czwartek, 31 października 2013

BHP i prawo pracy: Kontrola stanu trzeźwości pracownika przez pracodawcę - czy zgodna z prawem?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. W celu ustalenia czy wątpliwości są uzasadnione pracodawca może zdecydować się na kontrolę trzeźwości pracownika. Należy jednak podkreślić, że przedmiotowa kontrola powinna mieć uprawdopodobnione podejrzenia, a nie być przeprowadzana w drodze losowej (np. w formie wyrywkowej kontroli co drugiego lub trzeciego pracownika). 

1. Podmioty uprawnione do żądania kontroli pracownika
W obecnym stanie prawnym badanie stanu trzeźwości pracownika może zostać przeprowadzone na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika. Ponadto obowiązek zadbania o to, aby nie dopuścić nietrzeźwego pracownika do pracy spoczywa również na organie nadrzędnym nad danym zakładem pracy oraz organie uprawnionym do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy. Zmienione przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozszerzyły prawo wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia badania, przyznając je równocześnie pracodawcy. Do czasu zmiany przepisów z inicjatywą badania stanu trzeźwości mógł wystąpić wyłącznie pracownik. Badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska), natomiast samego zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.
2. Kontrola stanu trzeźwości pracownika za jego zgodą
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie rozstrzygają problemu, czy badanie trzeźwości może być przeprowadzone samodzielnie przez pracodawcę przy pomocy alkomatu, czy też zawsze konieczne jest wzywanie uprawnionego organu. Należy uznać, że w przypadku wyrażenia zgody na takie badanie przez pracownika dopuszczalne jest badanie stanu trzeźwości także przez samego pracodawcę. W takiej sytuacji zarówno pracodawca jak i pracownik mogą żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej. Dla celów dowodowych fakt dobrowolnego poddania się przez pracownika badaniu, rodzaj badania, jak i jego dokładny rezultat powinny być potwierdzone protokołem. Warto, aby taki dokument podpisał pracownik. 

3. Kontrola stanu trzeźwości pracownika bez jego zgody
Pracodawca nie może jednak samodzielnie za pomocą alkomatu przeprowadzić badania stanu trzeźwości pracownika, jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody. Zmuszenie pracownika mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika. Nie oznacza to, że pracodawca jest całkowicie pozbawiony możliwości, udowodnienia pracownikowi jego nietrzeźwości. W takiej sytuacji wystarczy, że pracodawca wystąpi z żądaniem przeprowadzenia badania przez uprawniony organ (np. straż miejską).

4. Konsekwencje wykonywania pracy pod wpływem alkoholu
Świadczenie przez pracownika pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, uzasadniające zastosowanie przez pracodawcę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Taka sama sankcja może dotknąć pracownika, który bez uzasadnienia odmówi poddania się stosownemu badaniu.

Data publikacji: 30 października 2013 r.

środa, 30 października 2013

Od listopada rusza nabór w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 ogłasza II w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl  w terminie: od  4  do  29 listopada 2013 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:
- całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
- wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych
Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 - na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
 - na część doradczą – 1 milion złotych,
 - na część szkoleniową – 1 milion złotych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ

BHP: Prace spawalnicze jako prace niebezpieczne pożarowo

Procesem technologicznym często wykorzystywanym w zakładach przemysłowych są prace spawalnicze. Oprócz ich wykorzystywania w głównym profilu działalności, często zdarza się, że tego typu prace wykonywane są również jako działalność pomocnicza (np. w działach utrzymania ruchu). Z racji swego charakteru, prace te należy traktować jako niebezpieczne pożarowo.
O tym, jak istotne jest właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe przy prowadzeniu prac spawalniczych świadczą pojawiające się systematycznie doniesienia prasowe, informujące o pożarze spowodowanym niewłaściwie prowadzonymi pracami spawalniczymi. Takim przykładem może być pożar w kopalni „Bielszowice", gdzie zawalił się ok. 200-metrowy pomost transportowy na powierzchni kopalni. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli kopalni, prawdopodobnym powodem tego pożaru było prowadzenie niezgodnie z regulacjami prawnymi prac spawalniczych. W wyniku niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy nastąpiło zaprószenie ognia, w wyniku którego rozprzestrzenił się pożar. Innym przykładem może być pożar, jaki wybuchł na dachu międzynarodowego lotniska w Düsseldorfie w 1996 r., w wyniku którego zmarło 17 osób, a około 100 zostało rannych. Pożar wybuchł wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego procesu spawania elementów konstrukcyjnych dachu lotniska. Warto zwrócić uwagę, że tego typu zdarzenia zazwyczaj mają miejsce w obrębie niestacjonarnych stanowisk pracy.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo (w tym prac spawalniczych) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. Zgodnie z § 36 r.o.p.b. przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu:
- ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
- ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
- wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
- zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
Przy wykonywaniu prac, o których mowa powyżej, należy również:
- zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;
- prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
- mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;
- po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;
- używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
Prace spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi uprawnieniami. Nie pozwoli to co prawda w pełni zabezpieczyć się przed zagrożeniami pożarowymi, niemniej zatrudnienie odpowiednio przeszkolonego pracownika z pewnością pozwoli na ograniczenie poziomu ryzyka.
Oprócz przytoczonych wymagań prawnych należy również przywołać inne przepisy prawne, regulujące kwestię wykonywania prac spawalniczych. Są to m.in.:
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) poświęcone wymaganiom bhp przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw termoplastycznych;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), którego rozdział 16 został poświęcony pracom spawalniczym.

