piątek, 2 sierpnia 2013

BHP i prawo pracy: Posłowie wysłuchali informacji PIP

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 26 lipca br. w siedzibie parlamentu przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem branży budowlanej, a także informację PIP w sprawie dyskryminacji za względu na płeć w miejscu pracy.
Oba materiały zaprezentowała Halina Tulwin – dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Podsumowując działania kontrolne PIP w 2012 r. w zakresie rozliczania czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia stwierdziła, że najwięcej ujawnionych przez inspektorów pracy uchybień dotyczyło określania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Niepokojąca była utrzymująca się wciąż na wysokim poziomie skala nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ przekłada się to na prawidłowość ustalania wynagrodzenia pracownika i innych przysługujących mu świadczeń związanych z pracą.
Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, w ubiegłym roku inspekcja zintensyfikowała kontrole ukierunkowane wyłącznie na weryfikację kwestii płacowych. Szczególną uwagą objęto sektory budowlany i bankowy.
Głównym problemem - oprócz niewypłacania wynagrodzenia za pracę - była nieterminowa wypłata wynagrodzeń. Często dochodziło również do niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz niewypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
W wyniku działań kontrolnych w 2012 r. wyegzekwowano kwotę 104,2 mln zł należności tytułem niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na rzecz 140,8 tys. pracowników. W sektorze budowlanym było to odpowiednio 1,4 mln zł na rzecz 2 tys. pracowników.
Przedstawiając drugą z przedkładanych posłom informacji Halina Tulwin podkreśliła, że działalność kontrolna inspektora pracy w zakresie problematyki dyskryminacji jest bardzo ograniczona, ponieważ inspektor, jako organ Państwowej Inspekcji Pracy, nie został ustawowo umocowany do rozstrzygania spraw z tego zakresu. Inspekcja koncentruje się więc na działaniach o charakterze prewencyjno-informacyjnym prowadzonych w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak, uczestniczyły: Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 31 lipca 2013 r.