czwartek, 19 września 2013

Prawo Pracy: Nowe wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostosowuje wzory dokumentów zgłoszeniowych – m.in. druków ZUS ZUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZSWA – do zmienionych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101) przewiduje dostosowanie wzorów druków zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA oraz ZUS ZSWA do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), mocą której odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie zmieniające uchyla także formularz ZUS RMUA, wprowadzając w jego miejsce druk informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz druk informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.
Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę opisu niektórych kodów tytułów ubezpieczenia oraz znosi niektóre z nich (m.in. 15 00, 16 10 i 17 00). Wprowadzone zostały przy tym odrębne kody dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (nowe kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01).
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać, z nielicznymi wyjątkami, 1 listopada br. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami znowelizowanych dokumentów, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.