Data publikacji: 29 października 2013 r.

piątek, 25 października 2013

BHP: ROP zaniepokojona nieprawidłowościami w zakresie pracowniczych badań lekarskich

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy, omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.
Podkreślił, że problematyka badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania inspekcji pracy. Jest przedmiotem stałych zadań kontrolnych zawartych w programie działania PIP oraz podstawowym (obok szkoleń w dziedzinie bhp i oceny ryzyka zawodowego) elementem wszystkich kontroli w zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 2,7 tys. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich obejmujących 135,3 tys. pracowników. W I półroczu br. takich kontroli było blisko 1,8 tys. w zakładach zatrudniających łącznie 73 tys. pracowników.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wstępnych badań lekarskich polegały głównie na kierowaniu pracowników na badania po pewnym czasie od podjęcia przez nich pracy (zjawisko zatrudniania na tzw. próbę i minimalizowania kosztów zatrudnienia); część pracowników objętych kontrolą w ogóle nie odbyła badań wstępnych do dnia jej przeprowadzenia.
Głównym uchybieniem dotyczącym badań okresowych było ich niewykonywanie w terminie ustalonym przez lekarza medycyny pracy. W zakresie badań kontrolnych nieprawidłowości polegały przede wszystkim na ich braku lub nieterminowym przeprowadzaniu.
Kontrole ujawniły istotne problemy związane z właściwym przeprowadzaniem badań lekarskich. Część pracodawców, kierując pracowników na badania, nie określała lub nieprawidłowo określała stanowiska pracy, na których mieli być lub byli zatrudnieni. Jednocześnie skierowania nie zawierały informacji o występowaniu na konkretnych stanowiskach pracy określonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych (w tym brakowało danych opartych na wynikach badań i pomiarów tych czynników). Skutkowało to wydawaniem zaświadczeń o przeprowadzeniu badania lekarskiego, które nie spełniały celu profilaktycznej ochrony zdrowia.


Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 października 2013 r.

czwartek, 24 października 2013

Zgoda pracodawcy na odbycie stażu przez pracownika młodocianego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Modern craft qualifications on the European labor market” informujemy, że zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wymagana jest zgoda pracodawcy pracownika młodocianego na odbycie stażu. Stosowny załącznik do pobrania ze strony http://mobilnosc.izbarzem.opole.pl lub bezpośrednio z tego adresu. Dokument winien być podpisany przez pracodawcę przy jednoczesnej zgodzie uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczestników wieku poniżej 18 lat). Przypominamy, że okres stażu zagranicznego zgodnie z prawodawstwem krajowym i europejskim jest wliczany do okresu nauki zawodu.

Prawo Pracy: W ten weekend pracownicy na nocnej zmianie będą pracować dłużej

W dniu 27 października 2013 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę.
Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz. U. poz. 33). Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 2 minut 00. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Pracownik może za nią odebrać czas wolny albo otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%. Za tę godzinę pracownik przysługuje również dodatek za pracę w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej.
Czas zimowy zostanie odwołany 30 marca poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 tego czasu na godzinę 3 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę krócej.
www.dziennikustaw.gov.pl

Data publikacji: 23 października 2013 r.

środa, 23 października 2013

BHP: Odpowiedzialność za nieudzielenie pierwszej pomocy

Przepisy bhp poprzez normy prawne zawarte w wielu aktach prawnych obligują pracodawcę do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Powinny to być rozwiązania systemowe, a więc takie, które wymagają wcześniejszego opracowania odpowiednich procedur dostosowanych do zagrożeń mogących wystąpić w danym zakładzie pracy, przygotowania sprzętu (znajdującego się w punktach pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach/oddziałach) i przeszkolenia w powyższym zakresie wybranych pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że każdy pracownik – a szerzej: każdy człowiek – jest obowiązany do podjęcia działań mających na celu pomoc osobie znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie tylko ze względu na oczywisty aspekt moralny, ale i z uwagi na fakt, że w przypadku zaniechania tego obowiązku sprawcy grozi odpowiedzialność karna.
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: jest godzina 17:00 – koniec zmiany roboczej. Pracownik idzie do szatni, aby się przebrać. W korytarzu dostrzega leżącego na podłodze obok przewróconej drabiny, niedającego oznak życia współpracownika. Znając wewnątrzzakładowe procedury, pracownik doskonale zdaje sobie sprawę, że jego obowiązkiem jest niezwłoczne zawiadomienie brygadzisty, który – jako jedna z kilku osób – został wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Nie wymaga to nadmiernego wysiłku; wystarczy skorzystać z telefonu wewnętrznego umieszczonego na ścianie kilka metrów dalej. Pracownik jednak wie i to, że w przypadku poinformowania przełożonego będzie musiał zostać dłużej w pracy, bowiem zostanie wszczęte całe postępowanie powypadkowe: zaangażowanie w udzielenie pierwszej pomocy, oczekiwanie na przyjazd pogotowia, składanie wyjaśnień pracownikowi służby bhp itp., a przecież za pół godziny musi odebrać dziecko z przedszkola. Odchodzi licząc na to, że „przecież ktoś zaraz będzie przechodził i na pewno zajmie się poszkodowanym". Zapomniał jednak, że dostrzegło go oko kamery znajdującej się pod sufitem, ponieważ cały zakład pracy objęty jest monitoringiem...
Wiele osób, pomimo tego że odbyły – mniej lub bardziej profesjonalne – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (np. podczas zajęć w szkolenie, kursów na prawo jazdy czy szkoleń bhp), waha się wykorzystaniem swojej wiedzy w praktyce. Najczęściej wynika to z braku wiary we własne umiejętności, obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia poszkodowanego lub innym niepowodzeniem, strachu przed zakażeniem wirusem HIV czy HCV.
Jedno z pytań najczęściej pojawiających się podczas szkoleń z zakresu pierwszej pomocy brzmi: „co jeśli udzielę pomocy błędnie i nieumyślnie zaszkodzę poszkodowanemu?". Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli będziemy działać w dobrej wierze, postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami (ocenić stan poszkodowanego i wezwać fachową pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy), nie przekraczać swoich kompetencji (nie podawać leków, nie robić zastrzyków ani wykonywać zabiegów poprzez np. nacinanie naskórka itp.), z pewnością nie usłyszymy prokuratorskich zarzutów. Pamiętajmy, że najbardziej zaszkodzić można właśnie przez zaniechanie i niepodjęcie żadnych działań.
W myśl art. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757) – dalej u.p.r.m. osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – dalej k.k. dla funkcjonariuszy publicznych. Powyższy przepis nie tylko chroni osobę ratującą przed zarzutem złamania nietykalności cielesnej poszkodowanego, ale również zapewnia ochronę prawną w przypadku poniesionej szkody na mieniu i zdrowiu.
Z tytułu takiej szkody, osobie, która ją poniosła w następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.r.m. przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.
W myśl art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 2003 r., V KKN 112/02, Lex nr 77012 warunkiem odpowiedzialności sprawcy na podstawie powyższego przepisu nie jest zaistnienie jakiegokolwiek skutku, a w szczególności wymienionych w tym przepisie utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka. Warunkiem takim jest świadomość sprawcy, że inna osoba znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i uchylenie się od udzielenia pomocy, mimo że może on jej udzielić bez narażenia siebie samego lub innej osoby na takie samo niebezpieczeństwo.
W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., II AKa 17/13, Lex nr 1294876 stanowiąc, że dla zaistnienia powyższego przestępstwa nieistotne jest zagadnienie, czy działanie, którego sprawca zaniechał, rzeczywiście przyniosłoby skutek.
Ustawodawca przewidział jednak przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem. Są nimi, po pierwsze – konieczność wykonania zabiegu lekarskiemu; po drugie – istnienie możliwości udzielenia pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, np. służb medycznych (zob. wyrok SN z dnia 6 października 1998 r., III KKN 27/98, Lex nr 35092).
Jak wynika z treści art. 162 § 2 k.k., nie popełnia jednak przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Bohater naszej historii, nawet jeżeli przy odrobinie szczęścia nie usłyszy zarzutów prokuratorskich, może zostać pociągnięty przez pracodawcę do odpowiedzialności pracowniczej. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 211 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem na pracownika jednej z kar wymienionych w katalogu z art. 108 k.p. (kary upomnienia, nagany i pieniężna), a nawet rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie art. 52 § 1 k.p.), w związku z ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych.
 
