czwartek, 20 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Składki przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem sfinansuje państwo?

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem za przedsiębiorców oraz zleceniobiorców rezygnujących z działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem składki emerytalne i rentowe będzie opłacał budżet państwa.
Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym. Podwyższony został również wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.