poniedziałek, 30 grudnia 2013

BHP osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Pracodawca, zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) – dalej k.p., ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi o osoby wykonujące pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego, jak umowa o dzieło, umowa zlecenia lub agencyjna oraz o studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe.
W odniesieniu do tych osób ustawodawca nałożył na pracodawcę taki sam obowiązek jak wobec pracowników, czyli obowiązek zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Oznacza to, że np. w przypadku powierzenia elektrykowi (niebędącemu pracownikiem zakładu) wykonywania prac na terenie zakładu pracy, pracodawca musiałby się m.in. upewnić, czy posiada on do wykonania tych prac wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz czy pozwala mu na to stan jego zdrowia.
Obowiązek, o którym mowa w art. 304 § 1 k.p. – zgodnie z art. 207 § 2 k.p. – powinien być realizowany m.in. przez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp i wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie.
Według art. 3041 i art. 211 k.p. podstawowym obowiązkiem osób fizycznych, wykonujących pracę u danego pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, jest przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp. W szczególności osoby te, podobnie jak wszyscy pracownicy, są obowiązane m.in. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Natomiast określone w art. 207 § 2 k.p. obowiązki pracodawcy mającego chronić życie i zdrowie osób dla niego pracujących (pracowników i innych) poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim zastosowaniu osiągnięć nauki i techniki, mają raczej charakter techniczno-organizacyjny i wiążą się z zapewnieniem w jego zakładzie takich warunków pracy, w jakich jej wykonywanie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu pracujących.
Dlatego też pracodawca, występujący w roli zleceniodawcy nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania osób niebędących pracownikami na badania lekarskie czy też szkolenia bhp. Jeżeli jednak uzna, że jest to konieczne, np. ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i długość trwania umowy, może to uczynić, te zaś osoby, zgodnie z art. 211 pkt 1 i 5 k.p., nie mogą odmówić wykonania takiego polecenia.
Obowiązek ochrony zdrowia lub życia nie zależy od formy zatrudnienia, ale od samego faktu, że praca jest lub ma być świadczona. Obowiązek ten upoważnia pracodawcę do egzekwowania od tych osób wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

Data publikacji: 30 grudnia 2013 r.

wtorek, 17 grudnia 2013

Adaptacja zawodowa to rozszerzenie szkolenia wstępnego

Ocena ryzyka zawodowego i zapoznanie pracownika z instrukcjami to formy szkolenia z dziedziny bhp. Dotyczy to także adaptacji zawodowej, dzięki której zatrudniany poznaje zasady obowiązujące w zakładzie, stosowanie ich w praktyce, aby pracować bezpiecznie.
Adaptacja zawodowa jest jednym z warunków bezpiecznej pracy i należy traktować ją jako rozszerzenie szkolenia wstępnego. Terminem „adaptacja zawodowa” określa się dostosowanie człowieka do warunków fizycznych i społecznych środowiska, co oznacza przystosowanie się nowo przyjętych pracowników do pełnienia nowej roli zawodowej i społecznej.
Formą adaptacji zawodowej jest zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez nowych pracowników wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji z zakładem.
Natomiast z art. 94 Kodeksu pracy określającego zadania pracodawcy wynika, że jest on obowiązany w szczególności:
 • stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Natomiast zgodnie z art. 100 § 2 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Adaptacja zawodowa - korzyści dla obu stron umowy

Adaptacja zawodowa dotyczy przede wszystkim tych osób, które po raz pierwszy podejmują pracę zawodową, ale również tych, którzy zmieniają miejsce pracy lub charakter zajęcia. Formalne przyjęcie pracownika do pracy nie oznacza zakończenia procesu jego zatrudniania. W tym okresie powinna nastąpić konfrontacja oczekiwań pracodawcy i pracownika z możliwościami ich realizacji. Pracodawca oczekuje od nowego pracownika zaangażowania w wykonywaną pracę i rzeczywistego jej wykonywania, natomiast pracownik odczuwający pewne potrzeby szuka możliwości ich zaspokojenia w pracy. Zatem w okresie adaptacyjnym zarówno pracownik, jak i pracodawca zdobywają informacje o możliwościach zaspokojenia swoich oczekiwań.
Ponadto nastąpić powinno przystosowanie wykonywanych zadań do kwalifikacji i zainteresowań pracownika. Zadania odpowiadające umiejętnościom i zainteresowaniom pracownika pozwalają na szybsze przystosowanie do pracy i zwiększenie jej efektywności, ale także są warunkiem wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Jeżeli natomiast pracownik nie otrzymuje zadań odpowiadających jego przygotowaniu i nie ma sprzyjającego klimatu do realizacji swoich aspiracji zawodowych, następuje zwykle obniżenie zainteresowania wykonywaną pracą. Gdy nie zostanie to w porę dostrzeżone i zmienione, może doprowadzić do zmniejszenia jej efektywności, co w wielu sytuacjach jest równoznaczne z nienależytym wykonywaniem zadań, z pominięciem np. zasad i przepisów bhp.

