czwartek, 6 lutego 2014

Opublikowano tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W obwieszczeniu z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) Marszałek Sejmu RP ogłosiła jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 225, poz. 1463); 2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657); 3) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887); 4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10 (Dz. U. poz. 622); 5) ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747); 6) ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675); 7) ustawą z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 996) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 grudnia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 lutego 2014 r.

Data publikacji: 4 lutego 2014 r.