wtorek, 20 sierpnia 2013

Sprawozdanie EU-OSHA za 2012 r.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą oraz faktem, że wiele organizacji zaczyna odczuwać skutki cięć wydatków publicznych, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) kontynuuje działania promujące zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, niezależnie od ich wielkości i branży, w której działają. Agencja postanowiła również wybiec myślami w przyszłość i rozpoczęła opracowywanie wieloletniego planu strategicznego.
W 2012 r. zakończono wdrażanie pierwszego z ważnych projektów o charakterze prognozującym, poświęconego zagrożeniom związanym z szybkim rozwojem sektora zielonych miejsc pracy. Celem projektu jest stymulowanie debaty i wyraźne przedstawienie konsekwencji działań podejmowanych przez decydentów. W ramach projektu opracowano scenariusze możliwego rozwoju sytuacji inicjujących określone zmiany technologiczne lub społeczne.
Kolejnym ważnym projektem realizowanym przez EU-OSHA było „Europejskie badanie na temat nowych i pojawiających się zagrożeń w przedsiębiorstwach” (ESENER). Dzięki niemu po raz pierwszy udało się uzyskać aktualny obraz sytuacji w zakresie zarządzania niektórymi zagrożeniami w miejscach pracy w Europie, w szczególności zagrożeniami psychospołecznymi, takimi jak stres, mobbing oraz wypalenie zawodowe.
Zatwierdzony został plan przeprowadzenia drugiego badania ESENER, a zakres badania poszerzono o inne państwa i mniejsze organizacje oraz o sektor rolnictwa.
Dzięki wdrażaniu innego z projektów EU-OSHA opracowano raport dotyczący ryzyka związanego z nanomateriałami (naturalnymi, powstałymi przypadkowo lub wytworzonymi materiałami zawierającymi cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 proc. lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1–100 nm) w miejscu pracy, w którym zwrócono uwagę na luki w sposobie postrzegania potencjalnych zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem. Nanomateriały są dziś wykorzystywane w setkach urządzeń i produktów konsumpcyjnych - od pasty do zębów po baterie, farby i odzież.
W 2012 r. opublikowano szereg praktycznych przewodników i broszur informacyjnych wspierających kampanię Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13. Materiały obejmują publikacje opracowane we współpracy z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) oraz Business Europe, poświęcone są udziałowi pracowników i roli przywódczej kadry kierowniczej w sferze bhp. Ponadto w raporcie przedstawiono dobre praktyki w zakresie przywództwa, których promowanie może się przyczynić do poprawy zachowań odnoszących się do bezpieczeństwa. W kolejnym raporcie przyjrzano się zaangażowaniu pracowników w kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, natomiast w ramach innego badania przeprowadzono analizę sposobu promowania dobrych praktyk w dziedzinie bhp za pośrednictwem całego łańcucha wykonawców.
Rozpoczęto również przygotowania do kampanii w latach 2014-15, która będzie się koncentrowała na zagrożeniach psychospołecznych i narzędziach umożliwiających rozwiązywanie problemów związanych z tymi kwestiami. W 2012 r. Agencja przeprowadziła wśród krajowych punktów centralnych (w Polsce – CIOP PIB) badanie sondażowe w celu określenia rodzaju wsparcia, jakie należy im zapewnić w związku z prowadzeniem kampanii. Wyniki badania zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu produktów na potrzeby kolejnego przedsięwzięcia.

Zdaniem agencji promowanie zdrowych miejsc pracy wymaga od pracodawców wyjścia poza zakres odpowiedzialności, który spoczywa na nich na mocy prawnych (kodeksowych) zobowiązań. Wymaga też od nich podjęcia próby poprawy stanu zdrowia pracowników – w tym działań na rzecz zdrowia młodych podwładnych, promowania zdrowia psychicznego w miejscu pracy oraz kwestii rodzinnych i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Agencja, wraz z grupą ekspertów z tego zakresu prowadziła prace, których celem było rozszerzenie projektu o bardziej ogólne podejście do kwestii dobrego samopoczucia w pracy. Agencja rozpoczęła również przygotowania do wdrożenia projektu pilotażowego, koncentrującego się na kwestiach bezpieczeństwa pracy pracowników w starszym wieku. Celem projektu, którego koszt oszacowano na 2 miliony euro, jest kształtowanie odpowiedniej polityki i dostarczanie przykładów strategii i dobrych praktyk, które mogą pomóc pracownikom w starszym wieku zachować dobry stan zdrowia. Zgodnie z planami projekt ma być realizowany do 2015 r.