piątek, 14 lutego 2014

Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi na stanowisku pracy

W wybranych branżach istotną role odgrywa ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne. W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny, pracodawca jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających jego stopień.
Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:
klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
informację na temat:
potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
Pracodawca powinien pamiętać, że stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia go od obowiązku:
unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika;
prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniającego w szczególności informacje dotyczące:
- liczby pracowników wykonujących te prace,
- wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
- imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy;
zapewniania pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia;
zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego;
sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia;
przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni;
zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;
stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia;
poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;
prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
- rodzaju wykonywanej pracy,
- stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
- awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
- wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
- liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
- imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
informowania na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o:
- liczbie pracowników narażonych,
- osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.Data publikacji: 14 lutego 2014 r.