czwartek, 11 lipca 2013

BHP i prawo pracy: Będzie reforma urzędów pracy

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Reforma ma przynieść większą efektywność urzędów pracy i lepiej dopasowane oferty dla bezrobotnych.
Reforma zakłada:
1. Premiowanie najefektywniejszych urzędów
Reforma zakłada wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wysokość środków przyznawanych na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od efektów działania tych instytucji. Ma to poprawić efektywność działania urzędów pracy oraz standardów obsługi ich klientów.
Ma się także zmienić sposób ustalania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z uwzględnieniem efektywności działań aktywizacyjnych urzędów pracy.

2. Konkretne rozwiązania dla konkretnego bezrobotnego
Poprawa jakości usług świadczonych przez powiatowy urząd pracy będzie realizowana przez adresowanie konkretnych rozwiązań do konkretnego bezrobotnego. Bezrobotny, w zależności od potrzeb i możliwości aktywizacyjnych, zostanie przypisany do jednego z trzech profili. W pierwszym profilu będą bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. Do drugiego profilu wejdą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują powiatowe urzędy pracy. Trzeci profil będzie dla bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (długotrwale bezrobotnych), czyli takich, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, i takich, którzy z własnego wyboru nie podejmują zatrudnienia lub uchylają się od legalnej pracy.

3. Pomoc w powrocie na rynek pracy
W założeniach do reformy zaproponowano wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na stworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, a także szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
Taka forma pomocy ma dotyczyć głównie osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
Przewidziano również nowe instrumenty wspierające zatrudnienie ludzi młodych na rynku pracy. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań aktualnie testowanych przez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Program adresowany jest do bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Ma im pomóc przełamać bariery utrudniające wejście na rynek pracy. Proponuje się też zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, z obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano refundację pracodawcy kosztów poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, podejmujących pierwszą pracę. Rozwiązanie to ułatwi takim osobom zdobycie stażu zawodowego. Wspierani będą pracodawcy zatrudniający bezrobotnych po 50 roku życia.
W planach jest także utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy, z którego dofinansowywane będzie kształcenie i szkolenie pracowników.
Proponowane regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem zmian dotyczących zapewnienia PUP, WUP, wojewodzie i ministrowi pracy dostępu do danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego (te zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.) oraz zmian dostosowujących przepisy ustawy do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (planowany początek obowiązywania tych zmian to 1 stycznia 2016 r.).
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 10 lipca 2013 r.