poniedziałek, 27 stycznia 2014

Rada Ochrony Pracy pozytywnie o programie działania PIP

Rada Ochrony Pracy podczas obrad 21 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie oceny „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”, zaprezentowanego na posiedzeniu 10 grudnia ub.r. przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz. Pozytywnie oceniła założenia przedstawionego dokumentu podkreślając, że uwzględnia on priorytety ochrony pracy i przewiduje dla ich realizacji kompleksowe działania o charakterze kontrolnym i doradczo-prewencyjnym.
Rekomendowała, aby podczas kontroli PIP zwróciła szczególną uwagę m.in. na: proceder zatrudniania bez jakichkolwiek umów, fikcyjne zatrudnianie na ułamek etatu, zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, prawidłowość rozliczeń czasu pracy w kontekście wydłużenia okresów rozliczeniowych, przestrzeganie przepisów bhp przy procesach obróbki drewna oraz wydobycia, obróbki i transportu surowców mineralnych. Uznała za niezbędne kontynuację kampanii dotyczącej przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu zawodowego, podjęcie kontroli podmiotów prowadzących szkolenia bhp, zintensyfikowanie kontroli w sektorze bankowym, supermarketach, a także kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta.
Podczas posiedzenia zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając przedstawił materiał na temat oceny pracy i warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle kontroli PIP.
Poinformował, że w 2013 r. inspektorzy pracy, wykonując obowiązki nałożone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli w prawie 1,7 tys. zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Kontrole dotyczyły opiniowania warunków pracy osób niepełnosprawnych, sprawdzania ich oraz opiniowania stanowisk pracy przystosowywanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2013 r. przeprowadzono 184 kontrole w związku ze skargami zgłoszonymi przez pracowników – osoby niepełnosprawne. Dotyczyły one 300 problemów, w tym głównie wynagrodzeń za pracę, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.
Szczególnie niepokojący był odsetek zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej, w których stwierdzano uchybienia dotyczące: eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 30%, użytkowanych instalacji i urządzeń elektrycznych – 28%, przystosowania obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne) – 24% oraz usytuowania i wyposażenia pomieszczeń higienicznosanitarnych – 22%.
Na niższym niż w latach poprzednich, ale wciąż dość znacznym poziomie, utrzymywał się odsetek zakładów pracy chronionej, w których nie były przestrzegane przepisy dotyczące kierowania pracowników na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na badania profilaktyczne oraz przestrzegania zasad udzielania urlopu. Nie zmienił się natomiast znacząco procent zakładów pracy chronionej, w których nie były przestrzegane przepisy o czasie pracy.
W związku z nieprawidłowościami związanymi z pracą osób niepełnosprawnych inspektorzy pracy wydali blisko 4,5 tys. decyzji dotyczących warunków pracy i 20 dotyczących wypłaty wynagrodzeń, skierowali do pracodawców 675 wystąpień, ukarali 62 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych. Wobec 72 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. Znacząca część podjętych działań naprawczych nie wymagała długiego czasu i dużych nakładów finansowych.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2014 r.