piątek, 6 września 2013

BHP i prawo pracy: O bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych

Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 27 sierpnia br. w gmachu Sejmu. Omawiano materiał przygotowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy oraz dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof Bielecki.
Zabierając głos w dyskusji, Krzysztof Bielecki poinformował, że w roku ubiegłym w ramach działalności prewencyjnej na rzecz rolnictwa indywidualnego pracownicy PIP przeprowadzili ponad 6,2 tys. wizytacji gospodarstw rolnych, podczas których oceniono stan bezpieczeństwa pracy u blisko 10 tys. rolników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: ogólnego nieporządku w gospodarstwach, niewłaściwego przechowywania maszyn, użytkowania niebezpiecznych drabin i rusztowań, nieprawidłowego stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Pracownicy PIP wizytujący gospodarstwa zaobserwowali także 427 przypadków pracy dzieci, z czego 101 dotyczyło wykonywania prac wzbronionych młodocianym, a 267 wiązało się z przebywaniem dzieci w strefie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych.
W celu dotarcia do większej grupy odbiorców oraz zwiększenia efektywności działań prewencyjnych w rolnictwie, inspekcja pracy w roku bieżącym zainicjowała 3-letnią kampanię informacyjno-promocyjną pod nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Realizowana jest ona poprzez spoty reklamowe emitowane w radiu i telewizji oraz działania promocyjne w internecie i prasie branżowej. Nadrzędnym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 6 września 2013 r.