czwartek, 14 listopada 2013

Zapytanie ofertowe - Zakup 50 krzeseł biurowychOpole, 14.11.2013
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup 50 krzeseł biurowych, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 39112000-0 Krzesła

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są krzesła biurowe w ilości 50 sztuk, o wymiarach:
  • szerokość siedziska – minimum 42 cm
  • głębokość siedziska – minimum 40 cm
  • wysokość siedziska – minimum 42 cm
Masa krzesełka – minimum 16 kg.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.

5. Termin wykonania zamówienia
do 29 listopada 2013 r.

6. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert będzie zaproponowana cena – 100%.
Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.