środa, 4 grudnia 2013

BHP i prawo pracy: Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona

Czas trwania i liczba kontroli PIP w firmie zależy od prowadzonej działalności i od wielkości firmy, a także od celu jej przeprowadzania. Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu, jeśli organy kontrolne przekraczają maksymalny czas trwania kontroli w danym roku kalendarzowym. Liczba kontroli PIP u przedsiębiorcy może być ograniczona
Problematykę kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy regulują dwie ustawy uwzględniające zapisy ratyfikowanej przez RP Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997 r. nr 72, poz. 450), t.j.:
  • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.),
  • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – w szczególności zapisy Rozdziału 5.
Przepisy pierwszej ustawy nie przewidują możliwości odmowy przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP nawet w sytuacji, gdy taka już się odbyła w danym roku kalendarzowym i nie ograniczają czasu trwania kontroli. Bowiem nie ma ograniczeń ustawowych co do liczby i czasu trwania kontroli PIP przeprowadzanych w ciągu roku u danego pracodawcy, a zapis art. 16 Konwencji MOP nr 81 mówi wprost, że przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawnych.
Natomiast w sytuacji, gdy sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ale nieobjętych Konwencją MOP – czyli innych niż działalność przemysłowa i handlowa) liczba kontroli PIP jest ograniczona ustawowym rocznym limitem czasu kontroli u danego przedsiębiorcy.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u takiego przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
  • 12 dni roboczych w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych w odniesieniu do małych przedsiębiorców,
  • 24 dni roboczych w odniesieniu do średnich przedsiębiorców,
  • 48 dni roboczych w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
Ustawa wprowadza możliwość wniesienia sprzeciwu (art. 84c) wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontrolne czynności z naruszeniem przepisów ustawy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy organ przeprowadza kontrolę między innymi, kiedy:
  • jest prowadzona w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
  • jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.
Podstawa prawna:
  • art. 83 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.),
  • ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.).