piątek, 21 lutego 2014

Rada Ochrony Pracy o zagrożeniu substancjami rakotwórczymi

Corocznie ponad 8 proc. wszystkich chorób nowotworowych w Unii Europejskiej jest powodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze, a 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych. W polskich przedsiębiorstwach ok. 10 tys. osób pracuje w warunkach zagrożenia substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Mówiono o tym 18 lutego br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu.
Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat oceny narażenia zawodowego pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy przedstawił zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając. Poinformował m.in., że PIP wzięła udział w kampanii zorganizowanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy pt. „Niebezpieczne substancje chemiczne: poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku” przeprowadzanej w całej Unii. Inspektorzy pracy skontrolowali 459 zakładów produkujących meble oraz 125 zakładów produkujących wyroby z laminatów poliestrowo-szklanych.
Stwierdzono w znacznej części zakładów nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń i przepisów dotyczących substancji, mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym. Dotyczyło to głównie prac związanych z narażeniem na pył drewna twardego – dębu i buka.
Kontrolom towarzyszyła prowadzona na szeroką skalę kampania prewencyjna, której celem było promowanie właściwych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych (także rakotwórczych i mutagennych) w zakładach pracy oraz zachęcanie do wdrażania dobrych praktyk i stosowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko. Do pracodawców skierowano list zapraszający do udziału w kampanii oraz listę kontrolną: „Czynniki chemiczne – oceń zagrożenia. Zapobiegaj wypadkom i chorobom zawodowym”, zorganizowano liczne szkolenia i warsztaty.
W latach 2011-2013 działania kontrolne PIP dotyczące wspomnianej grupy substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych realizowane były również w ramach tematów własnych okręgowych inspektoratów pracy. W roku ubiegłym inspektorzy pracy na terenie wszystkich okręgowych inspektoratów prowadzili kontrole w zakresie tematu: „Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy” zwracając uwagę na magazynowanie, wytwarzanie i stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Spośród blisko 2,5 tys. osób pracujących w kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, aż 56 proc. było narażonych na działanie substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze bądź mutagenne.
Odsetek narażonych na pyły rakotwórcze był mniejszy i wyniósł 10 proc. Niepokój wzbudził jednak fakt, że 52 proc. pracowników spośród grupy narażonych na pyły rakotwórcze pracowało w warunkach niezgodnych z normami higienicznymi, związanych z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 20 lutego 2014 r.

czwartek, 20 lutego 2014

WKDS-spójność dialogu

 Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację nowego projektu w ramach POKL

Rozpoczął się projekt  „WKDS-spójność dialogu”, realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego , współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie spójności struktur dialogu społecznego na poziomie regionalnym poprzez promocję, sesje konsultacyjne, szkolenia dla struktur Związku Rzemiosła Polskiego i organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych w całym kraju.

