wtorek, 9 lipca 2013

BHP i prawo pracy: Nowa dyrektywa ws. BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę określającą minimalne wymagania ochrony pracowników narażonych na kontakt z polami elektromagnetycznymi.
Według nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013 r., s. 1) poziom narażenia na pola elektromagnetyczne powinien być ograniczany m.in. poprzez właściwe projektowanie miejsc pracy i odpowiednią konserwację sprzętu roboczego. Ponadto obowiązkiem pracodawców jest podejmowanie niezbędnych działań zapewniających eliminację lub ograniczenie do minimum zagrożeń w miejscu pracy z powodu pól elektromagnetycznych. Dyrektywa określa także graniczne dopuszczalne poziomy oddziaływania (GPO), na które może być narażony pracownik, problematykę szkolenia i informowania podwładnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Omawiana dyrektywa uchyliła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/40/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 159 z 30.04.2004, s. 1). Termin jej transpozycji upływa 1 lipca 2016 r.
Źródło: www.eur-lex.europa.eu, stan z dnia 8 lipca 2013 r.