czwartek, 21 listopada 2013

Prawo Pracy: Od dziś można korzystać z rozwiązań drugiej ustawy antykryzysowej

Od 21 listopada br. obowiązuje nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Od tej daty pracodawcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe środki na szkolenia oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Nie dotyczy to jednak wszystkich pracodawców, a jedynie tych, którzy wykażą spadek obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy.
Z dobrodziejstw ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów łącznie nie mniejszy niż 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w roku.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, o które może ubiegać się pracodawca, może wynosić do 1,1 tys. zł. i będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie wsparcie może trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku przejściowych trudności pracodawca będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, nawet do połowy etatu, ale tylko przez maksymalnie 6 miesięcy. Pracownik, któremu obniżono wymiar czasu pracy, ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Aby wprowadzić te rozwiązania będzie trzeba podpisać układ zbiorowy lub porozumienie ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, z przedstawicielami pracowników.
Aby uzyskać pomoc, pracodawca powinien zgłosić się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Marszałek ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.
Podczas obowiązywania przestoju lub obniżonego wymiaru pracy pracodawca może również wystąpić do starosty o dofinansowanie szkolenia pracowników. Takie dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. kosztów szkolenia i do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11,3 tys. zł.
Aby uzyskać wsparcie pracodawca nie będzie miał obowiązku przedstawienia przez przedsiębiorcę programu naprawczego (jak było to pod rządami pierwszej ustawy antykryzysowej).
Od 21 listopada br. obowiązują również dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy, określające niezbędne wzory:
1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1348),
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349).

Źródło www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2013 r.