wtorek, 18 lutego 2014

Książka przeglądów i napraw

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn są ujęte m.in. w: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) – dalej r.b.h.u.m. oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) – dalej r.b.h.p.
Żadne z tych rozporządzeń nie określa formy i sposobu dokumentowania przeprowadzonych przeglądów, napraw i kontroli. Warto zwrócić uwagę, że według § 26 r.b.h.u.m. w przypadkach, gdy bezpieczeństwo użytkowania maszyn jest uzależnione od warunków zainstalowania, pracodawca powinien poddać maszyny wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy oraz kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu. Zgodnie z § 27 r.b.h.u.m. pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były okresowej kontroli i badaniom, a także specjalnej kontroli w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa w związku z modyfikacją maszyny, wydłużonego czasu postoju maszyny, niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy, a także zjawisk przyrodniczych. Logiczne jest w takich przypadkach, że wyniki tych kontroli oraz ich terminy i zakres powinny zostać gdzieś utrwalone.
Kontrole powinny być prowadzone przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Użyte w r.b.h.u.m. pojęcie „osoby upoważnione" według interpretacji resortu gospodarki oznacza osoby prawne lub fizyczne posiadające wymagane kwalifikacje, czyli znające w szczególności budowę i działanie kontrolowanych maszyn, zakres kontroli, sposoby jej dokonywania oraz kryteria oceny jej wyników. Mogą to być odpowiednio przeszkoleni i uprawnieni pracownicy zakładu. Są to również inspektorzy np. Urzędu Dozoru Technicznego, którzy na podstawie obowiązujących przepisów sprawują nadzór nad określonymi grupami urządzeń lub maszyn. Zgodnie z r.b.h.u.m. wyniki kontroli powinny być rejestrowane i przechowane do dyspozycji zainteresowanych organów - zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy - przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli.
Natomiast r.b.h.p., m.in. w § 57 i 58 stanowi, że maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Najlepiej, jeśli zrobi to na piśmie.
Reasumując, w sytuacji, gdy brak formalnych wzorów "książek" kontroli stanu technicznego maszyny, powinien je określić pracodawca, pamiętając o takich rubrykach jak: data i rodzaj kontroli, jej zakres oraz kto ją przeprowadził (ewentualnie z podaniem numeru uprawnień).


Data publikacji: 17 lutego 2014 r.

poniedziałek, 17 lutego 2014

Brak badań lekarskich a wypadek przy pracy

Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy może być przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy. Za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy uznać można też dopuszczenie do pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu. Badania lekarskie
Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy nie jest sam „fakt dopuszczenia” do pracy pracownika niezdolnego do jej wykonywania. Przyczyną tą jest „zadziałanie” czynnika zewnętrznego na niepełnosprawny organizm pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2003 r., II UK 175/03, OSNP 2004, nr 18, poz. 318).
W związku z ustanowionym w art. 229 § 4 Kodeksu pracy zakazem dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy można uznać również dopuszczenie do pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu, który obowiązuje do przeprowadzenia tych badań lub w przypadku oczywistej błędności tego orzeczenia.
Z oczywistą błędnością zaświadczenia lekarskiego mamy do czynienia wówczas, gdy łatwo można dostrzec jego wady albo braki, bez wnikania w zawartą w nim, zastrzeżoną dla lekarzy, ocenę merytoryczną (orzeczenie SN z 7 lutego 2006 r., I UK 192/05).)   Wypadkiem przy pracy nie będzie natomiast dopuszczenie do pracy pracownika niezdolnego do jej wykonywania, bez naruszenia art. 229 § 4 kp. Gdy pracodawca dopuści do pracy pracownika zgodnie z treścią orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a równocześnie w orzeczeniu było w precyzyjny sposób ustalone przeciwwskazania do wykonywania pewnych czynności, uwzględniające stwierdzone schorzenia samoistne pracownika, to nie można mówić o błędnym orzeczeniu lekarskim ani też o przyczynie zewnętrznej zdarzenia w postaci dopuszczenia pracownika do pracy na podstawie oczywiście błędnego orzeczenia lekarskiego. Tak wynika z wyroku SN z 18 sierpnia 2009 r., I PK 18/09.
Podstawa prawna:
 • art. 30 § 1pkt 2 i 3, art. 52, art. 55, art. 108, art. 207,art. 211 pkt 5, art. 229, art. 283 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), 
 • § 3 pkt 5, § 4 rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z  30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze  zm.).

piątek, 14 lutego 2014

Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi na stanowisku pracy

W wybranych branżach istotną role odgrywa ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne. W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny, pracodawca jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających jego stopień.
Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:
klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
informację na temat:
potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
Pracodawca powinien pamiętać, że stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia go od obowiązku:
unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika;
prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniającego w szczególności informacje dotyczące:
- liczby pracowników wykonujących te prace,
- wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
- imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy;
zapewniania pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia;
zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego;
sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia;
przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni;
zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;
stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia;
poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;
prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
- rodzaju wykonywanej pracy,
- stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
- awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
- wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
- liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
- imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
informowania na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o:
- liczbie pracowników narażonych,
- osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.Data publikacji: 14 lutego 2014 r.

czwartek, 13 lutego 2014

Międzynarodowa giełda kooperacyjna „b2fair” w ramach Targów w Hanowerze (Hannover Messe) 9 – 10 kwietnia 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zapraszają firmy z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej b2fair oraz targach Hannover Messe w Niemczech. Wydarzenie jest okazją do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów kooperacyjnych z partnerami biznesowymi z kilkunastu państw świata oraz zaprezentowania potencjału swojej firmy na jednych z największych targów przemysłowych na świecie.

