czwartek, 5 grudnia 2013

Prawo Pracy: W 2014 r. współczynnik ekwiwalentowy wyniesie 20,83 *

Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, a następnie otrzymany wynik, dzieli się przez 12.
W 2014 r. będzie to:
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w obliczeniu przyjęto, że są to soboty),
– 11 dni świątecznych przypadających w inne dni niż niedziela:
 • 1 stycznia – Nowy Rok (środa)
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (poniedziałek)
 • 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
 • 1 maja - Święto Pracy (czwartek)
 • 3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),
 • dzień Bożego Ciała (19 czerwca – czwartek)
 • 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – (piątek)
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota)
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)
 • Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia - czwartek)
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)
dokonać należy następujących obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne + 11 dni świąt) : 12 = 365 - 115 = 250
250 : 12 = 20,83
– wartość współczynnika w 2014 r. wynosi więc 20,83.
*przy założeniu, że dniem wolnym od pracy jest sobota.

Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.