnych badanych przez PIP.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca 2013 r.

czwartek, 20 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Składki przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem sfinansuje państwo?

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem za przedsiębiorców oraz zleceniobiorców rezygnujących z działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem składki emerytalne i rentowe będzie opłacał budżet państwa.
Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym. Podwyższony został również wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje pomysłów na biznes składanych do projektu Opolskiej Izby Gospodarczej „Zostaję przedsiębiorcą”

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dotację za założenie działalności gospodarczej przez osoby nieaktywne zawodowo, do 25 roku życia zamieszkujące powiaty: brzeski, namysłowski, nyski, głubczycki oraz prudnicki Regionalny Punkt Konsultacyjny informuje o możliwości bezpłatnego skonsultowania wniosków składanych w ramach projektu.

Wszystkim zainteresowanym osobom konsultanci akredytowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
- sprawdzą pod względem merytorycznym przygotowany wniosek o dotację na założenie działalności gospodarczej,
- skonsultują pomysł na biznes oraz możliwość jego realizacji,
- wskażą ewentualne słabe ogniwa przygotowanego wniosku.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się na ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. 2.7 lub 2.9 w godzinach 10.00-14.00

Jednocześnie informujemy, że nasi konsultanci będą dostępni także w formie dyżurów w poniższych terminach i  lokalizacjach: 
  • 28 czerwca oraz 1 lipca - Nysa, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26, w godzinach 10.00-14.00
  • 2 lipca - Grodków, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8, w godzinach 10.00-14.00

BHP i prawo pracy: Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

W dniu 18 czerwca 2013 r. ogłoszona została miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r., która wynosi 42,00 zł.
W Monitorze Polskim z 2013 r. pod poz. 538 ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r., które wynosi 42,00 zł.
Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 19 czerwca 2013 r.

środa, 19 czerwca 2013

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD (czerwiec)

W dniach 24.06, 27.06, 28.06, 02.07, 04.07 w godzinach od 15:30 do 20:00 W Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

BHP i prawo pracy: Pracodawcy RP przeciwko ograniczeniu zakresu badań medycyny pracy

Pracodawcy RP popierają obniżanie kosztów pracy, ale jednocześnie zwracają uwagę na fakt, iż badania medycyny pracy są bardzo ważnym elementem profilaktyki prozdrowotnej Polaków. Dlatego też nie powinno się ich likwidować, a nawet w żadnym zakresie ograniczać.
W ostatnim czasie odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian Kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie konieczności przeprowadzania badań medycyny pracy na niektórych stanowiskach.
Projekt ten zwrócił uwagę na ważny aspekt kosztowy, który zdaniem Pracodawców RP wymaga rozważenia. Dlatego w opinii ekspertów organizacji warto dyskutować nad zmianami w tym zakresie – np. wprowadzeniem finansowania badań w mikro- i małych przedsiębiorstwach ze źródeł niepochodzących od pracodawcy.
Zdaniem Pracodawców RP medycyna pracy zastępuje kulejącą w Polsce profilaktykę, a przecież zgodnie z art. 68 Konstytucji RP obowiązki w zakresie ochrony zdrowia spoczywają na władzy państwowej, a nie na pracodawcach. Firmy wykonujące badania z tego zakresu starają się przekazywać jak najwięcej zaleceń i wskazówek. Wiedzą bowiem, że dla pracowników z grupy wiekowej 25–40 lat obowiązkowe badania są często jedynym kontaktem z lekarzem.
Doświadczenie tych przedsiębiorców pokazuje, że w trakcie badań medycyny pracy udaje się wykryć wiele chorób przewlekłych w ich początkowych stadiach. To zaś istotnie ogranicza późniejsze wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na długotrwałe leczenie. Należy także podkreślić, że polscy przedsiębiorcy dbają o zdrowie pracowników, o czym świadczy popularność – czy wręcz powszechność – opłacania tzw. abonamentów medycznych lub wykupywania ubezpieczeń zdrowotnych. Widać wyraźnie, że staje się to już standardem i umożliwia chociażby skrócenie absencji pracowniczej, a więc i zaoszczędzenie pieniędzy za wypłacanie wynagrodzenia w trakcie choroby.
Warto też pamiętać o tym, że prawo zobowiązuje pracowników do przeprowadzenia obowiązkowych badań wstępnych. Uchylanie się od nich (a także kolejnych regularnych badań kontrolnych) powoduje, że osoba zatrudniona nie może kontynuować pracy, a pracodawca ma podstawę do wypowiedzenia umowy z przyczyn niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
Pracodawcy RP uważają, że niezbędne są zmiany w przepisach dotyczących medycyny pracy. Powinny być one związane z całościową reformą systemu ochrony zdrowia.
Formy działania medycyny pracy zazdrości Polsce wiele europejskich państw, dla których jesteśmy wzorem do naśladowania. Nie wolno zatem niszczyć naszych osiągnięć, a co więcej – warto się zastanowić nad tym, czy nie rozszerzyć zakresu badań i nie wprowadzić ich częściowego finansowania z budżetu NFZ. Pomoże to w prowadzeniu skutecznej profilaktyki wśród blisko 12 milionów Polaków pracujących na umowę o pracę.
Zdaniem Pracodawców RP projekt jest ważnym głosem w dyskusji nad potrzebą zmian w medycynie pracy. Trudno się nam jednak zgodzić na jego przyjęcie w obecnym kształcie. Oznaczałoby to bowiem faktyczne zlikwidowanie konieczności przeprowadzania badań na wielu stanowiskach. Mając to na uwadze, warto przeprowadzić na ten temat szeroko zakrojoną debatę – z udziałem decydentów, polityków i ekspertów.
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 18 czerwca 2013 r.