Realizacja programu adaptacji zawodowej

Nowo zatrudniony pracownik, a przede wszystkim podejmujący pierwszą pracę zawodową, często stwierdza, że to, czego nauczył się wcześniej w zakresie bhp, odbiega od rzeczywistości. Styka się również z zachowaniami i sposobem wykonywania pracy przez tzw. starych pracowników łamiących zasady i przepisy bhp, najczęściej dla doraźnych korzyści (szybsze wykonanie zadania, przedłużenie przerwy itp.). Zetknąć się może nawet z presją współpracowników, aby pracę wykonywał w sposób podobny do nich.
Aby nowego pracownika nie zniechęcić do ścisłego przestrzegania zasad i przepisów bhp, żeby nie czuł się on wyobcowany z zespołu, powinien być pod opieką doświadczonego pracownika wykonującego pracę w sposób bezpieczny, osoby z nadzoru, jak również pracownika służby bhp, którzy powinni pomagać mu w rozwiązywaniu doraźnych problemów i utwierdzać w konieczności wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
To wszystko, czego nauczy się pracownik w pierwszym okresie pracy, będzie skutkować pozytywnie (albo negatywnie) na dalsze jego zachowanie w procesie pracy. Zasadą powinno być niekaranie pracownika za popełnione błędy, lecz znalezienie przyczyn ich popełniania i pomoc w postępowaniu w sposób bezpieczny.
Nowy pracownik nie może być pozostawiony samemu sobie i według własnego uznania rozwiązywać problemy, z którymi spotyka się w codziennej pracy. Nie może również bać się zapytać, jak postąpić w danej sytuacji, jak bezpiecznie wykonać pracę, a także dlaczego uczono go czego innego, a inaczej wygląda rzeczywistość? Powinien on również mieć możliwość zgłoszenia rozwiązań poprawiających warunki czy ergonomię pracy. Nowi pracownicy mają często bardzo rzeczowe i ostre spojrzenie na sposób wykonywania pracy i mogą wnieść wiele dobrych, bezpiecznych i ergonomicznych rozwiązań.
Podstawa prawna:
 • dział X ustawy z26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • § 2, § 3 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).


PromoFood 2014 w Poczdamie

Izba Przemysłowo – Handlowa Poczdam zaprasza po raz szósty przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym PromoFood 2014 w Poczdamie połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z Niemiec, Skandynawii, Węgier, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch), które odbędzie się w dniach 02 – 04.02.2014 w Poczdamie. Biuro Województwa Opolskiego wraz z Agencją Rynku Rolnego w Opolu zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi ze zgłoszeniem Państwa firmy do udziału w PromoFood 2014, zorganizowaniem przejazdu jak i noclegów oraz będzie Państwu towarzyszyć podczas wszystkich dni Państwa pobytu w Niemczech.

Szczegółowe informacje:
Miejsce imprezy: Industrie – und Handelskammer Potsdam ( Izba Przemysłowo – Handlowa Poczdam), Breite Strasse 2, 14467 Potsdam/ Niemcy
Termin: 03.02 – 04.02.2014
Termin zgłoszenia: 10.01.2014
Koszty: opłata za nocleg ok. 50 – 80 Euro za pokój jednoosobowy ( oczywiście pomożemy w znalezieniu i rezerwacji hotelu). Cena hotelu zależy od tego jak szybko zdecydują się Państwo na udział w spotkaniu. Wszystkie inne koszty ponosi organizator.
Organizator gwarantuje:
- usługi tłumaczy ( bez jakichkolwiek opłat),
- darmową publikację profilu Państwa firmy w katalogu,
- udział w giełdzie kooperacyjnej ( organizacja terminów spotkań),
- obiady w dniu 03.02 oraz 04.02.2014 r.
- bankiet wieczorny w dniu 03.02.2014 r.
- możliwość prezentacji Państwa wyrobów lub usług na darmowej powierzchni wystawienniczej (należy wcześniej zgłosić chęć takiej prezentacji),
- wizyty w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz instytutach badawczych.
Branże:
- produkcji rolniczej,
- produkcji ekologicznej ( zdrowa żywność, produkty regionalne, Bio),
- handlu & marketingu,
- przetwórstwa produktów spożywczych,
- logistyczna,
- badawcza z dziedziny technologii i rozwoju produktów rolno – spożywczych,
- opakowań & projektowa ( design)
oraz inne

