wtorek, 9 lipca 2013

BHP i prawo pracy: Więcej środków na wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

MPiPS poinformowało o zwiększeniu środków na projekty wybrane w ramach konkursu „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na ten cel zostanie przeznaczonych dodatkowe 37 mln zł, co po zsumowaniu z podstawową alokacją da kwotę 87 mln zł.
W związku ze zwiększeniem alokacji i oszczędnościami wygenerowanymi w ramach poprzedniego konkursu realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL, MPiPS podejmie negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.
W konkursie dofinansowanie otrzymują projekty zakładające:
- wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
- upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 8 lipca 2013 r.