wtorek, 18 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników na budowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) uczestnicy procesu budowlanego są zobligowani do współdziałania ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych powinny być umieszczone znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz zastosowane środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, jak np. bariery ochronne, siatki itp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy powinni sprawować odpowiednio: kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Ponadto, jeżeli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców (wykonawca, podwykonawcy itp.), pracodawcy ci mają obowiązek informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Niezwykle ważnym obowiązkiem w zakresie bhp jest sporządzenie planu BIOZ. Plan ten powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa na budowie i ochronę zdrowia pracowników, przy czym dopilnować jego sporządzenia musi kierownik budowy zawsze wtedy, gdy czas prowadzenia robót przekracza 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników albo gdy pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni. Samo opracowanie planu BIOZ nie zapewnia co prawda przestrzegania przepisów i zasad bhp, jednakże jest on pierwszym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie, obejmującym planowanie, przygotowanie, realizację oraz nadzór i kontrolę na terenie budowy.

Data publikacji: 17 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji biznesplanów składanych w projekcie „Moja firma - mój sukces 2!”

Wszystkich beneficjentów projektu „Moja firma-mój sukces 2!” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, którzy z  początkiem lipca br. będą składać biznesplany informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny.

Wszystkim zainteresowanym osobom konsultanci akredytowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
- sprawdzą pod względem formalnym i merytorycznym przygotowany wniosek o dotację na założenie działalności gospodarczej,
- skonsultują pomysł na biznes oraz możliwość jego realizacji,
- wskażą ewentualne słabe ogniwa przygotowanego wniosku.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się na ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. 2.7 lub 2.9 w godzinach 8.00-14.00

Jednocześnie informujemy, że nasi konsultanci będą dostępni także w formie dyżurów w poniższych terminach i  lokalizacjach: 

18 czerwca- Prudnik, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1, w godzinach 09.30-13.30
20 czerwca oraz 2 lipca - Grodków, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8, w godzinach 10.00-14.00
28 czerwca oraz 1 lipca - Nysa, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26, w godzinach 10.00-14.00

