piątek, 21 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie za 2012 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.
Dnia 18 czerwca br. ze sprawozdaniem z działalności PIP w 2012 r. zapoznała się na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Podkreśliła, że zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Inspektorzy pracy przeprowadzili 89,9 tys. kontroli u ok. 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, zatrudniających łącznie 3,6 mln osób.
W związku z naruszeniami przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydali ponad 310 tys. decyzji. Do kontrolowanych pracodawców skierowali także blisko 61 tys. wystąpień zawierających łącznie ok. 311 tys. wniosków o usunięcie zastanych nieprawidłowości. Dominowały wnioski dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, przygotowania do pracy i wynagrodzenia.
Inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Na sprawców wykroczeń nałożyli 18,9 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów skierowali 3800 wniosków o ukaranie.
W sferze legalności zatrudnienia różnego rodzaju nieprawidłowości wystąpiły w co drugim spośród skontrolowanych podmiotów. Wzrosła skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę – inspektorzy pracy zakwestionowali 16 proc. z ponad 37 tys. zweryfikowanych pod kątem zgodności z przepisami umów cywilnoprawnych.
Kontrole warunków pracy w zakładach nowo powstałych, w większości mikroprzedsiębiorstwach działających od 2011 r. wykazały, że dla jednej trzeciej stanowisk nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego, nie poinformowano pracowników o zagrożeniach, zasadach ochrony przed zagrożeniami, sposobach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Ujawniono przypadki, w których żaden z pracowników w zakładzie nie odbył wstępnego szkolenia w zakresie bhp.
Pozytywne tendencje wystąpiły natomiast w wypadkowości. W porównaniu z rokiem poprzednim o jedną czwartą spadła liczba ofiar wypadków śmiertelnych badanych przez PIP.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca 2013 r.