wtorek, 19 listopada 2013

BHP: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie na celowniku PIP

Branżę budowlaną cechują nadal szczególnie wysokie wskaźniki wypadkowości. Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy, zarówno w mijającym roku, jak i w zamierzeniach na rok 2014, prowadziła i prowadzić będzie intensywne działania kontrolne mające na celu ograniczanie zagrożeń na terenie budów. W ramach kontroli prac budowlanych, a także rozbiórkowych inspektorzy pracy szczególną uwagę będą zwracać na prawidłowości zamontowania i eksploatacji rusztowań. Ponadto kontynuowane będą kontrole bhp przy budowie i remontach dróg.
Pracodawcy lekceważący obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy muszą się liczyć z wielokrotnymi wizytami inspektorów pracy, którzy szczególną uwagę będą zwracać na zagadnienie przygotowania pracowników do pracy w małych firmach budowlanych oraz na kwestie dotyczące właściwego nadzoru. Kontynuowana będzie współpraca z organizacjami branżowymi, w szczególności w ramach inicjatywy “Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie”, skoncentrowana na poprawie warunków pracy u podwykonawców robót budowlanych. W ramach równolegle prowadzonej 3-letniej kampanii informacyjno-promocyjnej “Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” będą m.in. popularyzowane wzorcowe zachowania, wzmacniane poczucie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, a także upowszechniana wiedza o zabezpieczeniach zbiorowych oraz promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Adresaci programu to pracodawcy oraz przedsiębiorcy budowlani, osoby sprawujące nadzór, koordynatorzy ds. bhp, służba bhp, a także generalni wykonawcy i inwestorzy.
Jak wynika z inspektorów pracy, wśród przyczyn wypadków związanych z pracą blisko połowa to tzw. przyczyny ludzkie – w tym nieprawidłowe lub samowolne zachowanie pracowników, niewłaściwe posługiwanie się narzędziami, maszynami i materiałami (w inspekcyjnym slangu zwane “czynnikiem materialnym”) oraz nieużywanie wyposażenia ochronnego. Kampania kierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych.
Przypomnijmy, że w 2012 r. inspektorzy PIP skontrolowali ponad 2600 budów (niektóre kilkakrotnie). Kontrole dotyczyły w szczególności przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przy pracach na wysokości (na rusztowaniach i dachach) oraz przy pracach ziemnych i w wykopach. Z uwagi na skalę nieprawidłowości kontrolowano w pierwszej kolejności budowy średnie i małe oraz inwestycje realizowane przez wielu podwykonawców.
Powyższe kierunki kontroli będą kontynuowane w 2014 r., podobnie jak prowadzenie kontroli krótkotrwałych, nastawione na wychwytywanie nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Kontrole - zależnie od potrzeb – powtarzane będą u tego samego pracodawcy w następnych dniach lub tygodniach, aż do likwidacji zagrożeń. Najważniejszym celem działań kontrolno-prewencyjnych jest doprowadzenie do obniżenia o 25 % w ciągu 3 lat, zaplanowanego przed rokiem obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy.
Data publikacji: 18 listopada 2013 r.