BHP i prawo pracy: Oznakowanie CE na wszystkich materiałach budowlanych

Od 1 lipca br. wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Producenci oceniają, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania będą sprzyjały wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów.
Dnia 1 lipca br. dobiegnie końca okres przejściowy i pełne zastosowanie znajdą wszystkie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011, s. 5 z późn. zm.). Po tej dacie co do zasady wszystkie materiały budowlane będą musiały być zaopatrzone w certyfikat CE i deklarację właściwości użytkowych. Nowa deklaracja ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania podane w oparciu o wiarygodne dane.
W praktyce oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa materiałów dostępnych na rynku. Teraz konieczne będzie nie tylko zadeklarowanie, ale również posiadanie odpowiednich badań technicznych potwierdzających właściwości danego produktu.
Problem jakości materiałów budowlanych obecnych na polskim rynku poruszany jest od lat. Badania i kontrole wskazują, iż z jakością i bezpieczeństwem produktów nie jest u nas dobrze. A pod lupę brane były tylko wybrane rodzaje materiałów jak np. styropian i kleje. O konieczności poprawy świadczą nie tylko wyniki kontroli, ale także inicjatywy grup producentów najbardziej popularnych produktów jak okna, cement czy styropian. Powołują oni wspólne inicjatywy i edukują konsumentów czym powinni się kierować w wyborze materiałów, by nie trafić na bubel.
Nowe regulacje wprowadzą jeszcze jedną ważną zmianę. Na deklaracji właściwości użytkowych w imieniu producenta, importera czy dystrybutora podpisać się będzie musiał imiennie, z podaniem stanowiska konkretny pracownik. Wprowadzone zmiany na równi stawiają producenta z importerem i dystrybutorem. Do tej pory to na producentach spoczywało więcej odpowiedzialności, z czego korzystały firmy importujące tanie produkty produkowane np. w Azji.
Źródło: www.rockfon.pl, stan z dnia 14 czerwca 2013 r.

czwartek, 13 czerwca 2013

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy "PARTNER 2013" w Nysie

Punkt Konsultacyjny Izby Rzemieślniczej w Opolu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez konsultantów Krajowego Systemu Usług dotyczących m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania ze szkoleń unijnych już w najbliższy piątek tj.  14 czerwca br. podczas Targów Pracy "Partner 2013", które będą mieć miejsce  w Muzeum w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 11 w godzinach 11.00-13.00.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia targów wszystkie osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo z terenu Nysy i okolic.

Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" uruchamia nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informujemy, że w terminie od 14 do 27 czerwca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" działająca na obszarze gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie oraz Wołczyn będzie prowadzić nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Limit dostępnych  środków dla przedsiębiorców to 112886,66 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ

Trwa nabór wniosków na dotacje w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny  działająca na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Jemielnica, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice, Walce, Leśnica, Ujazd, Tarnów Opolski rozpoczęła w miesiącu czerwcu VIII/2013 i IX/2013 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania:
- Małe projekty,
- Odnowa i rozwój wsi,
-
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
-
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Składanie wniosków odbywa się w terminie 3.06.2013r. - 18.06.2013r. od godz. 8.00 do godz. 13.00. 
Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest TUTAJ

BHP i prawo pracy: Posłowie zajmą się uelastycznieniem czasu pracy

W trakcie posiedzenia sejmu odbędzie się drugie czytanie rozpatrywanych wspólnie: rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) i poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy (druk nr 1116). 
Projekty wydłużają okres rozliczeniowy czasu pracy oraz regulują zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy. 
Okres rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Wprowadzenie tego rozwiązania ma pomóc pracodawcom lepiej organizować pracę i rozliczać czas pracy. Ma również umożliwić przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą oraz pomóc zachować miejsca pracy. Projekt gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. Możliwe będzie także sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy. W zakresie ruchomego czasu pracy projekt przewiduje dwa rozwiązania. Pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach. Druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. 
W obu przypadkach ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika, co zdaniem wnioskodawców ułatwi godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Istotną proponowaną zmianą jest możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy także w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Obecnie jest to możliwe tylko w układzie zbiorowym pracy.Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2013 r.

