czwartek, 14 listopada 2013

Zapytanie ofertowe - Zakup kserokopiarki i telefonówOpole, 14.11.2013
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup kserokopiarki i telefonów, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 32552110-1 Telefony bezprzewodowe; 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia:
  1.1 kserokopiarka – sztuk 1, o następujących parametrach:
  a) minimalny format wydruku – A4;
  b) szybkość kopiowania: co najmniej 43 strony / minutę;
  c) funkcja fax.
  1.2 Telefon bezprzewodowy – sztuk 5, o następujących parametrach:
  a) współpraca z linią telefoniczną analogową;
  b) identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP);
  c) wbudowana książka telefoniczna;
  d) wyświetlacz monochromatyczny LCD;
  e) podświetlenie klawiatury;
  f) podświetlenie wyświetlacza.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.

5. Termin wykonania zamówienia
do 29 listopada 2013 r.

6. Kryteria oceny ofert
Dla punktu 1.1:
 • zaproponowana cena – maksymalnie 85 punktów;
 • za każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 15 punktów).
Dla punktu 1.2:
 • zaproponowana cena – maksymalnie 70 punktów;
 • za każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 30 punktów).

Dla powyższych punktów (1.1, 1.2):
 • spełnienie parametru – 5 punktów,
 • niespełnienie parametru – 0 punktów.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.