poniedziałek, 9 grudnia 2013

Pracodawcy odpowiadają także za bezpieczeństwo osób postronnych

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o bezpieczeństwo osób postronnych. Bezpieczeństwo osób postronnych
Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).
Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:
  • osoba, która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a katastrofa ta zagraża życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
  • osoba, która powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
  • osoba, która wbrew swojemu szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny lub inny w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, albo dopuszcza do prowadzenia takiego lub innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź ruchu przez osobę w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego albo niemającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Podstawa prawna:
  • art. 207 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 173, 174 i 179 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).