Program: 08.04.2014 Wyjazd do Niemiec (na koszt własny) 9.04.2014 Udział w giełdzie kooperacyjnej oraz targach hanowerskich10.04.2014 Udział w giełdzie kooperacyjnej oraz targach hanowerskich11.04.2014 Powrót do Polski
Szczegółowy program prześlemy zainteresowanym.
Miejsce imprezy: Hannover Messe. Messegelände, D-30521 Hannover
Koszty: 89 euro za 1 osobę - specjalna oferta tylko dla firm z województwa opolskiego.
Opłata obejmuje: bilet wstępu na targi Hannover Messe, rejestrację firmy w katalogu oraz udział w giełdzie kooperacyjnej, częściowe koszty wyżywienia, napoje, opiekę merytoryczną, pakiet informacyjny, aktualizację danych, pomoc w planowaniu terminów rozmów, udział w oficjalnym bankiecie.
Koszt udziału każdej następnej osoby reprezentującej przedsiębiorstwo wynosi 50 euro.

Dodatkowo:
Koszty noclegów (oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu)
75,00 euro – usługi tłumaczeniowe (oficjalnym językiem spotkań jest język angielski; w przypadku gdy władają Państwo językiem niemieckim i wybierają na rozmowy partnerów niemieckojęzycznych, usługa ta jest zbędna),
125,00 euro – konsultacja w poszukiwaniu partnerów do rozmów kooperacyjnych
175,00 euro – pakiet promocyjny zawierający usługi tłumaczy oraz poszukiwanie partnerów do rozmów. Jeśli zdecydują się Państwo wybrać tę opcję, wystarczy tylko przyjechać do Niemiec i podjąć się rozmów. O resztę zadbają organizatorzy.


Branże:
 • Rozwiązania i technologie IT dla przemysłu,
 • Energetyka, energia odnawialna oraz konwencjonalna, dostawy, transfer i dystrybucja energii,
 • Badania i rozwój, transfer technologii, innowacje,
 • Technologie i techniki napędowe,
 • Wytwarzanie i obróbka metali,
 • Technologie mikrosystemowe, nanotechnologie, laserowa obróbka materiałów,
 • Technologie i techniki obróbki powierzchni,
 • Transport i logistyka,
 • Budowa maszyn, urządzeń i pojazdów dla różnych gałęzi przemysłu,
 • Elektrotechnika i elektronika,
 • Podwykonawstwo i dostarczanie maszyn, narzędzi, komponentów oraz systemów do budowy maszyn, urządzeń i pojazdów dla różnych gałęzi przemysłu,
 • Automatyzacja przemysłu,
 • Budowa i eksploatacja elektrowni i obiektów energetycznych,
 • Produkcja silników elektrycznych i transformatorów,
 • Usługi i doradztwo w przemyśle.

Termin zgłoszenia: do 21.02.2014 r.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem, prosimy o kontakt z jednym z koordynatorów wyjazdu. Wówczas prześlemy Państwu szczegółowy program oraz informacje dotyczące zgłoszenia Państwa firmy do udziału w giełdzie kooperacyjnej. Udzielimy także bezpłatnie wszelkiej możliwej pomocy.

