wtorek, 26 listopada 2013

BHP i prawo pracy: Posłowie przyjęli informację PIP o pracownikach młodocianych

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 21 listopada br. w siedzibie Sejmu przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnianiu i bezpieczeństwie pracy pracowników młodocianych. Przedstawiła ją Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. Podkreśliła, że PIP traktuje ocenę przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowników młodocianych jako jeden ze stałych elementów podejmowanych działań kontrolnych.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych u 884 pracodawców. Zatrudniali oni 3.892 młodocianych. Czynności kontrolne ujawniły liczne przypadki łamania prawa, co miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej przez młodocianych pracy. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należały: nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych, dopuszczanie młodocianych do pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców blisko 1000 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień oraz skierowali prawie 3100 wniosków o usunięcie nieprawidłowości. Efektem podjętych działań było poddanie pracowników młodocianych wstępnym i okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie wykazów prac wzbronionych, wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia. Anna Martuszewicz omówiła także działalność edukacyjno-prewencyjną PIP skierowaną do pracowników młodocianych, uczniów i innych młodych pracowników rozpoczynających karierę zawodową. Przybliżyła posłom m.in. program edukacyjny dla szkół „Kultura bezpieczeństwa”, konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” i kampanię społeczną adresowaną do uczniów i studentów „Bezpiecznie od startu”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2013 r.