czwartek, 12 września 2013

Ogłoszenie o VII naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu


OGŁASZA

VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

o dofinansowanie projektów w zakresie:
 1. Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z :
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
   • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
  • wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
  • zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów

Do udziału w konkursie w terminie od 18.09.2013r. do 02.10.2013r. zaprasza się:
 • MSP;
 • grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 50% w sektorze transportu;
  • 60% dla średnich przedsiębiorców;
  • 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 • W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. PLN do 1,3 mln. PLN,
 • W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,3 mln. PLN,
 • W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,1 mln. PLN,
 • Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. PLN.
Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdziesz TUTAJ