piątek, 3 stycznia 2014

Pracowity Nowy Rok dla behapowców

Zwykle koniec roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie oszczędza również pracowników służby bhp.
Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890) nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.
Jest to obszerne sprawozdanie, obejmujące m.in.:
  • wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny, oraz wykaz tych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania,
  • uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o których mowa w pkt 1,
  • wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Na podstawie powyższych danych, przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi prowadzi Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
W 2009 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) stworzył „Portal Sprawozdawczy”, za którego pośrednictwem realizowany jest obowiązek sprawozdawczości. Pracownicy służby bhp, jako odpowiedzialni za ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zobowiązani są do sporządzania statystycznej karty wypadku przy pracy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.). Karta składa się z części podstawowej (I) i uzupełniającej (II). Część pierwszą sporządza się w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego, natomiast część drugą – nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Warto zatem zweryfikować, czy sporządzono wszystkie karty dla poszczególnych wypadków przy pracy oraz czy uzupełniono i zatwierdzono części uzupełniające.
Kolejnym sprawozdaniem przekazywanym do GUS jest druk Z-10 „Sprawozdanie o warunkach pracy”. Formularz ten, obejmuje zagadnienia związane z liczbą osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy i maszynami niebezpiecznymi oraz liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także o stanowiskach pracy, dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego. Druk ten, powinien zostać sporządzony i przekazany do 15 stycznia (w tym przypadku roku 2014 za rok 2013).
Kolejnym z obowiązków sprawozdawczych będzie przygotowanie i udostępnienie danych niezbędnych do sporządzenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (druk „ZUS IWA”). Pracownicy służby bhp, przeważnie jako jedyni w firmie posiadają informację na temat liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a to właśnie te dane są niezbędne do sporządzenia powyższego sprawozdania, które należy przekazać do 31 stycznia.

Data publikacji: 3 stycznia 2014 r.