Data publikacji: 22 października 2013 r.

wtorek, 22 października 2013

Prawo Pracy: Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów rozliczeniowych

Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Zmieniają się dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.
Tak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101).
Nowelizacja rozporządzenia ma na celu:
1) dostosowanie wzorów dokumentów zgłoszeniowych : ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, zawartych w rozporządzeniu do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Nowelizacja umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wprowadziła bowiem przepisy, zgodnie z którymi odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) wprowadzenie zmian we wzorach dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, polegających na wprowadzeniu pól do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finansowania, w celu zapewnienia poprawności wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz zapewnienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich wypełnienia w programie PŁATNIK. Zapewni to także jednoznaczność ewidencjonowania należnych składek w systemie informatycznym ZUS na kontach płatników składek oraz na kontach ubezpieczonych. Pozwoli również na stworzenie nowych mechanizmów weryfikacji jeszcze w trakcie ich wypełniania u płatnika składek korzystającego z narzędzi informatycznych przy sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
3) uchylenie załącznika ZUS RMUA, oraz wprowadzenie w jego miejsce druku informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, które ułatwią płatnikom składek wykonywanie obowiązków dotyczących przekazywania informacji zawartych w raportach imiennych raz na rok lub na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc;
4) wprowadzenie odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA, ze względu na konieczność prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
5) zmianę kodów tytułu ubezpieczenia oraz usunięcie nadmiarowych kodów, w związku z tym, iż od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie uzasadniają dalszego utrzymywania w systemie różnych kodów w przypadku osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (dotyczy to zmiany opisu kodu 19 00, dodanie kodu 19 10 oraz usunięcia kodów 15 00, 16 10, 17 00, 18 10);
6) umożliwienie monitorowania przez Prezesa ZUS od 1 stycznia 2014 r. wykorzystania limitu wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu urlopów rodzicielskich przez wprowadzenie kodów świadczenie/przerwy. Wykonanie tego obowiązku będzie możliwe przez zmianę obowiązujących i wprowadzenie kodów umożliwiających identyfikację zasiłków macierzyńskich i wyrównywania zasiłku macierzyńskiego wypłacanych zarówno przez ZUS jak i przez płatników składek - obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dotyczy to kodów 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328);
7) wprowadzenie nowych kodów tytułu ubezpieczenia w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 r. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983), która przewiduje wprowadzenie nowych grup ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, w związku z podjęciem sprawowania opieki nad dzieckiem, przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 roku życia.
Rozporządzenie z dnia 9 września 2013 r. wchodzi w życie 1 listopada 2013 r., za wyjątkiem nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (kody tytułu ubezpieczenia 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90), które weszły w życie 19 września 2013 r., oraz odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA(kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01), które wejdą w życie 1 kwietnia 2014r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 21 października 2013 r.

poniedziałek, 21 października 2013

BHP i prawo pracy: Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.
Takie rozwiązania przewiduje przygotowany przez Ministra Gospodarki projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek mają stanowić pracownicy zatrudniani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Obecnie (art. 229 k.p.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.
Ponadto projekt zakłada ponadto:
- zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
- zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym).
Projekt został przekazany do konsultacji.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 18 października 2013 r.