Szczegółowe informacje: http://www.b2fair.com/HannoverMesse2014 (strona w języku angielskim)
Koordynatorzy:
Biuro Województwa Opolskiego
W Moguncji
Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch
Tel.: +49 (0) 6131 3295 737
Fax: +49 (0) 6131 3295 911
Mail: p.lebzuch@opolskie.de
Internet:
www.opolskie.de
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Osoba do kontaktu: Joanna Lisowska-Nowak
Tel.: +48 (0) 77 4429346
Fax: +48 (0) 77 4429340
Mail: j.lisowska@opolskie.pl
Internet:
www.opolskie.pl

środa, 12 lutego 2014

Od marca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 marca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 11 lutego 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. Jest ono wyższe o 171,6 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które wynosiło 3651,72 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 marca 2014 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 152,93 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 191,17 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 229,40 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca do maja 2014 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 14,93 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,94 zł (płatnik), 2,29 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,75 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 18,66 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 12,43 zł (płatnik), 2,87 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,68 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 22,39 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 14,91 zł (płatnik), 3,44 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,62 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 12 lutego 2014 r.

wtorek, 11 lutego 2014

Kursy dla uczniów szkół o profilu fryzjerskim, a także dla tych którzy chcą przystąpić do egzaminu czeladniczego

Celem kursów jest praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fryzjera, a także przygotowanie uczestników, posiadających wymagany staż pracy, do egzaminu czeladniczego.

Kursy mają za zadanie usystematyzować i wzbogacić Twoją wiedzę


Proponujemy fachowe szkolenia o różnej tematyce:
- wyciskanie fal na mokro (5h)
- techniki nawijania trwałej ondulacji oraz nakręcanie loków płaskich i spiralnych (5h)
- uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii (5h)
- strzyżenie damskie zgodne z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej (5h)


Możesz skorzystać z jednego lub kilku kursów.
Kursy prowadzone są przez profesjonalistów, mistrzów w dziedzinie fryzjerstwa z wieloletnim doświadczeniem.. Pod ich okiem poznasz tajniki sztuki fryzjerskiej, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu czeladniczego. Zajęcia prowadzimy w małych dziesięcioosobowych grupach, dzięki czemu ułatwiamy przekaz informacji. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła.
Czas trwania kursu: 1 dzień, 5 godzin
Koszt kursu: 80 zł + ewentualna dopłata za główkę treningową (kurs strzyżenia damskiego).
Osoby chętne do uczestnictwa w kursach prosimy o zgłaszanie się do Izby Rzemieślniczej w Opolu tel. 77 453 79 71 w. 22


Egzamin mistrzowski w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu marcu 2014 planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20 lub damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 10 lutego 2014

Miejsce na Twoją reklamę

Szukasz miejsca na reklamę firmy lub usług? Mamy dla Ciebie i Twojej firmy propozycję reklamy na ekranie LED znajdującym się w atrakcyjnym i często uczęszczanym miejscu, tj. na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Partyzanckiej w Opolu. Mijając skrzyżowanie żaden kierowca nie minie naszego LED obojętnie. Zapraszamy do kontaktu mailowego led@izbarzem.opole.pl lub telefonicznego 602450583 (w godzinach 7:30 - 15:30).

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2014.
kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

Rejestr prac "niebezpiecznych chemicznie" prowadzi się niezależnie od stężenia substancji

Pracodawca powinien prowadzić rejestr prac, których wykonywanie wiąże się z koniecznością kontaktu z substancjami chemicznymi także wówczas, gdy wyniki pomiarów stężenia substancji rakotwórczej wskazują jej śladowe ilości.
Pracodawca powinien prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, także wówczas, gdy wyniki pomiarów stężenia substancji rakotwórczej wskazują jej śladowe ilości i można odstąpić od wykonywania kolejnych pomiarów. Pracownik w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890) – dalej r.s.r.m. pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający m.in.:
1) wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny oraz wykaz tych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania,
2) uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o których mowa w pkt 1,
3) wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 r.s.r.m. powyższe dane pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do r.s.r.m. Na podstawie powyższych danych przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi prowadzi Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Zgodnie z § 5 r.s.r.m. pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Data publikacji: 7 lutego 2014 r.

