wtorek, 10 września 2013

BHP i prawo pracy: Uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy

We wtorek, 10 września br. w Sejmie odbędzie się uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Wydarzenie jest związane z jubileuszem 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalna sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP wpisuje się także w obchody 20-lecia powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy bhp otrzymają odznaczenia, dyplomy i statuetki.
Służba bhp jest jedno lub wieloosobową komórką organizacyjną, wyodrębnioną w zakładzie pracy, w celu pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek utworzenia służby bhp spoczywa na pracodawcy zatrudniającym więcej niż 100 pracowników, a w firmie, w której pracuje do 100 osób zadania służby powinny zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza firmy. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby jej pracowników, jeżeli uzasadniają to stwierdzone zagrożenia zawodowe.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 września 2013 r.