piątek, 11 października 2013

BHP: Magazynowanie gazów palnych

Magazynowanie substancji chemicznych mogących stwarzać zagrożenie wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Nietrudno bowiem sprowadzić zagrożenie dla obiektów, w których materiały te są magazynowane, zatrudnionych w nich pracowników, a także dla otoczenia. Do substancji niebezpiecznych bez wątpienia należy zaliczyć gazy palne.
Wśród szerokiego katalogu substancji niebezpiecznych na szczególną uwagę zasługują gazy palne, które są wykorzystywane w wielu zakładach pracy. Niebezpieczeństwo związane z ich magazynowaniem wynika przede wszystkim z możliwości zapłonu pod wpływem takich czynników jak wysoka temperatura czy też iskra elektryczna.
Podstawowe wymagania dotyczące magazynowania gazów palnych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. Zgodnie z § 7 r.o.p.b. przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:
  • wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6 r.o.p.b. lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
  • utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
  • przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;
  • przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.
Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. Oprócz tych ogólnych wymagań, dotyczących wszystkich materiałów niebezpiecznych, wymagania dotyczące przechowywania gazów palnych zostały doprecyzowane w § 12-14 r.o.p.b. Wśród najważniejszych wymogów należy wymienić obowiązek, by pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych spełniały wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, jak również by pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi umożliwiały chronienie przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35°C).
Zwyczajowo omawiane substancje są transportowane i przechowywane w butlach, które powinny być oznaczone zgodnie z Polskimi Normami. W celu odpowiedniego zabezpieczenia w jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane:
  • butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających;
  • butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.
Butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości. Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej (dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m). Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami.

Data publikacji: 10 października 2013 r.