wtorek, 14 stycznia 2014

Od stycznia 2014 r. zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Nowy rok obfituje w liczne zmiany. Szereg nowości znajdziemy również w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców.
Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy
Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana i doprecyzowanie warunków stosowania uproszczonej procedury wydawania zezwoleń na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy (§ 3 pkt 3 rozporządzenia), zatrudnionych wcześniej na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oprócz obowiązującego wcześniej warunku wykonywania pracę dla tego samego pracodawcy przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku wymagane będzie:
- wykonywanie pracy przez cudzoziemca na tym samym stanowisku;
- zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej;
- przedstawienie przez pracodawcę oryginału tej umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie będzie już możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu);
- przedstawienie oryginałów dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były obowiązkowe).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U., poz. 1534).
Zatrudnienie do 6 miesięcy – bez zezwolenia
Od 1 stycznia 2014 r. obywatele Republiki Armenii są uprawnieni do podejmowania pracy w Polsce przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, tak jak ma to miejsce w przypadku obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Pozostaje natomiast w mocy warunek legitymowania się przez nich jednym z tytułów prawnych do pobytu w Polsce wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U., poz. 1507).
Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
Od 1 stycznia 2014 r. obywatele Armenii zostali objęci również uproszczoną procedurą uzyskiwania zezwolenia na pracę na zasadach przewidzianych dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy, tj. w przypadku:
- prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
- gdy dana osoba wykonywała pracę dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku i na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U., poz. 1534).
Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
11 stycznia 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, dostosowane do obecnego brzmienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U., poz. 1644); publikacja 27 grudnia 2013 r.
Zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
10 grudnia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2013 r. (pozycja 1674) i wchodzi w życie 14 stycznia 2014 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 14 stycznia 2014 r.