Program:
02.02.2014
Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych ( indywidualnie lub zorganizowanym przez nas transportem)
Kolacja
03.02.2014
Giełda kooperacyjna połączona z wystawą (rozmowy bilateralne)
Obiad
Kontynuowanie rozmów
Bankiet wieczorny
04.02.2014
Wizyta w innowacyjnych przedsiębiorstwach:
Frucht Express – firma logistyczna (owoce)
Edeka – największa sieć handlowa w Niemczech
Terra Naturkost – hurtownia produktów ekologicznych (bio)
Obiad
Powrót do Opola

Zgłoszenie:
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w PromoFood 2014 proszę o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
Große Bleiche 60 – 62 ( Eingang Petersstr.)
55 116 Mainz

Internet:www.opolskie.de                                                                                                                                             
E-mail:p.lebzuch@opolskie.de                                                                                                                                       
Tel.:       (+49) (06131) 329 5737
Fax:       (+49) (06131) 329 5911

Dodatkowe informacje: http://www.promofood.de
http://www.polenpartner.de/PL/cms/index.php?cat=04_2013&page=61_21.11.2013:-nbsp~Zaproszenie-nbsp~na-nbsp~PromoFood-nbsp~2014-nbsp~do-nbsp~Poczdamu

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Od stycznia wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie może być bowiem niższy niż 2247,60 zł.
Sejm przyjął ustawę budżetową, która zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 3746 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 438,73 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 179,81 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 55,07 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 9365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co 3 miesiące. ale jest określona na cały rok.
Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2014 r. będzie wynosiło 1680 zł).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2013 r.

środa, 11 grudnia 2013

Zapraszamy do Kluczborka na dyżur konsultanta KSU

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza 14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 09.30-13.30.
Jednocześnie, ze względu na trwający obecnie nabór wniosków o dofinansowanie na założenie działalności gosp. prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w ramach projektu "POKLucz do biznesu2!" wszystkie osoby bezrobotne informujemy o możliwości bezpłatnych konsultacji wniosku o dotację w ww. terminie.

wtorek, 10 grudnia 2013

Inkubator Przedsiedsiębiorczości: oferta wynajmu powierzchni po atrakcyjnych cenach

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji jest 10 pomieszczeń mieszczących się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU do Prudnika

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul. Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 09:30-13:30!

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU w Krapkowicach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Krapkowic i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Krapkowicach (ul.Prudnicka 24). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Pracodawcy odpowiadają także za bezpieczeństwo osób postronnych

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o bezpieczeństwo osób postronnych. Bezpieczeństwo osób postronnych
Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).
Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:
 • osoba, która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a katastrofa ta zagraża życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
 • osoba, która powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
 • osoba, która wbrew swojemu szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny lub inny w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, albo dopuszcza do prowadzenia takiego lub innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź ruchu przez osobę w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego albo niemającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Podstawa prawna:
 • art. 207 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • art. 173, 174 i 179 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).

czwartek, 5 grudnia 2013

Prawo Pracy: W 2014 r. współczynnik ekwiwalentowy wyniesie 20,83 *

Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, a następnie otrzymany wynik, dzieli się przez 12.
W 2014 r. będzie to:
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w obliczeniu przyjęto, że są to soboty),
– 11 dni świątecznych przypadających w inne dni niż niedziela:
 • 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (poniedziałek)
 • 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
 • 1 maja - Święto Pracy (czwartek)
 • 3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),
 • dzień Bożego Ciała (19 czerwca – czwartek)
 • 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – (piątek)
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota)
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)
 • Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia - czwartek)
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)
dokonać należy następujących obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne + 11 dni świąt) : 12 = 365 - 115 = 250
250 : 12 = 20,83
– wartość współczynnika w 2014 r. wynosi więc 20,83.
*przy założeniu, że dniem wolnym od pracy jest sobota.

Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.

środa, 4 grudnia 2013

BHP i prawo pracy: Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona

Czas trwania i liczba kontroli PIP w firmie zależy od prowadzonej działalności i od wielkości firmy, a także od celu jej przeprowadzania. Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu, jeśli organy kontrolne przekraczają maksymalny czas trwania kontroli w danym roku kalendarzowym. Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona
Problematykę kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy regulują dwie ustawy uwzględniające zapisy ratyfikowanej przez RP Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997 r. nr 72, poz. 450), t.j.:
 • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.),
 • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – w szczególności zapisy Rozdziału 5.
Przepisy pierwszej ustawy nie przewidują możliwości odmowy przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP nawet w sytuacji, gdy taka już się odbyła w danym roku kalendarzowym i nie ograniczają czasu trwania kontroli. Bowiem nie ma ograniczeń ustawowych co do liczby i czasu trwania kontroli PIP przeprowadzanych w ciągu roku u danego pracodawcy, a zapis art. 16 Konwencji MOP nr 81 mówi wprost, że przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawnych.
Natomiast w sytuacji, gdy sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ale nieobjętych Konwencją MOP – czyli innych niż działalność przemysłowa i handlowa) liczba kontroli PIP jest ograniczona ustawowym rocznym limitem czasu kontroli u danego przedsiębiorcy.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u takiego przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 • 12 dni roboczych w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców,
 • 18 dni roboczych w odniesieniu do małych przedsiębiorców,
 • 24 dni roboczych w odniesieniu do średnich przedsiębiorców,
 • 48 dni roboczych w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu (art. 84c) wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontrolne czynności z naruszeniem przepisów ustawy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy organ przeprowadza kontrolę między innymi, kiedy:
 • jest prowadzona w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 • jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.
Podstawa prawna:
 • art. 83 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.),
 • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.).

Nowe środki dla bezrobotnych w ramach projektu "POKLucz do biznesu 2!"

Punkt Konsultacyjny Izby Rzemieślniczej w Opolu informuje, że z dniem 4 grudnia br. został uruchomiony przez Powiatowe Urzędy Pracy kolejny już, III nabór wniosków do projektu "POKLucz do biznesu 2!" skierowany do osób bezrobotnych chcących podjąć własną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonego naboru osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotację w max. kwocie 40 tys. zł. Termin naboru wniosków mija w dniu 13 grudnia 2013r. Niestety z bieżącego naboru wykluczone są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Opole. Szczegółowe informacje jak też regulamin rekrutacji oraz udzielenia środków finansowych na założenie działalności dostępne są na stronie projektu: http://www.poklucz.wup.opole.pl/

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane naborem informujemy o możliwościach skorzystania z bezpłatnych porad związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu na ul. Katowickiej 55, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Po więcej informacji zapraszamy także na dyżury naszych konsultantów, które będą mieć miejsce w najbliższym tygodniu w lokalizacjach:
Głubczyce - 9 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11 (w godz. 10.00-14.00),
Nysa - 10 grudnia- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26 (w godz. 10.00-14.00)
Prudnik - 10 grudnia - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1 (w godz. 09.30-13.30),
Grodków - 11 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8 (w godz. 10.00-14.00),
Krapkowice - 12 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Prudnicka 24 (w godz. 10.00-14.00,
Kluczbork - 13 grudnia - Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18 (w godz. 09.30-13.30)

wtorek, 3 grudnia 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 09 grudnia 2013r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!
W związku z faktem iż Urząd Pracy w Głubczycach pozyskał nowa pulę pieniędzy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej informujemy nt. możliwości bezpłatnych konsultacji wniosku oraz dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe na założenie działalności gosp.
Wszystkim zainteresowanym osobom konsultant akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
- sprawdzi pod względem merytorycznym przygotowany wniosek o dotację na założenie działalności gospodarczej,
- skonsultuje pomysł na biznes oraz możliwość jego realizacji,
- wskaże ewentualne słabe ogniwa przygotowanego wniosku.

Zapraszamy na nasz dyżur w ww. terminie.

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Szkolenia BHP w miesiącu grudniu

Informujemy, że w miesiącu grudniu organizujemy szkolenia w zakresie BHP dla:

-pracodawców,

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).

Całe szkolenie trwa
16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie ukończenia kursu.
-pracowników robotniczych,

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.
-pracowników administracyjno-biurowych,

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul.Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty izby rzemieślniczej
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.