piątek, 18 października 2013

BHP: Zagrożenia psychospołeczne w pracy

Zagrożenia psychospołeczne odnoszą się do związku pomiędzy organizacją pracy i jej treścią, systemami zarządzania, warunkami środowiska pracy a kompetencjami, potrzebami oraz indywidualnymi właściwościami pracownika. W praktyce mogą one mieć charakter stresu, objawów wypalenia zawodowego lub mobbingu.
Do grupy czynników psychospołecznych zaliczamy w szczególności: pośpiech i narażenie na konflikty w pracy, nadmierny wysiłek niedostosowany do możliwości pracownika, odpowiedzialność materialną, a także odpowiedzialność za innych pracowników. Wszystkie te czynniki mogą powodować stres, który z kolei bywa przyczyną wypadków i chorób. Zagrożenia psychospołeczne w pracy będą zatem w aspekcie oceny ryzyka zawodowego związane z tzw. ryzykiem stresu na stanowisku pracy. Stres w równym stopniu dotyczy pracowników i pracodawców.
Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), blisko połowa pracujących czuje się źle w swojej pracy, a osiem na dziesięć osób uważa, że poziom stresu związanego z pracą ciągle wzrasta. CIOP-PIB ustalił, że prawie co czwarty młoda pracownica (do 30 lat) w Polsce ma problemy psychiczne związane z pracą.
Istnieje wiele definicji stresu, które odzwierciedlają różne orientacje metodologiczne badaczy: jedni koncentrują się na fizjologicznej reakcji organizmu, inni na bodźcach wywołujących określone reakcje, jeszcze inni natomiast badają relacje między bodźcem a reakcją organizmu oraz interakcją.
Słownik języka polskiego definiuje stres jako stan mobilizacji sił organizmu, będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych. Natomiast Słownik Psychologiczny rozróżnia dwa rodzaje stresu: stres psychiczny i stres fizjologiczny, przy czym pierwszy jest wywoływany przez silny bodziec zewnętrzny i wewnętrzny (stresor), wzrost napięcia emocjonalnego prowadzący do ogólnej mobilizacji sił organizmu, mogący przy długotrwałym działaniu doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, wyczerpania i chorób psychosomatycznych, drugi zaś oznacza całokształt zmian, którymi organizm odpowiada na różnorakie czynniki uszkadzające, jak zranienie, oziębienie, przegrzanie itp.
W skrócie możemy powiedzieć, że stres to stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, jako odpowiedzi na silny bodziec fizyczny lub psychiczny (tzw. stresor). Ograniczając się do środowiska pracy, pojęcie to oznacza pojawienie się nieobojętnej dla naszego zdrowia reakcji organizmu spowodowanej najczęściej poczuciem braku bezpieczeństwa, brakiem dostatecznej kontroli nad tym, co robimy, poczuciem, że zadanie jest zbyt trudne do wykonania, a także poczuciem, że nie orientujemy się dostatecznie w tym, co się wokół nas dzieje i co wywołuje w naszej świadomości wzrost niepokoju. Obecnie coraz powszechniejszym podłożem złego samopoczucia psychospołecznego jest niepewność utrzymania pracy.
Prof. Lennart Levi ze szwedzkiego Karolinska Instituet jest zdania, że stres to atawistyczny mechanizm wykształcony w systemie psychicznym człowieka pierwotnego, a także wszystkich innych zwierząt, powodujący, że w sytuacji zagrażającego niebezpieczeństwa człowiek ratował się ucieczką lub walczył. Mimo iż pierwotne zagrożenia są w dzisiejszych czasach mało prawdopodobne, przez co atawistyczny odruch: “walcz albo uciekaj” jest mało przydatny, to nadal funkcjonuje w naszej psychice.
Do niedawna obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczyły głównie “technicznego bezpieczeństwa” w miejscu pracy. Jednakże jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto mówić nie tylko o bezpieczeństwie technicznym w pracy, lecz także o zapewnieniu pracownikom również komfortu pracy. Znalazło to usankcjonowanie m.in. w Konwencji Nr 155 i uzupełniającym ją Zaleceniu Nr 164 z 1981 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z art. 5 konwencji pracodawca ma obowiązek prowadzenia działań prewencyjnych, uwzględniających nie tylko zapobieganie wypadkom przy pracy, ale także zapewnienie ochrony zdrowia pracowników i przystosowanie procesów pracy do ich fizycznych i psychicznych możliwości.

Data publikacji: 18 października 2013 r.

czwartek, 17 października 2013

BHP i prawo pracy: Co z programem usuwania materiałów zawierających azbest?

Przypomnienie tej inicjatywy jest aktualne, jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów wprowadzająca w życie Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 w latach 2012-2013 miała być przeprowadzona rzetelna ocena realizacji celów programu i opracowana jego aktualizacja. Najistotniejsze niedociągnięcia w dotychczasowej realizacji zadań to nieopracowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania azbestu oraz planów sytuacyjnych rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest, niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, niewystarczająca współpraca administracji rządowej i samorządowej itp.
Proces usuwania i transportu wyrobów zawierających azbest i odpadów na składowiska jest wysoce kosztochłonny i powoduje - niewystępujące wcześniej w tych miejscach - zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Za najbardziej racjonalne rozwiązanie uznano zatem wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej pozostawianie w ziemi rur zawierających azbest oraz trwałe zabezpieczanie dróg zawierających azbest - pod warunkiem zewidencjonowania ich w planach miejscowych i dokumentacji nieruchomości. Do 2015 r. powinna zostać opracowana rzetelna informacja na temat stężeń włókien azbestu w powietrzu na terenie kraju. Dane te powinny stanowić tło dla danych o ilościach i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie kraju, zaś wspólnie stanowić wytyczną do podejmowania działań w rejonach wymagających najpilniejszych działań w zakresie oczyszczania środowiska z azbestu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca (pracodawca) nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest ma obowiązek przeprowadzania kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny ich stanu. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości.
Pracodawca-wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego zezwolenia, a następnie zatwierdzenia programu albo złożenia organowi informacji o sposobie zagospodarowania niebezpiecznych odpadów azbestowych. W związku z tym powinien skierować na przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników oraz osoby, które będą kierować lub nadzorować prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Szkolenie ma przede wszystkim dotyczyć bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami azbestowymi.
Kolejnym warunkiem jest posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac jest w szczególności obowiązany do oznakowania, ogrodzenia i odizolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy tych pracach z planem prac, w szczególności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania tych prac, zastosowania odpowiednich środków technicznych, ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro, do izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi azbest-krokidolit.
Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy prowadzić w sposób minimalizujący pylenie poprzez nawilżanie wodą wyrobów azbestowych przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, a ponadto demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (tam gdzie jest to technicznie możliwe), odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Data publikacji: 17 października 2013 r.

środa, 16 października 2013

Prawo Pracy: PFRON: nowe wzory deklaracji i informacji

Nowe wzory deklaracji i informacji:
1. Deklaracje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553) zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji miesięcznych i rocznych. Nowe wzory deklaracji obowiązują począwszy od okresu sprawozdawczego wrzesień 2013r.
2. Informacje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530) zostały wprowadzone nowe wzory informacji miesięcznych i rocznych. Nowe wzory informacji obowiązują począwszy od okresu sprawozdawczego wrzesień 2013 r.

Nowe wzory deklaracji i informacji - korygowanie złożonych dokumentów
1. Korygowanie deklaracji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553).
Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 231) należy skorygować przez złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w terminie do 20 października 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553)
2. Korygowanie informacji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530).
Informacje za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329) należy skorygować przez złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w terminie do 20 października 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33).
Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 16 października 2013 r.

wtorek, 15 października 2013

Trwa Ogólnopolski Tydzień Mediacji

Od 14 do 19 października w całym kraju obchodzony jest Tydzień Mediacji. W tych dniach w sądach, prokuraturach i innych miejscach w całej Polsce mediatorzy PCM będą udzielać bezpłatnych porad i konsultacji, wyjaśniać znaczenie i korzyści płynące z alternatywnej metody porozumienia jako sposobu rozwiązywania sporów, który jest skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem niż proces sądowy.
Z danych Polskiego Centrum Mediacji wynika, że ok. 85 - 90 proc. postępowań mediacyjnych kończy się zawarciem ugody pomiędzy stronami. Wysoka skuteczność to jedna z zalet mediacji. Mediacja, jako sposób rozwiązywania konfliktów może być stosowana w rożnych rodzajach sporów, w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, które już toczą się przed sądem jak i w tych, które do sądu jeszcze nie trafiły.
Program obchodów/listy dyżurów na terenie województwa opolskiego dostępny jest TUTAJ.

BHP: Posłowie przyjęli informację o programach prewencyjnych

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przyjęła dnia 10 października br. informację głównego inspektora pracy o wynikach i efektach realizacji programów prewencyjnych PIP dla mikro i małych przedsiębiorstw, mających na celu poprawę warunków pracy. Przedstawił ją Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
Powiedział, że mikro i małe przedsiębiorstwa pełnią podstawową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc 97 proc. wszystkich firm działających na rynku. Tylko podczas ubiegłorocznych kontroli inspektorzy pracy ujawnili w nich ponad 76,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Sektora tego dotyczyło także aż 84 proc. wszystkich nałożonych przez inspektorów pracy mandatów karnych i 86 proc. wniosków o ukaranie skierowanych do sądu.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała i wdrożyła programy prewencyjne przeznaczone dla mikro i małych firm. Ich idea oparta jest na zasadzie samokontroli. Pracodawca, używając narzędzi przygotowanych przez PIP, identyfikuje występujące w zakładzie nieprawidłowości i zagrożenia zawodowe, następnie podejmuje czynności w celu ich eliminacji bądź ograniczenia. Pozytywne ukończenie programu weryfikowane jest w drodze kontroli audytowej inspektora pracy.
Krzysztof Bielecki omówił szerzej najważniejsze programy prewencyjne PIP: „Zdobądź Dyplom PIP" – program skierowany do sektora mikroprzedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych), „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa" – program dla małych zakładów pracy (do 49 zatrudnionych) i „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia" – program dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny w swojej działalności.
Podkreślił, że udział w programach prewencyjnych PIP jest dla wielu przedsiębiorców okazją do poprawy warunków pracy w sposób nieskomplikowany, stosunkowo tani i mało stresujący. Bezpłatne szkolenia oferowane przez PIP dają szansę zdobycia wiedzy o obowiązkach osób zarządzających pracownikami i sposobach zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wskazówki udzielane przez inspektorów pracy pozwalają zdiagnozować miejsca o największych zagrożeniach wypadkowych, a dzięki przykładom dobrych praktyk szybko i niedrogo obniżyć poziom tych zagrożeń.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 14 października 2013 r.

Wizyta w Centrum Szkoleniowym w Götz

W dniu 10 października 2013 r. delegacja Izby Rzemieślniczej w Opolu gościła w Centrum Szkoleniowym Izby Rzemieślniczej w Poczdamie zlokalizowanym w miejscowości Götz (ok. 30 kilometrów od Poczdamu). Wizyta stanowi element przygotowań do organizacji staży w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej na temat projektu na stronie:

http://mobilnosc.izbarzem.opole.pl.

Podczas wizyty Pan Tilo Jänsch -Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego, oprowadził naszą delegację po warsztatach praktycznej nauki zawodu w zawodzie fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektromechanik, spawacz oraz po internacie i innych miejscach planowanego pobytu młodzieży z Opolszczyzny. Wyjazd pierwszej grupy do Niemiec planowany jest na 10 listopada 2013 r. Przypominamy, że w chwili obecnej trwa rekrutacja do projektu.


poniedziałek, 14 października 2013

Rusza rekrutacja na praktyki zagraniczne

Izba Rzemieślnicza w Opolu realizująca projekt "Modern craft qualifications on the European labor market” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór dla młodzieży zainteresowanej wyjazdem na 3-tygodniowe praktyki zagraniczne. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane przez Biuro Projektu listownie, bądź  osobiście w terminie do 28 października 2013 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdą państwo na stronie http://mobilnosc.izbarzem.opole.pl/.


piątek, 11 października 2013

BHP: Magazynowanie gazów palnych

Magazynowanie substancji chemicznych mogących stwarzać zagrożenie wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Nietrudno bowiem sprowadzić zagrożenie dla obiektów, w których materiały te są magazynowane, zatrudnionych w nich pracowników, a także dla otoczenia. Do substancji niebezpiecznych bez wątpienia należy zaliczyć gazy palne.
Wśród szerokiego katalogu substancji niebezpiecznych na szczególną uwagę zasługują gazy palne, które są wykorzystywane w wielu zakładach pracy. Niebezpieczeństwo związane z ich magazynowaniem wynika przede wszystkim z możliwości zapłonu pod wpływem takich czynników jak wysoka temperatura czy też iskra elektryczna.
Podstawowe wymagania dotyczące magazynowania gazów palnych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. Zgodnie z § 7 r.o.p.b. przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:
  • wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6 r.o.p.b. lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
  • utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
  • przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;
  • przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.
Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. Oprócz tych ogólnych wymagań, dotyczących wszystkich materiałów niebezpiecznych, wymagania dotyczące przechowywania gazów palnych zostały doprecyzowane w § 12-14 r.o.p.b. Wśród najważniejszych wymogów należy wymienić obowiązek, by pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych spełniały wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, jak również by pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi umożliwiały chronienie przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35°C).
Zwyczajowo omawiane substancje są transportowane i przechowywane w butlach, które powinny być oznaczone zgodnie z Polskimi Normami. W celu odpowiedniego zabezpieczenia w jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane:
  • butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających;
  • butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.
Butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości. Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej (dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m). Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami.

Data publikacji: 10 października 2013 r.

czwartek, 10 października 2013

Bezpłatny projekt doradczy dla opolskich MŚP z branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej,energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej

Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza firmy sektora MŚP działające na terenie woj. opolskiego do udziału w bezpłatnym projekcie doradczym obejmującym tematykę prawa, zarządzania i finansów pn. „Wdrożenie procedury efektywnego administrowania finansami oraz skutecznej egzekucji wierzytelności z zastosowaniem mediacji i arbitrażu w opolskich MŚP”

Firmy biorące udział w doradztwie mogą pozyskać profesjonalną wiedzę o zarządzaniu płynnością finansową, należnościami oraz całym procesie egzekwowania należności od dłużników, również z zastosowaniem arbitrażu i mediacji.

