piątek, 25 października 2013

BHP: ROP zaniepokojona nieprawidłowościami w zakresie pracowniczych badań lekarskich

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy, omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.
Podkreślił, że problematyka badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania inspekcji pracy. Jest przedmiotem stałych zadań kontrolnych zawartych w programie działania PIP oraz podstawowym (obok szkoleń w dziedzinie bhp i oceny ryzyka zawodowego) elementem wszystkich kontroli w zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 2,7 tys. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich obejmujących 135,3 tys. pracowników. W I półroczu br. takich kontroli było blisko 1,8 tys. w zakładach zatrudniających łącznie 73 tys. pracowników.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wstępnych badań lekarskich polegały głównie na kierowaniu pracowników na badania po pewnym czasie od podjęcia przez nich pracy (zjawisko zatrudniania na tzw. próbę i minimalizowania kosztów zatrudnienia); część pracowników objętych kontrolą w ogóle nie odbyła badań wstępnych do dnia jej przeprowadzenia.
Głównym uchybieniem dotyczącym badań okresowych było ich niewykonywanie w terminie ustalonym przez lekarza medycyny pracy. W zakresie badań kontrolnych nieprawidłowości polegały przede wszystkim na ich braku lub nieterminowym przeprowadzaniu.
Kontrole ujawniły istotne problemy związane z właściwym przeprowadzaniem badań lekarskich. Część pracodawców, kierując pracowników na badania, nie określała lub nieprawidłowo określała stanowiska pracy, na których mieli być lub byli zatrudnieni. Jednocześnie skierowania nie zawierały informacji o występowaniu na konkretnych stanowiskach pracy określonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych (w tym brakowało danych opartych na wynikach badań i pomiarów tych czynników). Skutkowało to wydawaniem zaświadczeń o przeprowadzeniu badania lekarskiego, które nie spełniały celu profilaktycznej ochrony zdrowia.


Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 października 2013 r.