wtorek, 11 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

W dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie.
Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

BHP i prawo pracy: Rząd zajmie się minimalnym wynagrodzeniem na rok 2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Rząd zajmie się założenia projektu budżetu państwa na rok 2014. Rozpatrzy też zgłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
Podczas obrad Komisji Trójstronnej pod koniec maja nie doszło do porozumienia pracodawców i strony związkowej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Związkowcy proponowali by minimalne wynagrodzenie wzrosło o 120 zł.
Pracodawcy natomiast optowali za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia o wskaźnik wynikający z ustawy, czyli ponad 80 zł.
W połowie maja wiceminister pracy Jacek Męcina informował, że rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku o około 80 zł.
Rada Ministrów zajmie się również propozycją dotyczącą zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. Do obliczenia wskaźnika wzrostu świadczeń przyjmuje się wielkość inflacji dla gospodarstw domowych emerytów w poprzednim roku i realny wzrost płac.

piątek, 7 czerwca 2013

wtorek, 4 czerwca 2013

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Turystyka przyjazna środowisku"

Informujemy o możliwości udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach dla pracodawców i kadry zarządzającej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach projektu pn. „Turystyka przyjazna środowisku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu muszą spełnić obowiązkowo następujące warunki:
a) zatrudnienie na terenie woj. opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
b) zatrudnienie w branży turystycznej (kod PKD, sekcja I ), dział 55, 56
c) zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, które posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego
d) pracownik delegowany przez pracodawcę / kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
e) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które należy do kategorii przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis,
f) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które do czasu ogłoszenia konkursu tj, 06.08.2012 nie korzystało  ze wsparcia szkoleniowego  udzielanego w  woj. opolskim w ramach Działania 8.1 PO KL, w latach 2007-2010

Czas trwania projektu – kwiecień 2013 - luty 2014. Planowane rozpoczęcie szkoleń - czerwiec/lipiec 2013 i obejmuje tematykę:
„Finansowanie rozwiązań proekologicznych w turystyce” 32 godzinyobowiązkowe dla każdego uczestnika.
Tematyka obejmuje: źródła finansowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia, wodę oczyszczalnie ścieków, oszczędzanie energii, przetwarzanie odpadów, systemów grzewczych i elektrycznych opartych na alternatywnych źródłach energii, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Programy Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, Projekt Efektywności Energetycznej GEF (Global Environmental Facility),
Oraz szkolenie do wyboru przez uczestnika
1. „Efektywne korzystanie z zasobów w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80 godzin
Tematyka obejmuje: efektywne gospodarowanie energia elektryczną oraz ciepłym i gazem, metody oszczędzania i odzyskiwania i wtórnego wykorzystania ciepła i energii elektrycznej, proekologiczne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę, przetwarzanie odpadów, oczyszczanie ścieków, bilans korzyści, przykład dobrych praktyk z regionu.
2. „Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80 godzin

Tematyka obejmuje: systemy oparte na alternatywnych źródłach energii, proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych, wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania, wodne i powietrzne kolektory słoneczne, biopaliwa, wykorzystanie ciepła powierzchniowego, pozyskiwanie energii geotermalnej, spalanie biomasy, bilans korzyści, przykład dobrych praktyk z regionu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu www.turystykaprzyjaznasrodowisku.eu oraz pod numerem 531 092 002 –Aneta Reszka, aneta.reszka@nskonsulting.pl.

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Szkolenia bhp w czerwcu

Izba Rzemieślnicza zaprasza na szkolenia okresowe bhp dla:

1. Pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).
Całe szkolenie trwa
16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie ukończenia kursu.

2. Pracowników robotniczych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

3. Pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Terminy szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul.Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy kontaktować się z
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl