poniedziałek, 30 września 2013

BHP i prawo pracy: Organizacja telepracy

Podstawowe regulacje odnoszące się do telepracy są zawarte w art. 675-17 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.
Zgodnie z k.p. telepraca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w wyżej określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, albo jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach telepracy, może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jeżeli do uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy w formie telepracy dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania pracy. W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.
W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia obowiązków pracowniczych w formie telepracy, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zgodnie z k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy spełniający wymagania art. 215 k.p., czyli zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczający pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy i uwzględniający zasady ergonomii.
Ponadto to pracodawca powinien ubezpieczyć przekazany pracownikowi sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu oraz zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej.
Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.
Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy – również w domu pracownika. Kontrola może dotyczyć wykonywania pracy, inwentaryzacji, instalacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola w domu może być przeprowadzona za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Data publikacji: 25 września 2013 r.czwartek, 26 września 2013

BHP i prawo pracy: BHP nie tylko dla pracowników

Coraz więcej osób wykonuje pracę nie na podstawie umowy o pracę, lecz zawierając umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenia lub umowę o dzieło albo wykonując zleconą pracę w ramach własnej działalności gospodarczej. Również na innej podstawie niż umowa o pracę odbywają praktyki zawodowe studenci i uczniowie szkół zawodowych. Ustawodawca nie zapomniał o zagwarantowaniu tym grupom pracowników odpowiedniego poziomu bhp w pracy.
Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca, a także przedsiębiorca niebędący pracodawcą, mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym na jego rzecz pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu.
Taki sam obowiązek spoczywa na pracodawcy wobec studentów i uczniów odbywających u niego praktyki zawodowe oraz osób wykonujących pracę w ramach własnej działalności gospodarczej. Więcej – w razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia również tym osobom.
Ponieważ mogą nasuwać się wątpliwości, czy na pracodawcy zatrudniającym osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej spoczywają wszystkie obowiązki w zakresie bhp wyjaśnijmy, że w odniesieniu do tych osób ustawodawca nałożył na pracodawcę wszystkie obowiązki ujęte w art. 207 § 2 k.p. Ich zakres jest analogiczny jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie również pracowników cywilnoprawnych przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien organizować tym osobom pracę w sposób zapewniający im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy na bezpieczeństwo pracy. Ponadto pracodawca ma również obowiązek uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.
Pracodawca ponadto jest obowiązany przekazywać wszystkim tym pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń, informacje o pracownikach wyznaczonych w zakładzie do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Obowiązująca w prawie pracy zasada wzajemności praw i obowiązków pracodawcy i pracowników stosuje się także w odniesieniu do „pozapracowniczego” zatrudnienia. Innymi słowy, pracodawca ma prawo od osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę egzekwować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, w szczególności wymagać znajomości przepisów i zasad bhp, uczestnictwa w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, wymagać wykonywania pracy w sposób zgodny z wymaganiami bhp i stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, dbałości o należyty stan udostępnionych do użytku maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. Osoby te powinny współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp, a także niezwłocznie zawiadomić pracodawcę lub osobę wyznaczoną do nadzoru nad ich pracą o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
Pracodawca ma również prawo wymagać stosowania środków ochrony (zbiorowej lub indywidualnej) oraz odzieży i obuwia roboczego, jeżeli wymagają tego warunki pracy.
Obowiązek ochrony zdrowia lub życia nie zależy od formy zatrudnienia, ale od samego faktu, że praca jest lub ma być świadczona. Obowiązek ten upoważnia pracodawcę, do egzekwowania wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Data publikacji: 26 września 2013 r.

środa, 25 września 2013

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 01 października br rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
 • 25 godzin psychologii
 • 25 godzin pedagogiki
 • 20 godzin metodyki
 • 10 godzin praktyk metodycznych
 • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

wtorek, 24 września 2013

Prawo Pracy: Pozostał tydzień na udzielenie urlopu zaległego za 2012 r.

Urlopu zaległego za 2012 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2013 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego. Termin udzielenia urlopu zaległego będzie zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy najpóźniej 30 września, a zakończy go już po tej dacie.
Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Data publikacji: 23 września 2013 r.

poniedziałek, 23 września 2013

BHP i prawo pracy: Młodzi szczególnie narażeni na ryzyko w miejscu pracy

Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na zagrożenia środowiska pracy ze względu na brak doświadczenia, wyszkolenia i wiedzy. Według europejskich danych statystycznych wskaźnik występowania urazów przy pracy u osób w wieku 18–24 lat jest o 50% wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Do tak dużej liczby wypadków przyczynia się nie tylko brak doświadczenia zawodowego, lecz także brak odpowiedniego nadzoru. Młodzi ludzie są również bardziej narażeni na choroby zawodowe.
Za statystykami kryją się historie wielu młodych ludzi borykających się ze skutkami wypadków, czy umierających u progu dojrzałości. Brak doświadczenia sprawia, że trudno im rozpoznać zagrożenia lub nie traktują ich z należnym respektem. Poza niezbędnym, ale prowadzonym na dobrym poziomie szkoleniem, młodym pracownikom należy zapewnić ściślejszy nadzór. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki zawodowe i szkolenia oraz osób nowo zatrudnionych.
Młodzi pracownicy są narażeni na ryzyko z wielu powodów. Często są nieświadomi własnych praw i nie znają obowiązków pracodawców w zakresie ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Siedemnastolatka pracująca w piekarni w czasie wakacji straciła część palca w maszynie piekarniczej. Pracowała zaledwie od godziny, gdy maszyna wciągnęła jej dłoń. Awaria zabezpieczenia była wcześniej zgłoszona, lecz nie wykonywano rutynowych konserwacji. Dziewczyna nie została przeszkolona w obsłudze maszyny, a jej przełożony nie zdawał sobie sprawy, że pracowała przy tej maszynie.
Młodzi podwładni zwykle niechętnie mówią o problemach i starają się zadowolić nowego pracodawcę. Tymczasem obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie im bezpiecznego i efektywnego wejścia w życie zawodowe, bo młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat to przyszłe pokolenie pracowników. Pracodawca musi zapewnić im bezpieczne warunki pracy przez wprowadzenie dobrego systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy, obejmującego ochroną wszystkich pracowników.
Świeżo przyuczeni do zawodu i nowi w miejscu pracy, poza brakiem doświadczenia, często nie zwracają wystarczającej uwagi na ryzyko wynikające z pracy. Nie mają wystarczającej dojrzałości fizycznej i psychicznej, brakuje im dostatecznych umiejętności i dobrego przeszkolenia, nie mają świadomości obowiązków pracodawcy wobec nich jako pracowników, bywa że brakuje im pewności przy artykułowaniu problemów. Z kolei pracodawcy zbyt często nie uwzględniają podatności osób młodych na zagrożenia, zapewniając im nieadekwatne szkolenie, nadzór i środki bezpieczeństwa albo kierując do niewłaściwej pracy.
Młodym ludziom przysługuje prawo do bezpiecznej i zdrowej pracy, prawo do zadawania pytań, a także do odmowy wykonania niebezpiecznej pracy. Młodzi pracownicy mają także obowiązki, w szczególności takie jak: obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa, obowiązek korzystania z otrzymanego sprzętu i odzieży ochronnej, a także obowiązek współpracy z pracodawcą w odniesieniu do zagadnień bhp.
Dla zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa, młodzi pracownicy powinni mieć odwagę i umieć zadawać pytania, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, wiedzieć, gdzie szukać pomocy, znać nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki, a w konsekwencji postępować zgodnie z uzyskanym szkoleniem, wiedzieć, co zrobić w razie nagłego zagrożenia, wiedzieć na jakie zagrożenia trzeba zwracać szczególną uwagę oraz śmiało sygnalizować przełożonym i opiekunom swoje wątpliwości i niewiedzę. Prawem każdego młodego człowieka jest pytać starszych, bardziej doświadczonych. Młodzi pracownicy nie powinni się krępować lub obawiać sygnalizowania i omawiania wszelkich problemów ze swoim przełożonym, pytać i rozmawiać z pracownikami służby bhp lub społecznymi inspektorami pracy, rozmawiać o pracy ze swoimi rodzicami lub opiekunami oraz nauczycielami lub z organizatorami szkolenia zawodowego (praktyk), jeżeli wciąż się uczą.
Rodzice powinni sprawdzić, czy ich dziecko zna swoje prawa i obowiązki w miejscu pracy, w szczególności prawo do informacji o bezpiecznym wykonywaniu przydzielonej pracy, prawo do uczestniczenia w dyskusjach na temat bhp, zgłaszania wszelkich problemów oraz prawo do odmowy wykonywania prac niebezpiecznych.
Powinni oni rozmawiać ze swoim dzieckiem o ryzyku w miejscu pracy i zapobieganiu temu ryzyku, z pracodawcą swojego dziecka o ustaleniach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, szkoleniu i nadzorze, a także z innymi rodzicami - o bhp. Ponadto szkoła lub uczelnia powinna włączyć zagadnienia bhp do programu nauczania.

Data publikacji: 23 września 2013 r.

darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów

„Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwa Powiatowe z terenu województwa opolskiego mają przyjemność poinformować, że na przełomie październik-listopad 2013 roku (według harmonogramu),  w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą się darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie danego powiatu. Aby zgłosić się na ww. szkolenie, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres dos@opolskie.pl lub na  d.pieszczeminko@opolskie.pl lub na m.wroniecki@opolskie.pl albo faksem pod numer (77) 4429310 do dwóch dni przed datą rozpoczęcia danego szkolenia. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń. W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub dos@opolskie.pl.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

·       Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

·       Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

·       Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.

·       Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji  na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

·       Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.”.

Harmonogram.doc
Harmonogram.pdf
Zgloszenie.docx

piątek, 20 września 2013

Prawo Pracy: Lewiatan: ułomna reforma urzędów pracy

Reforma urzędów pracy przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej niewiele zmieni, jeśli zlecenia aktywizacji najtrudniejszych bezrobotnych, pozostawi się w gestii marszałków województwa dając im swobodę wyboru między firmami prywatnymi a powiatowymi urzędami pracy - uważa Konfederacja Lewiatan.
- Skoro urzędy pracy się nie sprawdziły, powinniśmy dać szansę prywatnym przedsiębiorstwom, które często mają międzynarodowe doświadczenie w zakresie aktywizacji. Takie rozwiązanie od lat z powodzeniem funkcjonuje choćby w Wielkiej Brytanii - mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Dodatkowo, projekt reformy wprowadza dotkliwy system kar dla firm, które wygrają przetargi na aktywizację bezrobotnych. Zostały one przewidziane za niezrealizowanie wskaźnika skuteczności zatrudnienia osób bezrobotnych. Tak więc, według nowych przepisów firma która nie znajdzie zatrudnienia dla zadeklarowanej liczby bezrobotnych, nie tylko nie dostanie za to wynagrodzenia, ale będzie musiała jeszcze zapłacić dodatkowo karę. Podwójny system karania firm zniechęci je do przystępowania do przetargów.System wynagradzania prywatnych podmiotów, w przeciwieństwie do powiatowych urzędów pracy jest niepewny. Wypłata wynagrodzenia pozostaje uzależniona nie tylko od znalezienia bezrobotnemu pracy, ale także od jej utrzymania co najmniej przez pół roku. Dopiero wówczas firma otrzyma całość należnego jej wynagrodzenia.
Dlatego, sposób płatności za usługi firm, funkcjonujący także w innych krajach, w wystarczającym stopniu weryfikuje ich efektywność. Dodatkowe sankcje nie są stosowane w żadnym państwie zlecającym usługi aktywizacyjne, ponieważ z założenia brak wynagrodzenia za wykonaną pracę jest wystarczającą dolegliwością. Konieczność przeprowadzenia reformy powiatowych urzędów pracy wymogły na rządzie wysokie koszty ich funkcjonowania i niska efektywność. Liczba bezrobotnych, która przekroczyła 2 mln osób, pokazuje, że obecny system nie odpowiada potrzebom osób zgłaszających się o pomoc do powiatowych urzędów pracy. W konsekwencji skupiają się one przede wszystkim na rejestracji bezrobotnych i wypłacaniu zasiłków.


Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 20 września 2013 r.

czwartek, 19 września 2013

Prawo Pracy: Nowe wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostosowuje wzory dokumentów zgłoszeniowych – m.in. druków ZUS ZUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZSWA – do zmienionych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101) przewiduje dostosowanie wzorów druków zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA oraz ZUS ZSWA do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), mocą której odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie zmieniające uchyla także formularz ZUS RMUA, wprowadzając w jego miejsce druk informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz druk informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.
Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę opisu niektórych kodów tytułów ubezpieczenia oraz znosi niektóre z nich (m.in. 15 00, 16 10 i 17 00). Wprowadzone zostały przy tym odrębne kody dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (nowe kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01).
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać, z nielicznymi wyjątkami, 1 listopada br. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami znowelizowanych dokumentów, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Prawo Pracy: Pracodawcy będą mogli skorzystać z ulg przy opłacaniu składek, jeśli zatrudnią młodych bezrobotnych

Od przyszłego roku pracodawcy będą mogli skorzystać z ulg przy opłacaniu składek, jeśli zatrudnią młodych bezrobotnych - zadeklarował Jacek Męcina, wiceminister pracy.
Chodzi o zwolnienie od obowiązku opłacania składek na fundusze: gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz pracy, a także – w przypadku zatrudnienia osoby podejmującej pierwszą pracę – o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Taka deklaracja padła z ust wiceministra podczas konferencji „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, która miała miejsce wczoraj w Warszawie.
Jacek Męcina potwierdził też, że od przyszłego roku w drodze ustawy zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą młodzi w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnej edukacji lub po utracie zatrudnienia mają otrzymać dobrą jakościowo ofertę pracy, praktyk, stażu lub dalszego kształcenia. Takie rozwiązanie ma stanowić realizację unijnych gwarancji dla młodych. W Unii Europejskiej zostanie nią objęta młodzież do 25. roku życia, w Polsce oprócz nich także osoby do 30 lat.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

wtorek, 17 września 2013

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 107.10 i 10.10 w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania na programie NORMA PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów ofertowych. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

BHP i prawo pracy: BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

W latach 60. ubiegłego wieku zaczęto gromadzić dowody dotyczące rakotwórczości azbestu, pierwsze zaś zakazy jego stosowania ustanowiono w latach 80. W Polsce, dopiero ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) – dalej u.z.s.a. wprowadzono zakaz stosowania azbestu. Zakazano wówczas wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest i azbestu jako surowca, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten minerał. Spod zakazu u.z.s.a. wyłącza jedynie płyty azbestowo-kauczukowe, uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych i azbest włóknisty.
Najbardziej niebezpieczny jest pył azbestu w postaci mikroskopijnych, tzw. respirabilnych włókien, które dostają się do płuc wraz z wdychanym powietrzem. Włókna niewidoczne gołym okiem, wnikają najgłębiej do układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych. Zalegające w płucach włókna azbestu mogą powodować nie tylko zwłóknienie tkanki płucnej, czyli chorobę zawodową zwaną azbestozą, lecz także są przyczyną raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród osób narażonych na pył azbestu znacznie się zwiększa przy jednoczesnym paleniu papierosów. Doniesienia kliniczne wskazują również, że z azbestem może być związane występowanie innych nowotworów.
Choroby wywołane azbestem rozwijają się nawet po 20-30 latach od kontaktu z włóknami, a więc zagrażają dzieciom i młodzieży przebywającej i bawiącej się w środowisku zanieczyszczonym azbestem.
Obecnie, w związku z zakazem stosowania wyrobów azbestowych, największe uwalnianie włókien występuje podczas prac rozbiórkowych, powodujących wzniecanie pyłu, ścieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Najczęściej następuje to podczas usuwania eternitu dachowego i obudów rurociągów.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach z azbestem powinni być objęci specjalnym nadzorem przez pracodawców. Pracodawca jest obowiązany zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających jego poziom, a także stworzyć warunki do dokonania wyboru rodzaju środków ochrony indywidualnej.
Pracodawca ma obowiązek na bieżąco informować pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu powodowanym przez azbest podczas podejmowanych prac remontowych oraz o środkach zapobiegawczych, jakie powinny być stosowane podczas tych prac. Udział pracowników (lub ich przedstawicieli) w uzgodnieniach nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za realizację obowiązków określonych prawem.
Szczegółowe warunki bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ich ochronę przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest. Podstawą tej ochrony powinna być ocena ryzyka zawodowego, uwzględniająca rodzaj i stopień narażenia i zastosowanie niezbędnych środków ochrony zmniejszające to ryzyko.
Ponadto pracodawca ma obowiązek kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Szkolenie w zakresie bhp pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców powinno być przeprowadzone przez uprawnioną instytucję i na podstawie programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Przed rozpoczęciem prac związanych z azbestem, pracodawca ma obowiązek opracować szczegółowy plan prac dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmujący w szczególności:
identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium;
informacje o metodach wykonywania planowanych prac;
zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz);
ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.
Ponadto do planu prac należy dołączyć informacje dotyczące:
określenia odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
określenia sposobów wyeliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do atmosfery oraz informowania pracowników i innych osób, które mogą być narażone na działanie pyłu azbestu, o zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochrony;
konieczności usunięcia materiałów zawierających azbest przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdyby powodowało to większe zagrożenie dla pracowników lub innych osób niż w przypadku pozostawienia tych materiałów w dotychczasowym miejscu.Data publikacji: 17 września 2013 r.

poniedziałek, 16 września 2013

Prawo Pracy: Jak pomóc osobom w wieku 50+ w znalezieniu pracy?

Nowe przepisy, zawarte w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczące osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, nie poprawią sytuacji tej grupy na rynku pracy, ponieważ zbyt mały nacisk kładą na pomoc przy przekwalifikowaniu osób w starszym wieku - uważa Konfederacja Lewiatan.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby starosta przyznawał pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50-go roku życia. Dofinansowanie przysługiwałoby przez 12 miesięcy, w sytuacji gdy bezrobotny ukończył 50 lat lub 24 miesiące jeżeli ma ponad 60 lat. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósłby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 500zł miesięcznie. Jednakże pracodawca, który otrzyma dofinansowanie będzie musiał zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego także po upływie okresu dofinansowania. W przypadku osób z grupy 50+ gwarancja zatrudnienia wynosi 6 miesięcy (+12 miesięcy podczas których pracodawca otrzymuje dofinansowanie). Przy osobach powyżej 60. roku życia do gwarancji zatrudnienia, oprócz 24 miesięcy dofinansowania należy doliczyć dodatkowo 12 miesięcy.
Pracodawca, który nie wywiąże się z powyższych warunków, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.
- Proponowane rozwiązanie nie uwzględnia aktualnych problemów z jakimi zmagają się na rynku pracy osoby starsze. Już obowiązujący 4-letni okres ochronny przed emeryturą powoduje, że pracodawcy nie chcą zatrudniać osób z grupy 50+, które częściej chorują i nie są tak wydajne jak młodsi pracownicy. Wprowadzenie dodatkowego okresu ochronnego w wymiarze rocznym spowoduje, że pracodawca nie będzie miał możliwości zwolnienia pracownika przez 5 lat. A to budzi wyjątkowo duży sprzeciw wśród przedsiębiorców - mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Chcąc pomóc osobom z grupy 50+, należy zwrócić uwagę, że niejednokrotnie tracą one pracę w wyniku zwolnień grupowych. Ponadto, często mają kwalifikacje w zawodach nieprzydatnych już na rynku pracy, a ich umiejętności np. technologiczne odbiegają od innych, młodszych kandydatów do pracy. To wszystko powoduje, że są grupą wymagającą wsparcia w znalezieniu nowego miejsca pracy.
\\
- Zdaniem Konfederacji Lewiatan, osobom z grupy 50+ należy pomóc w przekwalifikowaniu, co pozwoliłoby pozostać im na rynku pracy. Posiadają one bowiem doświadczenie zawodowe, które według naszych badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jest cechą najczęściej poszukiwaną przez firmy. Dlatego też umożliwienie osobom z grupy 50+ aktualizowania umiejętności lub zmiany zawodu będzie lekarstwem, przede wszystkim na nieznajomość nowych technologii lub wyuczenie w zawodzie, na który nie ma popytu - dodaje Ewelina Pietrzak.
Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie bonu szkoleniowego dla tej grupy, który refundowałby koszty szkolenia poniesione przez osobę powyżej 50.roku życia, do wysokości 1-go przeciętnego wynagrodzenia.
Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/, stan z dnia 13 września 2013 r.

czwartek, 12 września 2013

W Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny są jeszcze pieniądze dla mikroprzedsiębiorców

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach naboru nr X/2013 i nr XI/2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj.:
 • Małych Projektów,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw.
Wnioski przyjmowane będą od 30 września 2013r. do 17 października 2013r.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są TUTAJ

Informacji nt. naboru udziela: Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 131

Już jutro ruszają XVIII Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter Region "Dom i Ogród" w Prudniku

Gmina Prudnik zaprasza do udziału w corocznej prezentacji nowinek i ciekawostek branż związanych z budową oraz wyposażeniem domu, a także zagospodarowaniem ogrodu. Od 13 do 15 września 2013r., w prudnickiej hali sportowej OSiR, trwać będą XVIII Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION „Dom i Ogród”.

Trzydniowa ekspozycja materiałów budowlanych, armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, czy elementów dekoracyjnych stanowi doskonałą okazję do zapoznania się ze zdolnościami produkcyjnymi oraz technologią stosowaną przez wystawców z poszczególnych branż.

Punkt Konsultacyjny KSU Izby Rzemieślniczej w Opolu serdecznie zaprasza na swoje stoisko na Targach. Konsultanci KSU udzielać będą informacji nt. podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych źródłach finansowania jak też ofercie bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Ogłoszenie o VII naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu


OGŁASZA

VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

o dofinansowanie projektów w zakresie:
 1. Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z :
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
   • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
  • wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
  • zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów

Do udziału w konkursie w terminie od 18.09.2013r. do 02.10.2013r. zaprasza się:
 • MSP;
 • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 50% w sektorze transportu;
  • 60% dla średnich przedsiębiorców;
  • 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 • W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. PLN do 1,3 mln. PLN,
 • W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,3 mln. PLN,
 • W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,1 mln. PLN,
 • Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. PLN.
Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdziesz TUTAJ

Prawo Pracy: Od środy do soboty w stolicy protest związkowców przeciw polityce rządu

W dniach od 11 do 14 września br. odbędą się Ogólnopolskie Dni Protestu. Hasłem przewodnim protestów jest „Dość lekceważenia społeczeństwa".
Szczegółowy harmonogram akcji protestacyjnych można znaleźć pod adresem: www.solidarnosc.org.pl/ogolnopolskie-dni-protestu.html

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 11 września 2013 r.

Data publikacji: 11 września 2013 r.

środa, 11 września 2013

BHP i prawo pracy: Ponad połowa pracowników codziennie przeżywa stres w pracy

Portal Monster.com zadał swoim czytelnikom pytanie „Jak często w ciągu minionego miesiąca odczuwałeś stres w miejscu pracy?” Wyniki ankiety potwierdzają dotychczasowe badania: 60 procent respondentów codziennie przeżywa stres w pracy.
Udział w ankiecie wzięło ponad 3 500 użytkowników portalu, każdy mógł oddać tylko jeden głos. Odpowiedzi na pytanie „Jak często w ciągu minionego miesiąca odczuwałeś stres w miejscu pracy?” były następujące:
• codziennie (18-20 razy w miesiącu) – 60%,
• kilka razy w tygodniu (10-17 razy w miesiącu) – 19%,
• kilka razy w ciągu miesiąca (raz na tydzień/1-9 razy w miesiącu) – 14%,
• nigdy – 7%.
Badanie wykazało, że Europejczycy stresują się w nieco mniejszym stopniu niż ich koledzy zza oceanu. Na codzienny stres skarży się 50% badanych mieszkańców naszego kontynentu i 65% mieszkańców USA.
Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 11 września 2013 r.

wtorek, 10 września 2013

BHP i prawo pracy: Uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy

We wtorek, 10 września br. w Sejmie odbędzie się uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Wydarzenie jest związane z jubileuszem 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalna sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP wpisuje się także w obchody 20-lecia powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy bhp otrzymają odznaczenia, dyplomy i statuetki.
Służba bhp jest jedno lub wieloosobową komórką organizacyjną, wyodrębnioną w zakładzie pracy, w celu pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek utworzenia służby bhp spoczywa na pracodawcy zatrudniającym więcej niż 100 pracowników, a w firmie, w której pracuje do 100 osób zadania służby powinny zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza firmy. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby jej pracowników, jeżeli uzasadniają to stwierdzone zagrożenia zawodowe.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 września 2013 r.

BHP i prawo pracy: Wykaz prac niebezpiecznych

Zagadnienia związane z „pracami szczególnie niebezpiecznymi” oraz „pracami, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” do niedawna były ujęte w odrębnych rozporządzeniach.
Wykazy prac zaliczonych do szczególnie niebezpiecznych zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z jego regulacjami przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się również prace określone w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Natomiast prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby określało uchylone już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Zagadnienie prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby zostało przeniesione do art. 225 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
Wykaz takich prac pracodawca powinien sporządzić po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami (związkami zawodowymi, radą pracowników), uwzględniając przepisy określające wymagania bhp w poszczególnych gałęziach pracy. Chodzi m.in. o prace szczególnie niebezpieczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
W rozdziale 6 r.b.h.p. zostały wymienione następujące prace szczególnie niebezpieczne: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokości. W niektórych przypadkach prace uznane za szczególnie niebezpieczne powinny jednocześnie być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i odwrotnie. Są to jednak różne kategorie prac.
Generalnie to pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Powinien też określić (np. w instrukcjach bhp) szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności zapewnić instruktaż pracowników obejmujący przede wszystkim określenie imiennego podziału pracy i kolejności wykonywanych zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach i odpowiednie środki zabezpieczające. Trzeba przy tym pamiętać, że pracownicy wykonujący (nawet sporadycznie, np. w zastępstwie) prace objęte wykazem prac szczególnie niebezpiecznych, okresowe szkolenia bhp powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
Jeżeli więc określone prace nie zostały zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych w ogólnych i szczegółowych przepisach bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, albo nie zostały uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne, to pomimo że powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, to formalnie, w rozumieniu obowiązujących przepisów, nie należą do prac szczególnie niebezpiecznych.
Data publikacji: 9 września 2013 r.

poniedziałek, 9 września 2013

Prawo Pracy: Rząd proponuje wybór: ZUS plus OFE lub tylko OFE

Rząd proponuje, aby obecni oraz przyszli ubezpieczeni w OFE wybrali, czy ich składka ma być przekazywana do OFE i do ZUS, czy tylko do ZUS.
Rząd proponuje również, aby na 10 lat przed przejściem na emeryturę środki osób pozostających w OFE były stopniowo transferowane do ZUS. OFE nie będą inwestować w Obligacje Skarbu Państwa, a te które są obecnie w ich posiadaniu zostaną przetransferowane do ZUS. Środki z nich trafią na konta poszczególnych ubezpieczonych w ZUS.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 6 września 2013 r.

piątek, 6 września 2013

BHP i prawo pracy: O bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych

Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 27 sierpnia br. w gmachu Sejmu. Omawiano materiał przygotowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy oraz dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof Bielecki.
Zabierając głos w dyskusji, Krzysztof Bielecki poinformował, że w roku ubiegłym w ramach działalności prewencyjnej na rzecz rolnictwa indywidualnego pracownicy PIP przeprowadzili ponad 6,2 tys. wizytacji gospodarstw rolnych, podczas których oceniono stan bezpieczeństwa pracy u blisko 10 tys. rolników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: ogólnego nieporządku w gospodarstwach, niewłaściwego przechowywania maszyn, użytkowania niebezpiecznych drabin i rusztowań, nieprawidłowego stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Pracownicy PIP wizytujący gospodarstwa zaobserwowali także 427 przypadków pracy dzieci, z czego 101 dotyczyło wykonywania prac wzbronionych młodocianym, a 267 wiązało się z przebywaniem dzieci w strefie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych.
W celu dotarcia do większej grupy odbiorców oraz zwiększenia efektywności działań prewencyjnych w rolnictwie, inspekcja pracy w roku bieżącym zainicjowała 3-letnią kampanię informacyjno-promocyjną pod nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Realizowana jest ona poprzez spoty reklamowe emitowane w radiu i telewizji oraz działania promocyjne w internecie i prasie branżowej. Nadrzędnym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 6 września 2013 r.

BHP i prawo pracy: Jak rozpoznać dobre samopoczucie w pracy?

Dobre samopoczucie w pracy jest niezbędne dla jakości życia pracowników oraz dla wydajności jakiejkolwiek firmy. W związku z rozpoznaniem znaczenia tego zagadnienia, zorganizowano międzynarodową konferencję pod hasłem „Praca, dobre samopoczucie i dostatek: aktywne starzenie się w miejscu pracy”, która odbyła się w dniach 26-28 sierpnia w Helsinkach.
W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dr Christa Sedlatschek. Eksperci wykorzystali jedyną w swym rodzaju szansę omówienia zapotrzebowania na badania i rozwój oraz opracowania rozwiązań w zakresie polepszenia samopoczucia pracowników.
Więcej informacji na temat dobrego samopoczucia w miejscu pracy znaleźć można w raporcie EU-OSHA oraz streszczeniu „Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy", dostępnych na stronie internetowej Agencji.
Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 5 września 2013 r.

środa, 4 września 2013

BHP i prawo pracy: Unia zastanawia się nad pomocą dla niepełnosprawnych pracowników

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych umożliwiającego udzielanie przez państwo wsparcia dla niepełnosprawnych pracowników ponownie zostanie skierowany do publicznych konsultacji. Nowy, zmieniony akt prawny ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 800/2008, które reguluje te kwestie.
Unijni urzędnicy deklarują, że wsparcie państwa dla pracowników niepełnosprawnych nie będzie zabronione. Komisja Europejska podejmując decyzję dotyczącą zgodności programów z rynkiem wewnętrznym będzie w pełni uwzględniała ich korzystne skutki w zakresie promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Ostatnia wersja projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), który ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 800/2008, przewiduje, że roczne limity pomocy niewymagającej notyfikacji będą wynosiły 0,01 proc. produktu krajowego brutto. Przyjęcie takiego rozwiązania w rozporządzeniu oznacza utratę pracy dla tysięcy polskich pracowników niepełnosprawnych. W jednym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mógłby bowiem przeznaczyć na dofinansowanie ich zatrudnienia więcej niż 150 mln zł. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem, kwota tego rzędu wystarcza na nie więcej niż trzy tygodnie. Zaproponowane przez Unię Europejską limity pomocy publicznej wywołały zdecydowaną negatywną reakcję organizacji reprezentujących pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
Zasadniczo, zgodnie z przepisami unijnymi, zakazana jest wszelka pomoc państwa, która choćby mogła zakłócić lub zakłóca konkurencję, nawet jeśli jest to zakłócenie pośrednie. Komisja Europejska ma jednak wpływ na tę sztywną zasadę, przez jej odpowiednią korektę. Odpowiednim narzędziem jest wydanie rozporządzeń, w których określa się jakie kategorie pomocy publicznej są z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem i w związku z tym nie ma potrzeby ich wcześniejszej notyfikacji ani uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Są to projekty objęte tzw. wyłączeniami grupowymi oraz pomoc de minimis.
Wszystkie te kwestie i sytuacje, w których może zostać przyznana pomoc państwa bez potrzeby załatwiania formalnych notyfikacji i zgód urzędów unijnych regulowane są w trybie wyłączeń grupowych w rozporządzeniu, które ma być teraz zmienione i nad którym toczą się prace legislacyjne. Dotyczy ono m.in. pomocy regionalnej, pomocy na ochronę środowiska, pomocy inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy szkoleniowej oraz dla pracowników niepełnosprawnych. Projekty programów pomocowych przewidujących przyznanie wsparcia w trybie wyłączeń grupowych wymagają jedynie opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podlegają obowiązkowi notyfikacji i uzyskania akceptacji KE.

Data publikacji: 3 września 2013 r.

wtorek, 3 września 2013

Prawo Pracy: Od 1 października miesiąc urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica

Dzięki nowym zasadom dotyczącym urlopu wychowawczego, wchodzącym od 1 października, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie przysługiwał również drugiemu rodzicowi.
Nowelizacja ustawy podwyższa także z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Dodatkowo, urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.
Dłuższy będzie okres, w którym można wykorzystać urlop - dotychczas było to możliwe do ukończenia przez dziecko czterech lat, obecnie - do pięciu. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do nowych regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego. Chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka. Jeżeli któryś z opiekunów zrezygnuje ze swojej części urlopu wychowawczego (której nie można przenieść), oznaczać to będzie, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.
Przyjęte zmiany dostosowują polskie prawo do wymogów UE. Pozwolą na większe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem obojga rodziców, a także uelastycznią możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 września 2013 r.

Prawo Pracy: Od grudnia zasiłek chorobowy przedsiębiorcy będzie ustalany jak dla pracownika

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy będzie stanowiło wynagrodzenie, które osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.
Tak wynika z ogłoszonej 30 sierpnia br. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 996). Ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2013 r.
Dotychczas podstawą wymiaru zasiłku chorobowego była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych" dni miesiąca.
Ustawa dostosowuje przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/10. TK rozpatrywał pytanie prawne sądu rozpatrującego odwołanie przedsiębiorcy od decyzji naliczającej mu zasiłek chorobowy oraz macierzyński. Przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczenia w ZUS jako prowadzący działalność pozarolniczą w drugiej połowie marca 2009 r. Od kwietnia 2009 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim. ZUS przyznał mu zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński, jednak ustalił je, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru ustaloną proporcjonalnie do dni ubezpieczenia, tj. za okres, w którym mężczyzna podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w marcu 2009 r.
Trybunał orzekł, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, w tym zakresie, w jakim uniemożliwiają - w odniesieniu do przedsiębiorców - uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku do pełnego miesiąca kalendarzowego. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę, iż w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ma stanowić wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 02 września 2013 r.

poniedziałek, 2 września 2013

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – ZAPISY

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Pracodawcy podpisują umowy z pracownikami młodocianymi od września więc zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty izby rzemieślniczej

77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

Prawo Pracy: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w urlopie wychowawczym

Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ustawa ma na celu stworzenie większej zachęty do dzielenia się urlopem wychowawczym i korzystania z niego przez oboje rodziców oraz godzenie pracy zawodowej a także życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców.
Ustawa przeznacza po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców. Oznacza to, iż prawa do tego jednego miesiąca nie można przenieść na drugiego z rodziców.
Ponadto podwyższono z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego przysługującemu każdemu z rodziców, z którego mogą korzystać jednocześnie.
Zwiększono (do pięciu) liczbę części, na które można dzielić urlop wychowawczy. Dotychczas można było wykorzystać urlop wychowawczy w czterech częściach.
Zniesiono również zasadę proporcjonalności urlopu wypoczynkowego w stosunku do powracającego z urlopu wychowawczego w sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta z urlopu wychowawczego i powraca do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego.
Ponadto, zgodnie z nowelizacją, bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 r.
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Szkolenia BHP już we wrześniu, zapraszamy

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza w sierpniu na szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych
Terminy szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników. Miejsce szkoleń Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55. Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd na miejsce bezpośrednio do firmy czy zakładu.
Zbliża się okres kiedy pracodawcy podpisują umowy z pracownikami młodocianymi co wiąże się z przeprowadzeniem szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników dlatego informujemy też o możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego przez naszego specjalistę ds. bhp.
Więcej informacji nt. szkoleń na stronie internetowej:
www.izbarzem.opole.pl/szkolenia-w-zakresie-bezpieczenstwa-i.html

W sprawach szkoleń prosimy kontaktować się z:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22 damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl