poniedziałek, 25 listopada 2013

Obowiązują już nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Choć o zasiłek opiekuńczy z powodu choroby niani rodzice mogli się ubiegać już od 13 lipca br., dopiero dziś wchodzą w życie przepisy, na podstawie których pracodawca może usprawiedliwić taką nieobecność pracownika w pracy.
W dniu dzisiejszym zmienia się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. poz. 1359), które wchodzi w życie 22 listopada br.
Od 22 listopada 2013 r. dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są dodatkowo:
1) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza (dotychczas taką okolicznością było tylko zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły),
2) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.
Zmiana uprawniająca rodziców do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy z powyższych przyczyn weszła w życie już w lipcu.
Od 13 lipca 2013 r. (na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) rodzice są bowiem uprawnieni do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego oraz w przypadku choroby dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem (dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).
Od 13 lipca 2013 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom również w przypadku choroby niani. Dotyczy to jednak tylko niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Dopiero dzisiaj jednak weszła w życie odpowiednia zmiana zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy.
 
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 22 listopada 2013 r.