środa, 24 lipca 2013

BHP i prawo pracy: Projekt rozporządzenia ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Zmianę najwyższego dopuszczalnego stężenia niektórych substancji chemicznych oraz uporządkowanie ich wykazu przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
W uzasadnieniu do projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, że obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.) było już pięciokrotnie zmieniane, przez co utraciło redakcyjną przejrzystość, a korzystanie z niego stało się utrudnione. Chodzi w szczególności o załączony do rozporządzenia (część A załącznika nr 1) wykaz substancji chemicznych, dla których określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Rozszerzenie tego katalogu z 441 do 518 pozycji zaburzyło jego porządek alfabetyczny i utrudnia wyszukiwanie poszczególnych substancji.
W projekcie przewidziano także wprowadzenie w załączniku nr 1: zmian wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla 19 substancji chemicznych i dla niektórych z nich najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh); wartości NDS i NDSCh dla 6 nowych substancji chemicznych, dotychczas nieuwzględnionych w wykazie; definicji frakcji aerozoli (wdychalnej, torakalnej i respirabilnej).
W załączniku nr 2 do rozporządzenia, w części E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz”, wprowadzono nieznaczne korekty redakcyjne i zmiany niektórych zapisów zgodnie z Polskimi Normami i zaleceniami międzynarodowymi w tym zakresie.
Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznej i międzyresortowej.


Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 lipca 2013 r.