W ramach doradztwa przeprowadzana jest diagnoza obecnej sytuacji oraz wdrażane są nowe procedury w zakresie zarządzania płynnością finansową, należnościami oraz procesami prawnymi (np. co zrobić gdy kontrahenci dokonują nieterminowych płatności, jak przeprowadzić sprawę w sądzie, jak zapobiegać takim sytuacjom, jak zarządzać finansami i zobowiązaniami, płynnością finansową itp.) Na końcu doradztwa wystawiany jest certyfikat podnoszący prestiż i wiarygodność firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.projektdoradztwo.org.pl

środa, 9 października 2013

Prawo Pracy: ZUS nie może zaskakiwać przedsiębiorcy kontrolą

Zanim inspektor ZUS pojawi się z kontrolą u przedsiębiorcy, powinien wcześniej uprzedzić go o tym i określić, jakie dokumenty ma przygotować do sprawdzenia.
Procedury związane z różnorodnymi kontrolami dotyczącymi segmentu małych i średnich przedsiębiorców zawiera ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g. Art. 77 i następne u.s.d.g. chronią przedsiębiorców przed niezapowiedzianym kontrolami. Biznesmeni muszą pamiętać, że ZUS może go odwiedzić za wcześniejszym uprzedzeniem lub podczas kontroli interwencyjnej.
Zasadniczo, każda kontrola, ZUS-owska czy podatkowa nie może rozpocząć się wcześniej niż przed upływem 7 dni od odebrania przez przedsiębiorcę zawiadomienia w tej sprawie. Takie zawiadomienie zawiera także jej zakres, np. okres, za który będzie sprawdzana prawidłowość opłacenia składek. Jeśli jednak przedsiębiorca nie odbiera pism, wtedy ZUS nie musi go zawiadamiać o kontroli.
Zanim inspektor przystąpi do czynności powinien się wylegitymować i przedstawić stosowne upoważnienie. Zawiera ono m. in. zakres dokumentów do sprawdzenia i czas trwania kontroli.
Jeśli sam przedsiębiorca nie może być przy czynnościach, to musi wskazać swojego reprezentanta. Jeśli obydwaj nie będą obecni, urzędnik nie rozpocznie kontroli.
W każdym wypadku, zanim rozpocznie się sprawdzanie, urzędnik musi poinformować przedsiębiorców o przysługujących im prawach.
Przepisy u.s.d.g. limitują czas trwania kontroli w zależności od liczby zatrudnianych pracowników czy rozmiarów prowadzonej działalności. Dlatego ważne, by przedsiębiorca zwrócił uwagę na datę jej rozpoczęcia określoną w upoważnieniu. Nie może się ona przeciągnąć dłużej niż - w przypadku mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych, małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych, średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych, pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
Do obowiązków przedsiębiorcy należy zapewnienie oddzielnego pomieszczenia, w którym będzie urzędował inspektor. Jeśli nie da się go wygospodarować, to kontrola może być przeprowadzona w ZUS nawet bez zgody przedsiębiorcy.
Po zakończeniu czynności sporządza się protokół i załączniki do niego. Wynika z nich wysokość niedopłat lub nadpłat na poszczególne ubezpieczenia. Zgodnie z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Natomiast inspektor musi rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. Po upływie terminu do wniesienia zastrzeżeń w pierwszej kolejności płatnik składek w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli jest zobowiązany do złożenia dokumentów korygujących lub brakujących.
ZUS wydaje decyzję w razie niewywiązania się z nałożonego obowiązku przez płatnika składek. Ma na to 2 miesiące czasu od zakończenia kontroli. Płatnik składek na podstawie art. 50 ust. 2m pkt 1 u.s.u.s. jest zobowiązany do złożenia dokumentów korygujących lub brakujących w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.


Data publikacji: 9 października 2013 r.

Prawo Pracy: Od dziś świadczenia z programów wspierających zatrudnienie są zwolnione z PIT

Dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1123).
Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie to nowy instrument, który daje swobodę kreowania działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego i obejmuje racjonalne wydatki ponoszone na zakup środków trwałych, materiałów i usług, niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy. Stanowią uzupełnienie usług i instrumentów rynku pracy i mają zastosowanie w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych działań.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego zapewni pełne wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu Pracy. Dodatkowo, w związku z tym, że specyficzne elementy często przybierają formy nietypowe i trudne do wyceny, zwolnienie zlikwiduje problem związany z wyliczeniem kwoty należnego z tytułu ich uzyskania podatku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 października 2013 r.
Data publikacji: 8 października 2013 r.

wtorek, 8 października 2013

Oferta bezpłatnych szkoleń dla zakładów piekarniczo-cukierniczych oraz wędliniarskich z terenu woj. opolskiego.

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o serdecznie zaprasza pracowników MŚP województwa opolskiego do udziału w projekcie "Wykwalifikowana kadra branży spożywczej!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do pracowników mikro, małych i średnich zatrudnionych (umowa o pracę) w branży spożywczej.

W ramach oferty dostępne są następujące szkolenia do wyboru:

- "Marketing i zarządzanie marką w branży spożywczej"- 96 h,
- "Zarządzanie zasobami ludzkimi"- 96 h,
- "Profesjonalne negocjacje z elementami autoprezentacji"- 96 h,
- "Efektywny eksport w Twojej firmie"- 96h.

Szczegółowe informacja na temat projektu oraz rekrutacji dostępne są na stronie: http://kadrabranzyspozywczej.pl/

Rusza nabór dla przedsiębiorców w pow. Opolskim w ramach Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów"

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD): „Kraina Dinozaurów”, działającej na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 201.

Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 451 130 zł.
Limit dostępnych środków na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 300 126,50 zł

Termin składania wniosków: 10.10.2013r. –24.10.2013r.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” informuje, że konsultacje dotyczące naboru na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędą się w Spóroku, w siedzibie Stowarzyszenia.
Konsultacje przed naborem na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (p. Dagmara Duchnowska)
15.10.2013 roku w godzinach 10-14
21.10.2013 roku w godzinach 14-18

Konsultacje przed naborem na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”(p. Dagmara Duchnowska)
15.10.2013 roku w godzinach 14-18
21.10.2013 roku w godzinach 10-14

W dniach od 10 października – 24 października 2013 (w trakcie trwania naboru wniosków) istnieje również możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych dotyczących naborów:

Telefon do konsultacji: 504 024 321
Mail: dagtoja@wp.pl

Dodatkowe informacje na temat naborów oraz działalności LGD uzyskać można także dzwoniąc do biura LGD: tel. 77 46 11 228, kom. 605 052 777
w godzinach urzędowania biura: poniedziałek, wtorek: 10: 00 - 18: 00 środa, czwartek, piątek: 9: 00 - 14: 00

Nowy nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania "Stowarzyszenie Kraina św. Anny"

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Kraina św. Anny, działającej na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Jemielnica, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice, Leśnica, Ujazd, Walce, Tarnów Opolski informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Termin składania wniosków: 30.09.2013r. –17.10.2013r.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Prawo Pracy: ZUS za oskładkowaniem wszystkich umów-zleceń

ZUS chce oskładkowania wszystkich umów-zleceń - bez względu na osiągnięcie pułapu przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale przy zachowaniu górnej granicy trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej którego składki nie są odprowadzane.
Oskładkowanie wszystkich umów-zleceń byłoby korzystne dla zleceniobiorców, gromadzących środki na przyszłą emeryturę, ale również i dla zarządzanego przez ZUS Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiałyby dodatkowe wpływy ze składek.
Takie rozwiązanie uprościłoby również relacje ubezpieczony - płatnik (zleceniobiorca -zleceniodawca), gdyż wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne (np. gdy błędne zsumowanie podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi płatnik).

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 7 października 2013 r.

poniedziałek, 7 października 2013

BHP i prawo pracy: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

Szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy są mikro- i makroorganizmy mogące wywoływać choroby zawodowe. Są to nie tylko drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne, ale również mikroorganizmy (drobnoustroje) i makroorganizmy wywołujące choroby alergiczne. Najczęściej są to żywiące się krwią owady i stawonogi, przenoszące zarazki chorób zakaźnych oraz wydalane przez mikroorganizmy i makroorganizmy chorobotwórcze substancje, a także np. pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów itp. o działaniu alergizującym.
Czynniki biologiczne mogą działać na człowieka zakaźnie, toksycznie (powodować zaburzenia funkcji lub śmierć komórek), teratogennie (wywoływać wady wrodzone, zniekształcenia organizmu), mutagennie (wywoływać mutacje, zmieniać układ genetyczny), rakotwórczo oraz alergicznie i drażniąco. Wśród chorób zakaźnych i inwazyjnych najczęściej występują choroby wywołane przez wirusy u pracowników służby zdrowia oraz choroby odzwierzęce (zoonozy), czyli choroby przenoszone od zwierząt na człowieka, na które najbardziej narażeni są rolnicy, leśnicy, rybacy itp.
Czynnikami wywołującymi alergię są także czynniki uwalniające się w wyniku przemysłowego przetwarzania tkanek roślinnych lub zwierzęcych (np. alergeny pyłu z rozdrobnionych roślin lub ze sproszkowanych enzymów ssaków). Choroby alergiczne obejmują najczęściej dolegliwości układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, alergiczny nieżyt nosa), choroby skóry (pokrzywka, wyprysk kontaktowy) oraz zapalenie spojówek.
Czynniki biologiczne w środowisku pracy dzieli się najczęściej według zasad systematyki przyrodniczej, począwszy od organizmów najmniejszych (prionów i wirusów), poprzez bakterie, aż do ssaków i ptaków.
Klasyfikacja zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, zamieszczona w załącznikach do dyrektywy Rady nr 90/679/EWG z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (Dz. U. L 374 z 31.12.1990, s. 1 z późn. zm.) obejmuje 379 czynników, podzielonych na cztery grupy, w tym wirusy (128 pozycji), bakterie (151), grzyby (30) i pasożyty (70). W wydanej w Polsce monografii, uwzględniającej szeroko czynniki o działaniu alergizującym i/lub toksycznym, sklasyfikowano ogółem 622 czynniki lub grupy czynników, w tym priony (6), wirusy (132), bakterie (181), grzyby (74), pasożyty (83), czynniki roślinne (76) i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty (69).
Zawodowe zagrożenia biologiczne klasyfikuje się również pod względem stopnia ryzyka, jaki przedstawiają one dla narażonych pracowników. Według tego kryterium zagrożenia biologiczne dzieli się na cztery klasy: klasa I - praktycznie brak zagrożenia, II - umiarkowane zagrożenie, III - poważne zagrożenie i IV - bardzo poważne zagrożenie, grożące śmiercią.
Dostosowanie naszego prawodawstwa do wymaga Unii Europejskiej w tym zakresie nastąpiło przez nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) – dalej r.s.c.b.
Zgodnie z r.s.c.b. pracodawca jest obowiązany do stosowania, w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia Jeżeli pracownik jest zatrudniony w warunkach narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 1 zagrożenia, pracodawca powinien zastosować środki zapobiegawcze określone w ogólnych przepisach bhp.
Jeżeli zaś w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca powinien zapewnić pracownikom warunki pracy określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późn. zm.).
Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca ma obowiązek zastosować środki zapobiegawcze, przewidziane dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia.
Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:
klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
informację na temat potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

Data publikacji: 7 października 2013 r.

piątek, 4 października 2013

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W styczniu 2013r. Uniwersytet Opolski zakończył realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach zrealizowanego projektu powstał produkt finalny - schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierający rozwiązania, zalecenia i rekomendacje w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej reintegracji społeczno – zawodowej reemigranta w województwie opolskim. Elementami składającymi się na produkt finalny są:

 Mapa Drogowa Reemigracji – stanowiąca całościowy schemat postepowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierająca także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców. Mapa jest wyrazem zgody
i porozumienia aktorów regionalnych i lokalnych w zakresie prawidłowego wykorzystania do wspólnego oddziaływania na zjawisko reemigracji posiadanych zasobów instytucjonalnych/ osobowych/finansowych. Jednocześnie stanowi zbiór najważniejszych wytycznych i rekomendacji pozwalających na prawidłowe współdziałanie instytucji i organizacji różnego szczebla w przypadku pojawienia się na rynku pracy reemigranta. Załącznikami do Mapy są:
ü Rozkład Jazdy – poradnik dla urzędnika, który może być pomocny w kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy. Dokument zawiera rekomendacje i informacje dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Miast i Gmin, które są podmiotami mającymi najczęstszy kontakt z reemigrantami. Na jego podstawie instytucje i organizacje poziomu lokalnego będą w stanie wspólnie współdziałać, wykorzystując ujednoliconą procedurę postępowania, przeprowadzając reemigranta od potrzeby, którą zgłaszał, do efektu, którego oczekiwał. Ponadto dokument zawiera zbiór dobrych praktyk, które pomogą rozwiązywać złożone problemy postepowania.
ü Przewodnik Reemigranta – poradnik adresowany do osób poszukujących informacji w zakresie znalezienia określonej pomocy, poruszania się po rynku pracy i lokalnych instytucjach wsparcia. Dokument został podzielony na osobne moduły dotyczące różnych aspektów życia i mający za zadanie w sposób przystępny pomóc reemigrantowi w zidentyfikowaniu potrzeb związanych z powrotem, a następnie skazać optymalną ścieżkę postepowania.
ü Warsztaty interaktywne - scenariusz 2 warsztatów, tj. warsztatu psychologicznego „Czym jest stres i jak sobie z nim radzić” oraz warsztatu grupowego poradnictwa zawodowego „Indywidualny Plan Działania”. Materiały dotyczące warsztatów składają się z: programu zajęć, scenariusza zajęć, załączników oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Ostateczny kształt wypracowanych podczas realizacji projektu innowacyjnego narzędzi, powstał po serii spotkań testujących przy uwzględnieniu grupy docelowej użytkowników i odbiorców efektów projektu, tj.:
-      instytucji publicznych, z którymi styka się reemigrant zobowiązany do załatwienia różnorodnych spraw związanych z powrotem z zagranicy,
-      organizacji około instytucjonalnych i non profit, których przedmiotem działania jest wspieranie osób w szczególnej sytuacji i minimalizowanie dysfunkcji społecznych bez szczególnego wyróżnienia obszaru zainteresowania misyjnego względem migrantów,
-      reemigrantów, którzy ze względu na różne okoliczności podjęli decyzję o powrocie do regionu.


Informacja o produkcie finalnym została zamieszczona na stronie: www.migracje.uni.opole.pl.

czwartek, 3 października 2013

Prawo Pracy: ZUS: zmiany w kapitale początkowym

Z dniem 1 października 2013 r. - na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 960) - wprowadzone zostały nowe zasady ustalania wysokości kapitału początkowego.
Zgodnie z nowymi zasadami - jeżeli ubezpieczony wskazał do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego rok kalendarzowy, w którym pozostawał w ubezpieczeniu społecznym jedynie przez część miesięcy tego roku - kwoty podstawy wymiaru składek, za miesiące pozostawania w ubezpieczeniu, będą porównane z kwotami przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, odpowiednio do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie -jak to było przed zmianą przepisów - do przeciętnego wynagrodzenia za cały rok kalendarzowy.
Zmienione przepisy będą stosowane - bez względu na przyczynę, w wyniku której nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu społecznym. Mogą to być przyczyny związane, m.in. z powołaniem do służby wojskowej, udzieleniem urlopu wychowawczego albo podjęciem lub ustaniem zatrudnienia w ciągu danego roku kalendarzowego.
Ponowne obliczenie kapitału początkowego, ustalonego przed zmianą przepisów, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
Jeżeli jednak osoba zainteresowana nie wystąpi z wnioskiem w tej sprawie - ZUS ponownie ustali wysokość kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury według nowych zasad, o ile będzie to korzystne dla emeryta.
Osoby, które mają już obliczoną emeryturę według nowych zasad (a do podstawy jej obliczenia przyjęty był kapitał początkowy), powinny zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości tej emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego. W takim przypadku termin na wydanie decyzji dla organu rentowego wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku.
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 3 października 2013 r.

środa, 2 października 2013

BHP: Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała 11 września 2013 r. nową ogólnopolską kampanię pod hasłem: "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Gospodarzem inauguracji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym i budownictwie, a także do małych firm. Głównym jej celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przyczynami organizacyjnymi i ludzkimi, w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem się pracowników, a także np. niewłaściwym posługiwaniem się lub wręcz nieużywaniem sprzętu ochronnego.
Podczas panelu dyskusyjnego, wprowadzającego w tematykę kampanii, przypomniano, że w 2012 r. najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowało w zakładach przetwórstwa przemysłowego i branży budowlanej. Inspektorzy pracy w czasie kontroli wielokrotnie stwierdzali niewystarczające przygotowanie pracowników do pracy, niską jakość oceny ryzyka i działań pracodawców związanych z procedurą wypadkową. Zwrócono uwagę, że wystarczy przewidywać konsekwencje własnego zachowania, planować pracę, nie lekceważyć procedur, żeby praca stała się bardziej bezpieczna. - Nie chcemy straszyć, ale rozbudzać wyobraźnię. Tak niewiele trzeba, by uniknąć śmierci. Wystarczy myśleć o bezpieczeństwie w pracy, przewidywać konsekwencje własnego zachowania, pracę zaplanować, nie lekceważyć procedur. Zmienić swoje nastawienie z „muszę” na „chcę” – to przesłanie kampanii przekazane podczas jej inauguracji przez wiceszefa PIP.
Wskazano, że bezpieczeństwo pracy to łańcuch uregulowań i wystarczy że jedno ogniwo się przerwie, a może dojść do wypadku przy pracy. Bezpieczeństwo osób wykonujących pracę nie jest sprawą prywatną, ale publiczną, a inspekcja pracy jako organ państwowy nad warunkami pracy poprzez swoje działania promocyjne i prewencyjne stara się promować kulturę bezpiecznej pracy.
Konferencja była okazją do zaprezentowania się przez Laureatów konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Grupa “Lotos”, Gdańskie Inwestycje Komunalne z Gdańska oraz “Eaton Automotive” z Tczewa zaprezentowali swoje “dobre praktyki” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data publikacji: 1 października 2013 r.