środa, 8 stycznia 2014

200 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

W pierwszym kwartale 2014 roku osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego nadal będzie przysługiwał dodatek do świadczenia w wysokości 200 zł.
Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) oraz uchwały przyjętej przez rząd 24 grudnia 2013 r. Jest to kontynuacja rządowego programu pomocy, ponieważ dodatek w tej wysokości osoby uprawnione otrzymywały już od kwietnia do końca grudnia 2013 r.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, wymagających opieki, otrzymają 200 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymają ją również osoby, które w terminie późniejszym uzyskały prawo do świadczenia za ww. miesiące.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy (200 zł) będzie wszczynane z urzędu, co oznacza, że otrzymają ją wszystkie osoby, które będą do niej uprawnione, bez względu na to, czy złożyły wniosek.
Pomoc ma być realizowana przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
Do otrzymania 200 zł miesięcznie będą uprawnione osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza. Otrzymają je również osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającą stałej opieki, rehabilitacji itp.
Jest to kontynuacja pomocy, która przysługiwała od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie, a od kwietnia do końca grudnia 2013 r. w wysokości 200 zł.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 7 stycznia 2014 r.