wtorek, 8 października 2013

Prawo Pracy: ZUS za oskładkowaniem wszystkich umów-zleceń

ZUS chce oskładkowania wszystkich umów-zleceń - bez względu na osiągnięcie pułapu przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale przy zachowaniu górnej granicy trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej którego składki nie są odprowadzane.
Oskładkowanie wszystkich umów-zleceń byłoby korzystne dla zleceniobiorców, gromadzących środki na przyszłą emeryturę, ale również i dla zarządzanego przez ZUS Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiałyby dodatkowe wpływy ze składek.
Takie rozwiązanie uprościłoby również relacje ubezpieczony - płatnik (zleceniobiorca -zleceniodawca), gdyż wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne (np. gdy błędne zsumowanie podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi płatnik).

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 7 października 2013 r.