środa, 4 września 2013

BHP i prawo pracy: Unia zastanawia się nad pomocą dla niepełnosprawnych pracowników

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych umożliwiającego udzielanie przez państwo wsparcia dla niepełnosprawnych pracowników ponownie zostanie skierowany do publicznych konsultacji. Nowy, zmieniony akt prawny ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 800/2008, które reguluje te kwestie.
Unijni urzędnicy deklarują, że wsparcie państwa dla pracowników niepełnosprawnych nie będzie zabronione. Komisja Europejska podejmując decyzję dotyczącą zgodności programów z rynkiem wewnętrznym będzie w pełni uwzględniała ich korzystne skutki w zakresie promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Ostatnia wersja projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), który ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie (WE) nr 800/2008, przewiduje, że roczne limity pomocy niewymagającej notyfikacji będą wynosiły 0,01 proc. produktu krajowego brutto. Przyjęcie takiego rozwiązania w rozporządzeniu oznacza utratę pracy dla tysięcy polskich pracowników niepełnosprawnych. W jednym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mógłby bowiem przeznaczyć na dofinansowanie ich zatrudnienia więcej niż 150 mln zł. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem, kwota tego rzędu wystarcza na nie więcej niż trzy tygodnie. Zaproponowane przez Unię Europejską limity pomocy publicznej wywołały zdecydowaną negatywną reakcję organizacji reprezentujących pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
Zasadniczo, zgodnie z przepisami unijnymi, zakazana jest wszelka pomoc państwa, która choćby mogła zakłócić lub zakłóca konkurencję, nawet jeśli jest to zakłócenie pośrednie. Komisja Europejska ma jednak wpływ na tę sztywną zasadę, przez jej odpowiednią korektę. Odpowiednim narzędziem jest wydanie rozporządzeń, w których określa się jakie kategorie pomocy publicznej są z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem i w związku z tym nie ma potrzeby ich wcześniejszej notyfikacji ani uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Są to projekty objęte tzw. wyłączeniami grupowymi oraz pomoc de minimis.
Wszystkie te kwestie i sytuacje, w których może zostać przyznana pomoc państwa bez potrzeby załatwiania formalnych notyfikacji i zgód urzędów unijnych regulowane są w trybie wyłączeń grupowych w rozporządzeniu, które ma być teraz zmienione i nad którym toczą się prace legislacyjne. Dotyczy ono m.in. pomocy regionalnej, pomocy na ochronę środowiska, pomocy inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy szkoleniowej oraz dla pracowników niepełnosprawnych. Projekty programów pomocowych przewidujących przyznanie wsparcia w trybie wyłączeń grupowych wymagają jedynie opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podlegają obowiązkowi notyfikacji i uzyskania akceptacji KE.

Data publikacji: 3 września 2013 r.