piątek, 21 lutego 2014

Rada Ochrony Pracy o zagrożeniu substancjami rakotwórczymi

Corocznie ponad 8 proc. wszystkich chorób nowotworowych w Unii Europejskiej jest powodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze, a 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych. W polskich przedsiębiorstwach ok. 10 tys. osób pracuje w warunkach zagrożenia substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Mówiono o tym 18 lutego br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu.
Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat oceny narażenia zawodowego pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy przedstawił zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając. Poinformował m.in., że PIP wzięła udział w kampanii zorganizowanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy pt. „Niebezpieczne substancje chemiczne: poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku” przeprowadzanej w całej Unii. Inspektorzy pracy skontrolowali 459 zakładów produkujących meble oraz 125 zakładów produkujących wyroby z laminatów poliestrowo-szklanych.
Stwierdzono w znacznej części zakładów nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń i przepisów dotyczących substancji, mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym. Dotyczyło to głównie prac związanych z narażeniem na pył drewna twardego – dębu i buka.
Kontrolom towarzyszyła prowadzona na szeroką skalę kampania prewencyjna, której celem było promowanie właściwych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych (także rakotwórczych i mutagennych) w zakładach pracy oraz zachęcanie do wdrażania dobrych praktyk i stosowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko. Do pracodawców skierowano list zapraszający do udziału w kampanii oraz listę kontrolną: „Czynniki chemiczne – oceń zagrożenia. Zapobiegaj wypadkom i chorobom zawodowym”, zorganizowano liczne szkolenia i warsztaty.
W latach 2011-2013 działania kontrolne PIP dotyczące wspomnianej grupy substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych realizowane były również w ramach tematów własnych okręgowych inspektoratów pracy. W roku ubiegłym inspektorzy pracy na terenie wszystkich okręgowych inspektoratów prowadzili kontrole w zakresie tematu: „Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy” zwracając uwagę na magazynowanie, wytwarzanie i stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Spośród blisko 2,5 tys. osób pracujących w kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, aż 56 proc. było narażonych na działanie substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze bądź mutagenne.
Odsetek narażonych na pyły rakotwórcze był mniejszy i wyniósł 10 proc. Niepokój wzbudził jednak fakt, że 52 proc. pracowników spośród grupy narażonych na pyły rakotwórcze pracowało w warunkach niezgodnych z normami higienicznymi, związanych z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 20 lutego 2014 r.