piątek, 7 lutego 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu lutym 2014 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty izby rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

czwartek, 6 lutego 2014

Obowiązek poddawania się pracowniczym badaniom lekarskim

Zgodnie z art. 211 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym, zaleconym przez lekarza badaniom lekarskim i następnie zastosować się do wskazań lekarskich. Badania te są konieczne, gdyż mimo postępu technicznego i technologicznego, nie tylko usprawniającego pracę, lecz także poprawiającego ochronę zdrowia pracujących, praca i jej środowisko nadal stwarzają szereg uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia.
Znaczna grupa zawodów i prac wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej np.: operatorzy suwnic i żurawi, pulpitów sterowniczych, wielofunkcyjnych urządzeń technologicznych oraz samojezdnych ciężkich maszyn torowych, elektrycy i monterzy sieci trakcyjnych, monterzy elektrycznych linii napowietrznych, osoby obsługujące urządzenia ciśnieniowe, podlegające dozorowi technicznemu, obsługujący instalacje chemiczne do produkcji materiałów niebezpiecznych, prowadzący doświadczenia z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji, piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego itd.
To ze względu na omawianą regulację np. lęk wysokości wyklucza wykonywanie prac na wysokości, osoba niedosłysząca nie może pracować tam, gdzie słuch jest potrzebny do odbioru sygnałów dźwiękowych, a osoby z wadą serca lekarz nie dopuści do cięższych prac fizycznych. Jeszcze inne wymagania są stawiane kandydatom do pracy przy produkcji i przetwarzaniu żywności albo produkcji leków. W każdym przypadku chodzi o bezpieczeństwo samego pracownika lub innych osób.
Bywa, że pracownik wysłany na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie ukrywa przed lekarzem swoje dolegliwości (zwykle w obawie przed utratą pracy). Taka postawa, choć zrozumiała, jest naganna i dlatego zagrożona sankcją rozwiązania umowy o pracę. Warunki pracy i zakres obowiązków pracownika powinien określić pracodawca, wypisując skierowanie na badanie profilaktyczne. Pracodawca, włączając kierowanie pojazdem samochodowym do obowiązków służbowych pracownika, powinien odnotować tę uciążliwość w skierowaniu. Wówczas w badaniu wstępnym obligatoryjne jest wykonanie testów sprawności psychoruchowej, badania okulistycznego i neurologicznego. Natomiast podczas badania okresowego o wykonaniu testów czy konsultacji specjalistycznej decyduje lekarz, w zależności od wskazań. Inne badania lekarskie i dodatkowe wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133).


Data publikacji: 6 lutego 2014 r.

Opublikowano tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W obwieszczeniu z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) Marszałek Sejmu RP ogłosiła jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 225, poz. 1463); 2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657); 3) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887); 4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10 (Dz. U. poz. 622); 5) ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747); 6) ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675); 7) ustawą z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 996) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 grudnia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 lutego 2014 r.

Data publikacji: 4 lutego 2014 r.

poniedziałek, 3 lutego 2014

1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w OFE

Ustawa określa zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ubezpieczeni będą musieli zdecydować, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE ubezpieczeni będą mogli złożyć między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. Jeśli takiego oświadczenia nie złożą będzie to równoznaczne z wyborem ZUS. Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące. Od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję. Środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym zasadom gromadzenia i podziału, jak w przypadku tych, które trafiają do OFE.
Osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92 proc. pensji brutto. Ponadto ustawa obniża o połowę opłaty pobierane przez OFE od składek (z 3,5 proc. do 1,75 proc.) oraz przez ZUS za ich przekazywanie (z 0,8 proc. do 0,4 proc.).
Ustawa wprowadza również tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, które wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS.
Ustawa wprowadziła również zakaz inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Fundusze będą mogły więc inwestować w większym stopniu m.in. w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz korporacyjne.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 3 lutego 2014 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu lutym br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:

 • pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)


 • pracowników robotniczych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.


 • pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp prosimy o kontakt 

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22