czwartek, 27 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracodawca powinien przeprowadzić przed oddaniem tego stanowiska do użytkowania. Następne oceny ryzyka przeprowadza się po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich obniżających ryzyko - dla sprawdzenia, czy przyniosły one zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz np. PN-N-18001 Systemy zarządzania bhp. Wymagania. i PN-N-18002 systemy zarządzania bhp. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego można sformułować następujące zalecenia:
Jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, bezwzględnie należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.
Następne oceny ryzyka przeprowadza się po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych czy ludzkich obniżających ryzyko - dla sprawdzenia, czy przyniosły one zamierzoną poprawę warunków pracy na danym stanowisku; przy tworzeniu nowych stanowisk pracy; po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych; w przypadku wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych oraz w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego.
Jeżeli na stanowisku pracy nie wystąpiła żadna z powyższych okoliczności, a pomiary NDS lub NDN, przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.), są mniejsze od 0,5 dopuszczalnej dawki, rozsądek i logika podpowiadają, że kolejna ocena powinna być wykonana dopiero po przeprowadzeniu ponownych pomiarów czynników środowiska pracy i stwierdzeniu, że wyniki pomiarów wskazują na pogorszenie się parametrów, bo jeżeli wyniki pomiarów NDS i NDN nie ulegają zmianie, to można przyjąć, że i poziom ryzyka jest taki sam.
Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.